MENY

Til innsats for sårbare liv

Pasientsikkerhet er et hett tema i USA, Australia og Europa. Store penger settes av til forskningsprosjekter som skal gjøre livet tryggere for pasienter. I Norge er forskningsfeltet fortsatt ferskt – men forskere fra Stavanger leder an.

– Norsk helsevesen har frem til de siste par årene hatt et lavt fokus på sikkerhet og risikostyring sammenlignet med andre høyrisikosektorer, sier professor Karina Aase ved institutt for helsefag ved UiS.

Sammen med sine forskerkolleger har hun konkludert med at det foregår en underrapportering av uønskede hendelser ved norske sykehus og at kulturen for sikkerhets- og risikotenkning kan forbedres.

– Pasientsikkerhet er et hett tema. Folk er opptatt av det og pasientene selv er blitt mer bevisste på hvordan de blir behandlet, sier Aase.

Professoren har erfart hvordan et nytt forskningsfelt er blitt satt på kartet i Norge.

Tyngde og timing
For Karina Aase og forskergruppen startet prosessen da Stavanger Universitetssjukehus (SUS) i 2004 tok kontakt for å inngå et samarbeid om pasientsikkerhet. Fagdirektør Stein Tore Nilsen ved SUS og dekan Marit Boyesen ved samfunnsvitenskapelig fakultet ved UiS var tidlig på banen for å legge forholdene til rette.

Professor i risikostyring, Terje Aven ved UiS, og professor dr.med. Eldar Søreide ved SUS var med som fødselshjelpere for det som på kort tid skulle bli et robust forskningsmiljø innenfor pasientsikkerhet .

– Vi hadde tyngden allerede fra starten av, med de fire stipendiatene Karianne Eidesen, Siri Wiig, Espen Olsen og Stephen Sollid, som sammen med veilederne, utgjorde stammen i forskningsprogrammet, sier Aase.

I 2005 hadde UiS, SUS og Laerdal Medical AS dessuten fått opprettet et akuttmedisinsk lærings- og forskningssenter, SAFER, for å heve kompetansen til helsepersonell og studenter gjennom akuttmedisinsk simulering. En viktig byggestein, ifølge Aase. I tillegg har Lærdalsfondet de siste fem årene finansiert flere stipendiater innen pasientsikkerhet og simulering.

– Det allerede etablerte samarbeidet på tvers av samfunnsvitenskapelig og teknisk-naturvitenskapelig fakultet var også en viktig forutsetning. Med vår erfaring fra petroleumsindustri, trafikk og luftfart ville vi i samfunnssikkerhetsmiljøet rette blikket mot en ny sektor, forteller Aase.

– Vi hadde en bredde fra starten av, som det var lett å bygge videre på. Med finansiering fra UiS, SUS, Helse Vest og Lærdalsfondet, fikk vi et miljø som var robust fra dag én.

– Vi var også heldige med timingen. Pasientsikkerhet var blitt et tema i samfunnsdebatten, sier Aase.

Dørene åpner seg
I 2008 overtok Karina Aase roret ved å tiltre et nytt professorat i sikkerhet ved institutt for helsefag ved UiS, noe som bidro til en tettere kobling mot praksisfeltet.

– Neste steg var å sende søknader om forskningsmidler til EU, sier Aase.

Tidligere i år kunne fagmiljøet ved UiS glede seg over at søknaden om penger til forskningsprosjektet Quality and Safety in European Union Hospitals (QUASER) ble innvilget. I prosjektet skal det forskes på hva sykehus i Europa selv kan gjøre for å bli bedre og hvordan myndighetene kan evaluere og sikre at dette skjer.

Aase og forskergruppen har nå også fått innvilget sin søknad om midler fra Forskningsrådet til prosjektet Quality and Safety within Elderly Health and Care Services hvor de skal forske på kvalitet og sikkerhet i behandling og pleie av eldre i Norge.

Forskergruppen har i tillegg etablert et samarbeid med Helse Førde, som har fått tildelt midler til et doktorgradsstipend fra Helse Vest tilknyttet det nye prosjektet.

Aase er glad for at så mange dører har åpnet seg og ser fram til spennende forskning i årene som kommer.

– Framover vil vi i tillegg til fokuset på sykehus forske på primærhelsetjeneste, på sikkerhetsforståelse hos pasienter, på overganger mellom institusjoner, på tverrfaglige behandlingsteam og på bruk av simulering. Og vi vil gjøre flere sammenlikninger mellom Norge og andre land, sier hun.

Se saken på trykk i UniverS nr 4 2010

Les også: Bedre helsetjenester i Europa