MENY

UiS i nasjonalt råd for bedre lærerutdanning

Førsteamanuensis Elin Reikerås ved UiS er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet til å sitte i et nytt nasjonalt råd som skal gi innspill for å nå målene i den nasjonale strategien «Lærerutdanning 2025».

Medlemmene skal bidra med kunnskap fra ulike deler av sektoren og fra ulike relevante forskningsområder.

– Læreryrkene har høy prioritet for regjeringen, og derfor har vi store ambisjoner for lærerutdanningene. Vi har laget en ny og bedre femårig lærerutdanning og skjerpet karakterkravet for å komme inn, og nå ønsker vi å heve kvaliteten på utdanningene ytterligere. For å nå målene vi har satt oss i strategien for «Lærerutdanning 2025», har vi bedt noen svært kompetente mennesker om råd, derav et faglig råd for lærerutdanning, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Samarbeidspartnere

Ifølge strategien for «Lærerutdanning 2025» (LU2025) skal studieprogrammene være faglig krevende og givende, det skal være faglig sterke og godt organiserte lærerutdanningsmiljøer, kunnskapsbaserte og involverte samarbeidspartnere i barnehagesektoren og skolesektoren, og stabilt og gjensidig utviklende samarbeid mellom lærerutdannings-institusjonene, barnehagesektoren og skolesektoren.

– Vi skal ha en skole der elevene lærer og mestrer, og der alle elever som trenger det får tidlig hjelp. Om skolen skal klare å løfte alle elever uavhengig av bakgrunn og forutsetninger, så trenger vi flere kunnskapsrike og dyktige lærere. Og flinke lærere får vi når vi satser på en lærerutdanning av høy kvalitet, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i pressemeldingen.

Videreutvikling

Faglig råd skal bestå av 13 personer som er personlig oppnevnt av Kunnskapsdepartementet på grunnlag av sin kompetanse. Rådet skal ledes av Tine Prøitz, professor ved institutt for pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge.

– Det er viktig å satse på videreutvikling av kvaliteten i lærerutdanningene. Jeg ser virkelig frem til å bidra med faglige innspill i samarbeid med dyktige medlemmer i rådet, sier Prøitz.

Rådet skal utarbeide faglig funderte analyser og anbefalinger til bruk i oppfølgingen av den nasjonale strategien «Lærerutdanning 2025»

Sammensetning

Rådet rapporterer formelt til Kunnskapsdepartementet, men dets analyser og anbefalinger i konkrete saker skal forelegges Nasjonalt forum for lærerutdanning og profesjonsutvikling (NFLP) før sakene eventuelt følges opp av rette instanser. NFLP kan anbefale departementet å gi utredningsoppdrag til Faglig råd knyttet til viktige spørsmål i oppfølgingen av strategien.

Disse er oppnevnt til fagrådet:

Tine Prøitz, professor, Universitetet i Sørøst-Norge (leder) 
Henning Fjørtoft, førsteamanuensis, NTNU
Knut Steinar Engelsen, professor, Høgskolen Vestlandet
Siw Skrøvset, dosent, Universitetet i Tromsø
Mette Tollefsrud, instituttleder, OsloMet
Andreas Lund, professor, UiO
Elin Reikerås, førsteamanuensis, UiS
Ane Krogseter Aarre, lektor Persbråten VGS
Mimi Bjerkestrand, rektor, Slettebakken skole
Bjørn Håvard Bjørklund, Kommunalsjef oppvekst, Bømlo kommune
Hanan Mohamed Abdelrahman, lærer Lofsrud ungdomsskole
Joakim Olsson, student på GLU 5-10, Høgskolen i Volda
Synne Reitan, Fornebu idrettsbarnehage

UiS  i nasjonalt råd for bedre lærerutdanning

Elin Reikerås sitter i nytt nasjonalt råd for bedre lærerutdanning.