MENY

Tverrfaglige perspektiver

AM har gitt ut en ny publikasjon i sin Varia-serie. Nummer 49 i rekken har fått tittelen ”Tverrfaglige perspektiver”. I museets forskning legges det stor vekt på det tverrfaglige aspektet, noe som både avspeiles i sammensetningen av staben og ved at museets forskere samarbeider med forskere fra andre institusjoner.

Varia 49 har ikke et samlende tema, men viser stor bredde i valg av emner. Den består av 11 artikler, to med flere forfattere, som handler om historieformidling og historiebevissthet (Grete Lillehammer), spredningen av vikingsverd i frankerområdet (Anne Stalsberg), dendrokronologiske rekker fra tiden rundt Svartedauden (Terje Thun), hvordan gjenstander dukker opp i arkeologiske funnsammenhenger der de ikke hører hjemme (Eva S. Täte og Olle H. Hemdorff), diskusjon av landsbybegrepet med utgangspunkt i en bosetning fra jernalder (Mads Ravn), et spennende gjenstandsmateriale fra en heller på Karmøy (Krister Scheie Eilertsen), refleksjoner rundt en gjenstand uten kjente paralleller og uten funnkontekst (Sveinung Bang-Andersen), en presentasjon av fire utvalgte hus fra eldre jernalder på Forsandmoen (Barbro I. Dahl), hva klimaet har betydd for plasseringen av bebyggelse i forhistorisk tid (Marianne Nitter), utvikling av begrepet ”klimarom” (Marianne Nitter), og en tverrfaglig innfallsvinkel til vernestrategi for maritime kulturminner (Endre Elvestad, Marianne Nitter og Lotte Selsing).

Spredning i tid og rom
Bredden i tema er svært stor og det samme er tilfellet for spredningen i tid og rom. Tidsmessig dekker de 11 artiklene de fleste deler av vår forhistorie, fra den eldste steinalder opp til vår tid og romlig beveger en seg flere steder i vårt eget lokalmiljø, i ulike deler av Norge, i Danmark, i frankerriket, dvs. store deler av det europeiske kontinentet, og vi befinner oss ikke minst i rom uten geografiske begrensinger.
Åtte av forfatterne er tilsatt ved AM, fire kommer utenfra. Det er i tråd med museets retningslinjer for publisering. Samtidig som museets serier skal være en mulighet for egne forskere til å publisere, ønsker en også bidrag fra fagfolk i andre miljøer. Etter at AM gikk inn i Universitetet i Stavanger i 2009, har en intensivert arbeidet på publiseringssektoren, og det vil komme flere utgivelser i tiden framover. Redaktørene for Varia-49 er Marianne Nitter og Einar Solheim Pedersen.

Tekst: Einar Solheim Pedersen