MENY

UiS er budsjettvinner i et stramt statsbudsjett

Universitetet i Stavanger øker mest i resultatbaserte inntekter på neste års statsbudsjett. Gode resultater fra utdanning og forskning gir inntektsvekst på 21,3 millioner kroner, en økning på 8 prosent. Sektoren samlet økte produksjonsinntektene med 3,8 prosent.

Til tross for en kraftig innstramming i Statsbudsjettet 2012 for universitets- og høgskolesektoren troner UiS på toppen når det gjelder vekst i de resultatbaserte inntektene.

Statsbudsjettet for 2012 gir UiS en ramme på 983,4 millioner, en økning på 61 millioner, eller 6,6 prosent fra 2011. Realveksten, ut over lønns- og prisutvikling, blir på 3,5 prosent.

De gode tallene for UiS skyldes gode resultater i form av flere uteksaminerte studenter og bedrede resultater innen forskning.

– Det er flott å se hvordan vårt harde og målrettede arbeid de siste årene bærer frukter. At vi nok en gang øker mest til neste år, skyldes våre gode faglige resultater, sier rektor Marit Boyesen.

Økning i forskning
Inntektene fra produksjon av studiepoeng ved UiS er økt med 18 millioner kroner, kun slått av NTNU og Universitetet i Tromsø som økte med 20 millioner kroner. UiS er imidlertid den institusjonen som har størst relativ vekst i studiepoengsproduksjon (7,5 prosent).

Når det gjelder forskning, har UiS økt sine inntekter med 3,9 millioner kroner, eller 11,5 prosent. Men aller størst økning har NTNU med en formidabel økning på 26,7 prosent. Også UiB har god økning på forskningsproduksjon med 6,4 prosent.

– Vi konstaterer at departementet fortsetter å redusere på uttelling for forskningsproduksjon, og at dette spesielt slår ut på EU-midler. Vi får altså redusert økningen når det gjelder de gode resultatene vi har hatt innen forskning, sier Marit Boyesen.  

– Vi har også notert oss forslaget om å etablere ei arbeidsgruppe som skal se nærmere på rekrutteringsstillinger. Det er positivt. Men vi skulle gjerne sett at det fulgte med økte rammer til forskerutdanningen ved UiS, sier Boyesen.

Kraftig innstramming i sektoren
Det legges som forventet svært få nye satsninger inn i budsjettrammene til institusjonene i 2012, kun videreføring av tidligere vedtatte studieplassøkninger.

Sektoren får heller ikke i 2012 full kompensasjon for forventet pris- og lønnsvekst. Det legges til grunn generell kompensasjon på 3,1 prosent. Forventet lønnsvekst i 2012 forventes å være nærmere 4 prosent ved UiS. Det betyr i realiteten en generell innstramming som for UiS sin del utgjør 5,5 millioner kroner.

UiS har nytt godt av gaver som har utløst gaveforsterkningsmidler. UiS noterer seg at KD foreslår å avvikle ordningen.

– Denne ordningen har sannsynligvis også fungert som et insitament for dem som vil gi gaver. Vi synes det er svært beklagelig at ordningen nå foreslås avviklet, sier Marit Boyesen.

Ikke økning i studieplasser
Det var på forhånd knyttet spenning til om regjeringen ønsket en ytterligere opptrapping av utdanningskapasiteten i sektoren i 2012-budsjettet. Det er ikke gjort. Det som ligger inne av studieplassendringer er kun videreføringer av tidligere års opptrapping.

– For UiS er det spesielt skuffende at vi ikke har fått flere studieplasser i rettsvitenskap, sier Boyesen.

Formidlingsbygg utsatt
Arkeologisk museum sitt planlagte magasin- og formidlingsbygg er ført opp i lista for prosjektering i Statsbygg. Det betyr at det ikke er satt av midler til prosjektstart i 2012. Arkitektkonkurransen er ferdig, og skisseprosjektet vil bli gjennomført som planlagt.

– Vi hadde imidlertid håpet på at det kom midler på budsjettet for å sette i gang detaljprosjektering i 2012, sier universitetsdirektør John B. Møst.  

Les også Universitets- og høgskolerådets pressemelding om Statsbudsjettet 2012.

Se videoer om Statsbudsjettet 2012 fra Kunnskapsdepartementet.