MENY

UiS og UiT fornyer mastersamarbeid

UiS og Universitetet i Tromsø satser sammen for å løse framtidens utfordringer i nordområdene. Partene har nå fornyet samarbeidet om fordypningsretningen ”Sikkerhet og beredskap i nordområdene” på master i samfunnssikkerhet.

Masterstudiet i samfunnssikkerhet med fordypning i sikkerhet og beredskap i nordområdene er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger og Universitetet i Tromsø, der UiS er faglig ansvarlig for tilbudet, mens undervisningen foregår på UiT.

Fordypningsretningen, som tidligere gikk under navnet ”Maritimt miljø og sårbarhet i Arktis”, har nå endret navn til ”Sikkerhet og beredskap i nordområdene”.

Denne fordypningsretningen er innrettet mot samfunnssikkerhet i nordområdene hvor klima, geografi og infrastruktur byr på sammensatte sikkerhetsmessige utfordringer. De sammensatte betingelsene i nordområdene stiller spesielle krav til ivaretakelse av de beredskaps- og sikkerhetsmessige forholdene.

Oljeboring og farlig last
Sikkerhetsspørsmål knyttet til oljeboring i nord, og til frakting av farlig last langs norskekysten, er bare noen av de mange aktuelle problemstillingene som fordypningsretningen omfatter.

- I nordområdene er utfordringene gjerne knyttet til petroleumsindustrien og hvilken effekt offshoreaktivitet har på sårbare områder til havs og i strandsonen. Samtidig stiller økt skipstransport langs norskekysten, økt samhandling med Russland, faren for forurensning fra Kolahalvøya og mulig åpning av nordøst-passasjen, større krav til kunnskap om risiko, sikkerhet og sårbarhet, sier samfunnssikkerhetsforsker Bjørn Ivar Kruke ved Universitetet i Stavanger.

- Med kunnskap om risiko, sikkerhet og sårbarhet kan vi forhindre uforutsette hendelser fra å eskalere til kriser og katastrofer, samtidig som vi sikrer oss nødvendig beredskap til å håndtere de kriser og katastrofer som likevel rammer oss, sier Kruke.

Jobb med HMS
- Det er et tydelig behov for kompetanse innen sikkerhet og beredskap i nordområdene, både innen privat og offentlig sektor, sier nordområdekoordinator Trine Lydersen ved Universitetet i Tromsø.

- Vi har masterstudenter som er blitt rekruttert til jobber innenfor olje- og gass-næringen og innefor maritim næring, og da i stillinger som fokuserer på helse, miljø og sikkerhet, forteller Lydersen.

- Det stilles stadig større krav til utvikling av samfunnet på områder hvor det er særlige utfordringer knyttet til risiko, sikkerhet og sårbarhet. Dette gjelder både generelt - i forhold til dagliglivets aktiviteter - og i forhold til samfunnskritisk infrastruktur, sier Bjørn Ivar Kruke.

Fordypningsretningen egner seg godt som videreføring av bachelorgrad i samfunnssikkerhet og miljø ved UiT, men også andre kandidater med en fullført bachelorgrad innen samfunnsvitenskapelige fag kan søke om opptak.

Les mer om studieplan og emnekombinasjon
Les mer om søking og søknadsskjema
Les også: Master i Samfunnssikkerhet ved UiS