MENY

Ungdomskolelevers møte med kunst

Torunn Paulsen Dagsland ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved UiS disputerer fredag 22. mars ved Åbo Akademi i Vasa i Finland. Hun har sett på ungdoms erfaring med kunstundervisningen i faget kunst og håndverk.

I avhandlingen, som har tittelen «Eleven som aktør i dialog med kunst», er elever på ungdomsskoletrinnet informanter, eller aktører, til forskning på fenomenet dialog med kunst i skolen.

Paulsen Dagsland definerer dialog med kunst som en sammensatt prosess der elevene møter og bearbeider kunst, skaper skulpturer og bilder og kommuniserer gjennom egenproduserte produkter.

Mer relevant innhold
Torunn Paulsen Dagslands resultater oppfordrer til en fagdidaktisk nyorientering for ungdoms møter med kunstverk i skolen. I retning av et mer ungdomskulturelt innhold og relasjonelle kunstmøter som er narrative, tolkningsorienterte, opplevelsesorienterte, dialogiske og flerstemmige.

Undersøkelsen viser at elevene liker det praktisk skapende arbeidet, men at undervisningen i sterkere grad bør fokusere på digital kunnskap, på hvordan kunst kan brukes som utgangspunkt for skapende arbeid og legge til rette for det læringspotensialet som ligger i dialogen mellom elevene.

Opptatt av ytringsfrihet
Elevene liker en undervisning som ikke bare handler om estetiske virkemidler, materialer og teknikker, men om kommunikasjon og ytringsfrihet.

Resultatene viser at det frie skapende arbeid består av tre likeverdige aspekt: det individuelle, det kulturelle og det sosiale. Funnene i undersøkelsen og avhandlingens virksomhetsteoretiske perspektiv kan være et bidrag til diskursen om kreativitetsbegrepet og identitetskonstruksjon i vårt moderne samfunn.

Teori for skapende arbeid
Virksomhetsteori blir i møte med empiri utviklet til en teori for skapende arbeid i faget kunst og håndverk, et overgripende fagdidaktisk rammeverk for bild/bildkonst og sløydfaget satt inn i et nordisk utdanningsperspektiv.

Avhandlingen er relevant for lærere i grunnskolen, for lærerskolestudenter og for lærere på universiteter og høgskoler som underviser i og forsker på faget kunst og håndverk eller bild/bildkonst og sløyd.

Avhandlingens elevperspektiv er et bidrag til skoleforskning generelt i den hensikt å videreutvikle skolen og undervisningen.

 

 

Portrett av Torunn Paulsen Dagsland

Torunn Paulsen Dagsland disputerer fredag 22. mars i Åbo i Finland.