MENY

Thormod Idsøe disputerer

Idsøe disputerer 8. juni ved Universitetet i Oslo med studien ”Intervention in the School Psychology Service: A theory-based investigation of work behaviour change by use of structural equation modelling and generalizability analysis”.

Prosjektet er en teoribasert undersøkelse av en intervensjon i Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) som blant annet hadde til hensikt å øke de ansattes prioriteringer av systemisk og fore-byggende arbeid på klasse- og skolenivå.

Siden ingen ren kontrollgruppe kunne rekrutteres ble det et særlig krav at undersøkelsen var teoristyrt. Data er hentet fra 490 PP-ansatte fra 121 kontorer i 10 fylker, samt fra 20 skoler.

Ulike prioriteringer
I den første artikkelen ble de psykometriske egenskapene til et måleinstrument for arbeidsoppgaver undersøkt. Videre ble det i samsvar med internasjonale studier funnet at PPT som enhet prioriterer individorientert arbeid høyest.

Multilevel analyser ga ingen støtte for store kontorforskjeller innenfor dette, men G-studier viste at de enkelte ansatte i stor grad gjorde ulike prioriteringer av arbeidsoppgaver.

Endringer i arbeidet
I den andre artikkelen ble endring i arbeidsoppgaver gjennom intervensjonsperioden undersøkt, og dermed også individuell forandring.

Deltakelse i intervensjonsprogrammet, det å forvente fremtidig mestring av systemrettede arbeidsoppgaver, samt det å ha en skolerelatert behandlingsetiologi predikerte til en viss grad endring i systemrettet arbeid. Videre var endring i systemrettet arbeid til en viss grad positivt relatert til endring i jobbtilfredshet.

Holdninger til jobben
I den tredje artikkelen ble det ved hjelp av strukturell modellering funnet at relasjonen mellom systemrettet arbeid og jobbholdninger (jobbinvolvering og jobbtilfredshet) ble mediert av jobbkarakter-istika som kontroll i arbeidet.

Thormod Idsøe er cand.psych. fra Københavns Universitet. Arbeid-et med avhandlingen er utført ved Senter for atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger. Idsøe disputerer for dr.psychol-graden.

Disputas og prøveforelesning
Tid og sted for prøveforelesningen er 7. juni, klokken 16.15, auditorium 3, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Tid og sted for disputas er 8. juni, klokken 10.15 i forsamlingssalen, Psykolo-gisk institutt, Forskningsveien 3a, Universitetet i Oslo.

Veileder har vært professor Knut A. Hagtvedt ved UiO. Biveiledere har vært professor Edvin Bru, Senter for atferdsforskning ved UiS, og professor II Stein Knardahl ved UiO.

Bedømmelseskomiteen består av opponent professor Patrick M. Horan, University of Georgia, USA, opponent professor Jan-Eric Gustafsson, Gøteborgs Universitet, og koordinator professor Anne Inger Helmen Borge, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo. Disputasleder er professor Kjetil Søren Sundet.