MENY

UiS og strukturmeldingen

UiS har gitt svar på kunnskapsministerens oppdrag om innspill til dialogmøtet om framtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren. Dialogmøtet med UiS er 25. september.

I det ensides brevet skriver rektor og universitetsdirektør at UiS i sin strategi 2020 ikke har planer om sammenslåinger med andre institusjoner i universitets- og høgskolesektoren (UH-sektoren) eller instituttsektoren.

De understreker at en videreutvikling av UiS innenfor dagens organisatoriske rammer er et realistisk alternativ for å nå universitetets faglige mål.

Åpne for samarbeid
-Vi vil likevel være åpne for mer forpliktende samarbeid med andre institusjoner dersom det styrker regionens kunnskapsutvikling og vår rolle som internasjonalt forskningsuniversitet, sier rektor Marit Boyesen ved UiS.

Institusjonene i UH-sektoren er bedt om å gi tilbakemelding til kunnskapsministeren om status i arbeidet med framtid struktur tre uker før dialogmøtene de ulike institusjonene skal ha med Kunnskapsdepartementet (KD). I dag sendte UiS sitt svar.

Dialogmøtet som UiS skal delta på sammen med institusjoner på Vestlandet, skal være i Stavanger 25. september. Den endelige tilbakemeldingen om universitetets arbeid med framtidig struktur skal være sendt kunnskapsministeren innen utgangen av oktober.

UH-nett Vest og IRIS
Rektor og universitetsdirektør skriver i sin tilbakemelding at UiS-styret mener at samarbeidet i UH-nett Vest, der UiS er medlem, er viktig for å fremme faglig kvalitet. UiS-styret ser for seg en videre organisatorisk utvikling av nettverket i et konsortium eller lignende.

Styret understreker at de ikke vil inngå i organisatoriske modeller på Vestlandet som betyr tap av autonomi for UiS som en foretaks- eller en konsernmodell utgjør.

-I tillegg vil vi utrede en eventuell sammenslåing med IRIS A/S og er interessert i å høre KD sitt syn på sammenslåinger mellom UH-institusjoner og aksjeselskaper eller stiftelser, forteller Boyesen. UiS har i dag en eierandel på 50 prosent i IRIS A/S. De resterende 50 prosentene har Stiftelsen Rogalandsforskning.

Ingen dører er lukket
Boyesen understreker at ingen dører er lukket for UiS:

-UiS ser også på andre alternativer for mer forpliktende samarbeid med institusjoner i sektoren. Dette vil UiS-styret komme tilbake til i sin endelige tilbakemelding til KD innen utgangen av oktober.

-Hvilke andre alternativ er aktuelle?

-De alternativene som er aktuelle for en eventuell videre utredning vil bli avklart før vårt endelige svar til KD, sier Boyesen, som presiserer at en utredning verken er en forlovelse eller et giftermål.

-Kan du navngi potensielle institusjoner for mer forpliktende samarbeid eller sammenslåinger?

-Det er naturlig å ha en videre dialog med institusjoner som geografisk ligger nær oss, både nordover og sørover, avslører Boyesen, som i dag ikke vil navngi noen institusjoner før nærmere sonderinger er gjort.

Intern prosess
Fakultetene ved UiS og Arkeologisk museum har gitt sine foreløpige tilbakemeldinger til de ulike strukturalternativene. Styret har også vært samlet for å diskutere saken. På bakgrunn av dette har UiS nå gitt sin første tilbakemelding til kunnskapsministeren.

Innspillene fra UH-sektoren til kunnskapsministeren skal danne grunnlag for en stortingsmelding om struktur som kommer våren 2015. Det er forventet at den blir behandlet på Stortinget før sommerferien samme år.

Les tilbakemeldingen til KD fra UiS (pdf) 

Bilde av rektorene på Vestlandet i Marifjøra: Ole Gunnar Søgnen (HiB), Marit Boyesen (UiS), Dag Rune Olsen (UiB), Per Halse (HiVolda), Åse Løkeland (HiSF) og Liv Reidun Grimstvedt (HSH).

God stemning blant rektorene på Vestlandet, som møttes i Marifjøra utenfor Sogndal nylig: Ole Gunnar Søgnen (HiB), Marit Boyesen (UiS), Dag Rune Olsen (UiB), Per Halse (HiVolda), Åse Løkeland (HiSF) og Liv Reidun Grimstvedt (HSH). Foto: Svein Ove Eikenes / UH-nett Vest