MENY

Torill Vist disputerer

Førstelektor Toril Vist disputerer ved Norges Musikkhøgskole tirsdag 27. oktober. Vist, som er tilknyttet Institutt for førskoleutdanning ved Universitetet i Stavanger, tar utgangspunkt i koblingen mellom musikk og følelser.

Tittelen på Vists avhandling er Musikkopplevelse som muligheter for følelseskunnskap. En studie av musikkopplevelse som medierende redskap for følelseskunnskap, med vekt på emosjonell tilgjengelighet og forståelse.

Hun tar utgangspunkt i koblingen mellom musikk og følelser og spør om vi også lærer noe om følelser i møte med musikk, formulert i problemstillingen: ”Kan musikkopplevelse erfares som et medierende redskap for følelseskunnskap? I så fall hvordan?” Prosjektet er basert på kvalitative intervjuer av både amatører og musikkarbeidere. Det har et fenomenologisk utgangspunkt, men fortolkning ses som uunngåelig og pedagogisk nyttig. Det fører prosjektet i retning av hermeneutikken og fenomenografien, tidvis også mot mer konstruktivistisk tankegods.

Flere aspekter

Avhandlingen presenterer en innledende analyse der materialet er delt i aspekter ved musikkopplevelse og aspekter ved følelseskunnskap. Aspektene ved musikkopplevelse er gruppert i et strukturelt, et relasjonelt, et referensielt og et tilbydende perspektiv. Aspekter ved følelseskunnskap er i den innledende analysen delt i emosjonell tilgjengelighet, bevissthet, empati, forståelse, refleksjon, ekspressivitet, regulering og samspill.

Hovedanalysen fordyper seg i emosjonell tilgjengelighet og forståelse. Her ses musikkopplevelse både i lys av en kroppslig tilgang, ulike bevissthetsnivåer, ulike former for refleksjon, intersubjektivitet og det nonverbale. Empirien viser at tilgangen berører både negative og positive, samt kategoriale, dimensjonale og vitalitetsmessige aspekter ved følelsene. Musikkopplevelsen vises videre som et medierende redskap for både selvinnsikt og forståelse av andre, da primært i en intersubjektiv, empatisk forstand. Siste del av avhandlingen drøfter funnene bl.a. i forhold til musikkfaget.

Doktorgradsprøver
Prøveforelesning: mandag 26. oktober kl 15, Auditoriet på Musikkhøgskolen
Tittel: Perspektiver på musikkundervisning i ulike sammenhenger i lys av forskning på følelseskunnskap.
Disputas: tirsdag 27. oktober kl 10, Auditoriet på Musikkhøgskolen
Opponenter: Lars Ole Bonde og Magne Espeland
Disputasleder: Kjell Tore Innervik