MENY

SV-fakultetet skal kutte fem millioner kroner

I styresak 122/09 er det gitt føringer om at SV-fakultetet bør redusere kostnadene med fem millioner kroner i forhold til forbruket i 2009. Allerede ved inngangen til 2009 var fakultetet klar over et overforbruk, og satte derfor i gang sin egen tiltaksplan for å redusere lønnskostnader i forhold til drift.

UiS er i gang med et omstillingsprosjekt, Balansert omstilling for utvikling (Bofu), for å få balanse i universitetets økonomi. Alle enheter i universitetet er bedt om innlevere forslag til sparetiltak for enheten til universitetsdirektøren innen 31.12.09. Universitetsdirektøren vil så med utgangspunkt i de innkomne forslagene lage sak om omstillingstiltak og innsparing til styremøtet 12. februar.

– Balansert omstilling for utvikling (Bofu) er derfor en videreføring av de tiltakene vi allerede har satt i gang. Likevel er det et dilemma at fakultetet er pålagt innstramminger samtidig som det skal opprettes enda flere studieplasser på hardt pressede studier og personale, sier dekan Marit Boyesen.

– Lønnskostnader må ned
Fakultetet har hele året vært nøye med å vurdere nyansettelser. Timebetalte oppgaver vil de så langt som mulig avvikle, og det vurderes også om professor II-stillinger skal stå ubesatt. Bruk av overtid bør ifølge sakspapirer til fakultetsrådet reduseres til halvparten av forbruket i 2009.

– Hvor mye hvert av disse tiltakene utgjør enkeltvis, er ikke enkelt å måle. Men vi håper dette sammen med naturlig avgang vil møte kravet om reduksjon på til sammen åtte årsverk, sier Boyesen.

Driftskostnader
På tvers av instituttene er reisekostnader den største enkeltstående utgiftsposten på SV. Per oktober 2009 hadde fakultetet brukt totalt 4,3 millioner kroner på reising. I sakspapirene til fakultetsrådet foreslår fakultetsdirektør Lone Litlehamar å innføre midlertidig reisestopp. I første omgang gjelder dette en periode på tre-fire måneder fra nyttår, og etter tre måneder vil prosjektet vurderes på ny.

– Dette gjelder reiseaktivitet som blir finansiert av statlige midler. Reiser finansiert av eksterne midler kan gjennomføres dersom de er fullfinansiert av prosjektet, sier Boyesen.

Også kopierings- og utskriftskostnadene er langt større enn budsjettert. Per oktober 2009 tilsvarte denne posten utgifter på 1,5 millioner kroner (inkludert fargeutskrifter og kopier).

Langsiktige prosjekter
SV-fakultetet har flere tiltak som kan bidra til reduksjon i kostnader i løpet av de neste tre årene. Det vil blant annet bli større fokus på FoU-tid og resultater på forskningssiden. Dersom FoU-tid egentlig ikke brukes til forskning, kan ressursene i stedet bidra i undervisningsaktiviteter.

Noen av de tøffeste avgjørelsene blir nok på Institutt for helsefag. I tillegg til bachelor- og masterutdanning i sykepleie, har instituttet i dag ansvar for 10 videreutdanninger. For noen videreutdanninger som startet opp annethvert år kan det bli aktuelt med nullopptak i 2010. På den måten slipper de nedleggelse, og får tid til å se på mulige andre løsninger.

Også praksisdelen av sykepleierutdanningen vil bli gjennomgått økonomisk. Praksisen er en svært viktig del av studiet, og utgjør halvparten av studietiden. Den økonomiske betydningen er derfor stor, og fakultetet ønsker å se på ulike tiltak som kan effektivisere praksis. Et forslag er å innføre stillingskategorien «kliniske lektorer». Her tenker de seg at lektoren har sin primære arbeidsplass i praksisfeltet, men er tilknyttet institusjonen i en delstilling for å veilede studenter i praksis. Det undersøkes også om SAFER kan bli brukt mer i utdanningen av sykepleiere.

Fakultetsrådet på SV skal behandle Bofu-saken onsdag 16. desember.
Les sakspapirene her.

Tiltakene skal innrapporteres innen 31.12.2009, og universitetsstyret skal behandle de konkrete tiltakene i sitt møte i februar.