MENY

SV behandlet Bofu på fakultetsråd

Fakultetsrådet på SV ga onsdag støtte til store deler av innholdet i tiltaksplanen i forbindelse med «Balansert omstilling for utvikling», Bofu. Etter tilbakemeldinger fra rådet vil fakultetsledelsen likevel se nærmere på blant annet forslagene om reisestopp og FoU-tid.

UiS er i gang med et omstillingsprosjekt, Balansert omstilling for utvikling (Bofu), for å få balanse i universitetets økonomi. Aktiviteten ved UiS skal ned, og det er derfor viktig med langsiktige strategiske priorteringer. Alle enheter ved universitetet er bedt om å foreslå tiltak for enheten til universitetsdirektøren innen 31.12.09. Universitetsdirektøren vil så med utgangspunkt i de innkomne forslagene lage sak om omstillingstiltak til styremøtet 12. februar.

Bakgrunn
Styresak fra 26. november 2009 er bakgrunnen for at SV-fakultetet har fått føringer om å redusere kostnadene med fem millioner kroner i forhold til forbruket i 2009. Dekan Marit Boyesen informerte onsdag fakultetsrådet om den pågående Bofu-prosessen, som omfatter hele Universitetet i Stavanger. Hun poengterte at fakultetet helt siden januar 2009 har jobbet med en omstillingsprosess fordi aktiviteten er for høy i forhold til budsjettet.

Fakultetsdirektør Lone Litlehamar har i sak til fakultetsrådet skissert mulige tiltak. De kortsiktige tiltakene handler om 2010, mens de langsiktige tiltakene går over en periode på tre år. Rådsmedlemmene ga støtte til helheten i forslagene, men det ble likevel diskusjon om flere punkter.

Reisestopp
I sakspapirene foreslår Litlehamar midlertidig reisestopp de første tre-fire månedene i 2010, dersom ikke reisene er fullfinansiert av eksterne midler. Dette mente flere rådsmedlemmer var for drastisk, men de ser likevel at det er nødvendig med strengere reguleringer.

FoU-tid
Fakultetsledelsen signaliserer i sakspapirene større fokus på FoU-tid og resultater på forskningssiden. FoU-tid som ikke brukes til forskning, foreslås i stedet å bidra i undervisningsaktiviteter.

Flere rådsmedlemmer mente det var viktig å stille krav til publikasjoner og forskningspoeng. Det ble likevel stilt spørsmål ved om ikke mindre forskningstid vil være med på å ta vekk en del av identiteten ved institusjonen. Det ble også poengtert at ikke alle må skjæres under en kam, siden forskning skjer på ulike måter.

Bedre gjenspeiling av instituttene
Det kom også fram et ønske om bedre gjenspeiling av de ulike instituttene når Bofu-tiltakene skal legges fram for universitetsdirektøren. Også analyser om kost, nytte og risiko ble etterlyst.

Helsefag
Sakspapirene til Bofu-saken gjenspeiler at det er en vanskelig prosess med nedskjæringer og stor aktivitet på Institutt for helsefag. Det ble påpekt at videreutdanning er i et skjæringspunkt, og at de er viktige. Regionen har behov for kompetansen, og det er også noe som må tas hensyn til i vurderingene.

Mulig tiltak med «kliniske lektorer» som veiledere i sykepleierutdanningen ble godt mottatt. Instituttet har et pågående arbeid med å se på effektivisering av praksisdelen i utdanningen.

–Fruktbare diskusjoner
– Fakultetet har jobbet lenge med omstilling, og tiltakene har vært framme før. Jeg forventet derfor ingen overraskelser i saken. Vi hadde fruktbare diskusjoner, og det virker som om alle har et ønske om å komme i bedre balanse, sier dekan Marit Boyesen.

Veien videre
SV-ledelsen vil nå foreta justeringer av dokumentet med bakgrunn i innspillene fra fakultetsråd. De vil også følge opp med en sak til fakultetsråd for å se på sammenhengen mellom tiltakene i Bofu, budsjettet og den vedtatte strategiplanen.

Fakultetsrådet har frist til 31.12.2009 med å levere sine forslag til universitetsdirektøren. Universitetsdirektøren lager en sak om Bofu for universitetet som helhet, og denne blir behandlet av styret 12. februar 2010.

Forhåndssak før fakultetsrådet.

Sakspapirene til fakultetsrådet 16.12.