MENY

UiS søker nye praksisbarnehager

Universitetet i Stavanger søker nye praksisbarnehager for perioden 1. september 2011 til 30. juni 2015. Søknadsfrist er 1. mai.

En praksisbarnehage tar imot førskolelærerstudenter, og må inngå avtale om praksisopplæring med universitetet. Praksisbarnehagen må ha utdannede førskolelærere som kan være øvingslærere. Disse øvingslærerne skal gi studentene opplæring, veiledning og vurdering. Det første året regnes som et prøveår for praksisbarnehagen, med mulighet for forlengelse i inntil 3 år.
Nedenfor følger informasjon om praksisbarnehager ved UiS og søknadsprosedyre og vurderingskriterier for å bli praksisbarnehager.

Interesserte barnehager skal sende inn skjemaet ”Søknad om å bli praksisbarnehage” innen 1. mai 2011.
Link til søknadsskjemaet her.

Søknaden sendes både

pr. e-post til: viiu.vernik@uis.no
Skjemaet sendes som Word-fil vedlegg (ikke i underskrevet stand). Sammen med søknaden sendes link til barnehagens hjemmeside.

og

pr. post til: Universitetet i Stavanger
Det Humanistiske fakultet
IFU v/ praksiskoordinator Viiu Vernik
4036 Stavanger
 

Søknaden i underskrevet stand pr. post må ha disse obligatoriske vedleggene:
• barnehagens årsplan
• barnehagemyndighetens tilsynsrapport med barnehagen
• øvrig informasjon om barnehagens virksomhet
Postlegging må skje innen 1. mai 2011.

Nærmere informasjon fås ved henvendelse til:
praksiskoordinator Viiu Vernik, tlf: 51 83 35 09, e-post: viiu.vernik@uis.no


INFORMASJON VEDRØRENDE PRAKSISBARNEHAGER VED UIS
Praksisbarnehager er barnehager der det er inngått avtale om praksisopplæring med en høyskole eller et universitet. Praksisopplæringen må organiseres slik at hele barnehagen blir øvingsarena. Det kan også avtales andre former for samarbeid, som f.eks. samarbeid om undervisning, prosjektarbeid, utprøving av undervisningsopplegg og metoder, etterutdanning og internasjonalt samarbeid. Praksisbarnehagen bør kunne fungere som en forskningsarena.

I løpet av den treårige førskolelærerutdanningen, skal studentene gjennomføre til sammen 20 uker praksis, hvorav 19 er i barnehager.

Formålet med praksisopplæringen i førskolelærerutdanningen er å forberede studentene til arbeid i barnehage. Førskolelæreryrket er et praktisk yrke, og praksisopplæringen har derfor en sentral plass i utdanningen. Den skal gi studentene nødvendig erfaring for å bli skikket til å arbeide i dagens barnehage. Gjennom praksisperiodene skal studentene utvikle sin faglige dyktighet ved å bli fortrolige med å utøve yrket og få erfaringer med de arbeidsområdene førskolelæreren har. Praksisperiodene skal også inspirere til refleksjon over yrkesutøvingen, slik at studentene utvikler sin faglige kyndighet.

Praksis skal være veiledet. Det stilles krav til at den som skal inneha en veiledningsfunksjon overfor studentene selv har gjennomført en treårig førskolelærerutdanning og har minst 3 år arbeidserfaring som førskolelærer/ pedagogisk leder. Ansatte i barnehagen som veileder studenter, kalles øvingslærere.

Planlegging og gjennomføring av praksisopplæringen skal skje i samarbeid mellom faglig og administrativt personale innenfor førskolelærerutdanningen, barnehagens styrer, øvingslærerne, studentene samt andre involverte faglærere ved Institutt for førskolelærerutdanning. Opplæringen skal gjennomføres innenfor det lokale og sentrale plan- og rammeverk som er fastsatt for praksisopplæringen.

Øvingslærers arbeid med praksisopplæringen består i forberedelse av praksisperioden, øvingsopplæring, veiledning og vurdering av studentene og etterarbeid som inkluderer oppsummering av praksisperioden. Samarbeidet mellom øvingslærer og Institutt for førskolelærerutdanning omfatter også skikkethetsvurdering av studentene.

Arbeidet som øvingslærer forutsettes gjennomført innenfor øvingslærerens ordinære stilling. Øvingslærer skal normalt ha ansvar for to studenter i 16 uker pr. år. Det er en forutsetning at barnehagen avsetter 120 timer pr. år til øvingslærer med to studenter. Inntil 37,5 av disse timene skal kunne disponeres til møtevirksomhet ved universitetet.

UiS betaler barnehagen for frikjøpet av øvingslærernes arbeidstid. (120 timer for øvingslærer med to studenter i 16 uker pr. år. Det gis forholdsmessig godtgjøring ved annet studenttall eller uketall.)

Øvingslærer med to studenter gis en godtgjørelse på kr. 1075,- pr uke.

Styrer har en aktiv rolle i forhold til praksisgjennomføringen. Styrer er gitt et overordnet ansvar for organisering og kvalitetssikringen av praksisopplæringen i sin barnehage. Barnehagens styrer er UiS sin kontakt mellom praksisbarnehage og utdanningen. Styrer i barnehagen godtgjøres med 400,- per uke barnehagen har studenter.
 

SØKNADSPROSEDYRE OG VURDERINGSKRITERIER FOR Å BLI PRAKSISBARNEHAGE VED UIS

Søknadsprosedyre

Barnehagens styrer og eier må sammen sende søknad om å bli praksisbarnehage:

 

• UiS sitt søknadsskjema må benyttes.

 

• Søknaden må sendes til UiS elektronisk og pr. post innen angitt frist.

 

• Eier som representerer flere barnehager, må rangere de søkende barnehagene i prioritert rekkefølge. Det er ønskelig at eier leverer en kort begrunnelse til UiS for denne rangeringen innen den angitte søknadsfristen. I noen tilfeller kan eier avtale med UiS en senere frist for innlevering av rangeringen.

 

• Eier må inkludere i rangeringen også nåværende praksisbarnehager.

 

• Barnehagen gis tilbakemelding på søknaden innen 05. september 2011.

 

• Ufullstendige søknader kan risikere ikke å bli vurdert.Vurderingskriterier

UiS foretar en vurdering av barnehagene etter disse kriteriene:

 

• barnehagemyndighets anbefaling av barnehagen som praksissted

 

• antall utdannede førskolelærere som ønsker å jobbe som øvingslærere

 

• de potensielle øvingslærernes arbeidserfaring fra barnehage

 

• relevante fordypningsområder eller etterutdanning for det pedagogiske personalet

 

• barnehagens geografiske beliggenhet og tilgjengelighet med offentlig transport

 

• barnehagens størrelse, regnet ut fra antall avdelinger / antall barn

 

• barnehagens satsningsområder / prosjekter

 

• barnehagens begrunnelse for ønsket om å bli praksisbarnehage

 

• barnehagens hjemmeside

 

• mannlige førskolelærere / ansatte i barnehagen

 

• IFUs helhetlige praksisbehov