MENY

UiS lyser ut inntil 13 stipendiater og postdoktorer i medisin

UiS lyser ut inntil 13 stipendiat- og postdoktorstillinger knyttet til universitetets medisinske satsing.

Leger holder hender sammen For å løse framtidens helseutfordringer trengs tverrfaglig samarbeid. Foto: Shutterstock

Universitetet i Stavanger har ledig inntil 13 stillinger som stipendiat/postdoktor knyttet til medisinsk satsing ved Det helsevitenskapelige fakultet og Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.  

Se stillingsutlysning på Jobbnorge.

Kristin Akerjordet, dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet (HV-fakultetet) er strålende fornøyd med at UiS lyser ut 13 rekrutteringsstillinger i medisin.

– Dette er en strategisk viktig sak for oss og del av den langsiktige satsingen innenfor medisin ved Universitetet i Stavanger. Vi står foran store helseutfordringer nå og i framtiden. For å løse disse, trengs tverrfaglig samarbeid. Både Det helsevitenskapelig fakultet og Det teknisk-naturvitenskapelig fakultet har forsknings- og undervisningskompetanse på dette området, som vi nå vil styrke, sier Akerjordet.

Dekanen påpeker at rekrutteringsstillingene vil tildeles begge fakulteter, men de fleste vil tilfalle HV-fakultetet.

– Dette er også en viktig brikke i bestrebelsen for å få et studium i klinisk medisin til UiS, understreker Akerjordet, og viser til det pågående arbeidet med en studieplan i klinisk medisin ved UiS.

Det er også satt ned et nasjonalt utvalg, ledet av Hilde Grimstad, som nå utreder ulike modeller for økt utdanningskapasitet i medisin i Norge. I utvalget, som skal levere sin rapport til Kunnskapsdepartementet i september, er både UiS og SUS representert.

Styrker forskerfellesskap mellom UiS og SUS

De 13 stillingene er strategisk tildelt forskningsfeltet medisin, og er ment å styrke samarbeidet mellom fag- og forskningsmiljø ved Universitetet i Stavanger og Stavanger universitetssjukehus (SUS).

Institusjonene har sterke fagområder og satsninger innenfor blant annet: pasientsikkerhet, akuttmedisin, simuleringsbasert læring, global helse, allmennmedisin, biomedisinsk billedanalyse, molekylær biologi, kreftforskning, eldremedisin, kognitive lidelser, tidlig diagnostikk og intervensjon, styrking av tjenester innenfor kommunehelsetjenesten, helseteknologi, e-helse, medisinsk statistikk, rus og psykiatri, antimikrobiell resistens, samhandlings- og implementeringsforskning. 

UiS og SUS ønsker gjennom forskning å redusere kompetansegapet mellom kunnskapsbasert teori og utøvende praksis, styrke samarbeid mellom helsetjenestenivåene, mellom fag- og helsearbeidere i team og gjennom pasientsentrerte behandlingsforløp.

Medisinsatsing ved UiS

I 2009 etablerte UiS et nettverk for medisinske vitenskaper som har hatt som mål å styrke helseforskningen og helserelaterte utdanninger – også medisin.

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS har blant annet tung forskning på pasientsikkerhet og har i dag et ph.d.-program i helse og medisin med 80 doktorgradsstudenter, hvor flere er knyttet til SUS. 14 professorer og 26 førsteamanuensiser er ressurser innen helse og medisin ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS.

Også Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet har helserelatert forskning innenfor områder som biomedisinsk dataanalysemedisinsk statistikkkreftforskning og DNA-skader og reparasjoner – for å nevne noe. 14 professorer og 13 førsteamanuensiser samt 24 doktorgradsstudenter og postdoktorer ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet er involvert i helse- og medisinrelatert forskning og utdanning.

Flere ansatte ved SUS har bistilling eller II-stillinger ved UiS.

Helsesatsing i Stavanger

UiS har et Forskningsnettverk for helse og teknologi som jobber på tvers av institusjoner, fakultet og fagdisipliner. Her samarbeider UiS, SUS og NORCE. Forskerne i nettverket skal forske fram gode løsninger og praksiser i tett samarbeid med helseforetak og kommunene i Rogaland slik at regionen blir bedre rustet i møte med store helseutfordringer.

Et nettverk for velferdsforskning er også under etablering ved universitetet.

HelseCampus Stavanger er et initiativ fra UiS som har som formål å samle kreftene og synliggjøre helse-aktivitetene i Stavanger-regionen. Drivkreftene bak er, i tillegg til universitetet, SUS, Stavanger kommune, SAFER, Laerdal Medical, NORCE, Validé og næringsklyngen Norwegian Smart Care Cluster.

UiS har planer om et nytt helsefakultetsbygg tett inntil SUS på campus og blant annet et samarbeid med Norwegian Smart Care Cluster, SUS og Stavanger kommune om et teknologiorientert testsenter av nye helsekonsepter i lokalene til Innovasjonspark Stavanger.

Universitetets satsning vil sammen med ferdigstillelsen av et nytt sykehus på campus i 2023, være en betydelig satsning for å styrke utdanning, forskning, innovasjon og næringsutvikling i Stavanger-regionen.

Tekst: Karen Anne Okstad 

Kristin Akerjordet

Kristin Akerjordet, dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet sier de nye stillingene er del av den langsiktige satsingen innenfor medisin ved Universitetet i Stavanger.