MENY

UiS søker om Senter for fremragende utdanning (SFU)

Universitetet i Stavanger er blant de åtte institusjonene som søker om status som Sentre for fremragende utdanning (SFU). Kunnskapsdepartementet har gitt NOKUT i oppdrag å etablere og forvalte en ordning med SFUer i høyere utdanning på bachelor- og masternivå.

Departementet understreker i oppdragsbrevet til NOKUT blant annet at status som Senter for fremragende utdanning skal tildeles miljøer som allerede kan oppvise fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen.

Pilotsenter
UiS’ søknad tar utgangspunkt i programmet Veiledning for nyutdannede lærere. I programmet legges det vekt på overgangen mellom lærerutdanning og arbeidsliv, og andre overganger mellom utdanninger og yrkespraksis.

En ekstern komité, ledet av professor Roger Säljö ved Göteborgs universitet har bistått NOKUT i arbeidet med konkretisering av kriteriene for tildeling av status som Senter for fremragende utdanning.

Det skal utpekes ett pilotsenter som får opptil fire millioner i årlig støtte i inntil ti år.

Innkomne søknader
Foruten UiS, hadde syv institusjoner søkt om status som Senter for fremragende utdanning innen fristen, 20. juni:

Universitetet for miljø- og biovitenskap, Høgskolen i Bergen, Høgskolen i Telemark, NTNU, Høgskolen i Oslo, Universitetet i Agder, samt en felles søknad fra Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø

Vurdering ved ekstern ekspertkomité

Søknadene vil bli vurdert av en ekstern ekspertkomité som består av utdannelsesdirektør Jørgen Thorslund, University College Lillebælt (UCL) (komitéleder), professor Riitta Pyykkö, Turku Universitet, professor Per-Olof Wickman, Stockholms universitet, professor Roger Säljö, Göteborgs universitet, student Marte Hafr, NSO

Endelig vedtak om SFU-status foreligger i desember. Før dette er det lagt opp til finalerunde og institusjonsbesøk.

Les mer på NOKUTs nettsider