MENY

Turid Rødne disputerer

Turid Rødne disputerer ved Universitetet i Tromsø fredag 27. november. Hennes avhandling konkluderer med at unge forskere får for dårlig veiledning i bruk av kvalitative metoder.

Tittelen på avhandlingen hennes er Kriterier for det vitskaplege ved kvalitativt orientert samfunnsforsking. Ein studie med grunnlag i kvalitativt orienterte hovudfagsoppgåver og doktorgradsavhandlingar ved norske universitet.

Rødne, som er tilknyttet Institutt for media, kultur og samfunnsfag ved Universitetet i Stavanger, gir en analyse av hvordan og på hvilket grunnlag forskere forstår og bruker vitenskapskriterier i det kvalitative forskningsfeltet.

Uoversiktelig
Avhandlingen stiller spørsmål om hvordan unge forskere på orienterer seg i et uoversiktlig landskap av teorier og metoder når de skal bygge frem et vitenskaplig arbeid.

Rødne ser på hvordan normer og retningslinjer som studentene i sosiologi møter gjennom lærebøker i forskingsmetode og annen opplæring i sitt fag, slår inn i aktuelle forskeres strategiske løsninger når de arbeider med å gjøre egen forskning vitenskapelig.

Avhandlingen reiser spørsmål om kandidatene i tilstrekkelig grad tilpasser metodevalg til forutsetninger og rammer som ligger i det enkelte forskningsprosjektet, slik at elementene i sum bygger opp en konsistent metodologi.

Bedre muligheter
For å forstå hvordan og på hvilket grunnlag kriterier for det vitenskaplige tar form i kvalitativ forskning, er det gjort en kvalitativ studie av et utvalg av hovedfagsoppgaver og doktorgradsstudier i sosiologi ved norske universiteter.

Konklusjonen er at det kvalitative forskingsfeltet ikke inviterer hovedfagsstudenter og stipendiater til å drøfte kombinasjonene av valgte metodeelement på tjenlig måte. Forskerne bygger ikke i alle tilfeller opp en metodologisk struktur som er fundamentert på en intern sammenheng mellom metodologiske valg i studien.

Avhandlingen viser at studenter og stipendiater må få bedre muligheter til å bygge inn vitenskapelige kriterier i kvalitativ forskning. Det kvalitative forskningsfeltets institusjoner bør trekke inn metodologiske helhetsløsninger som et mer sentralt kriterium for god faglig kvalitet.

Disputas i Tromsø
Turid Rødne har prøveforelesning på auditorium E-0101 ved SV-fakultetet, Universitetet i Tromsø, den 27. november klokken 10.15. Disputasen starter to timer senere, samme sted.