MENY

Tor Hauken i forskningsjuks-utvalg

Dekan Tor Hauken ved Det humanistiske fakultet ved UiS er oppnevnt som medlem av Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning.

Lov om behandling av etikk og redelighet i forskning trådte i kraft 1. juli. Kunnskapsdepartementet har i tillegg oppnevnt et nasjonalt utvalg som skal granske uredelig forskning.

Granskingsutvalget, som skal ledes av professor Johan Giertsen ved Universitetet i Bergen, skal behandle saker som gjelder vitenskapelig uredelighet. Loven definerer dette som: "Forfalskning, fabrikkering, plagiering og andre alvorlige brudd med god vitenskapelig praksis som er begått forsettlig eller grovt uaktsomt i planlegging, gjennomføring eller rapportering av forskning.” Mindre alvorlige sakene skal behandles på lokalt nivå, dvs. ved forskningsinstitusjonene.

Utvalget skal ha følgende hovedoppgaver:
• Vurdere og behandle konkrete saker hvor det er mistanke om alvorlige tilfeller av uredelig forskning.
• Bidra til at en forsker som urettmessig har fått sitt navn knyttet til en påstand om uredelig forskning, får gjenopprettet sitt omdømme.
• Samarbeide med institusjoner, bedrifter og oppdragsgivere om behandlingen av sakene. Utvalget skal også samarbeide med de nasjonale forskningsetiske komiteene og bidra i arbeidet med å forebygge vitenskapelig uredelighet.

– Med bakgrunn i de siste års saker om forskningsjuks er det svært viktig at vi nå har fått på plass en forskningsetikklov og et granskingsutvalg som kan bidra til at norsk forskning holder en høy etisk standard, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal i en pressemelding.

Tor Hauken er dr. philos og har hatt en rekke universitets- og forskningspolitiske verv. Granskingsutvalget skal i tillegg bestå av følgende medlemmer:

Professor Johan Giertsen, Universitetet i Bergen, leder
Professor Rigmor Austgulen, NTNU, nestleder
Rektor/regiondirektør Edel Storelvmo, Høgskolen i Narvik/NHO Nordland
Førsteamanuensis Monica Martinussen, Universitetet i Tromsø
Professor Ragnvald Kalleberg, Universitetet i Oslo
Dosent Sighild Westman-Naeser, Uppsala, Sverige

Utvalget oppnevnes for fire år av gangen, og første oppnevningsperiode er 1. juli 2007 – 30. juni 2011