MENY

Unik masterutdanning

Kombinasjonen av ingeniør- og lektorutdanning i realfag er enestående i norsk utdanning. Det er det som er særpreget ved den nye master/lektor i realfag med teknologi som integrerer Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) på Universitetet i Stavanger. Til høsten er det klart for første kull.

Studiet er et femårig lærerutdanningsprogram eller en moderne versjon av integrert lektorutdanning. Utdanningen gir også en etterspurt kompetanse for næringsliv og industri.

Den nye utdanningen er resultat av et samarbeid mellom Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Det humanistiske fakultet og Rogaland fylkeskommune.

- Det har lenge vært diskutert å få til en utdanning i realfag på UiS, sier førsteamanuensis Bjørn Auestad, Institutt for matematikk og naturvitenskap. Teknologimiljøet på UiS har solid kompetanse i realfagene matematikk, fysikk, kjemi og biologi som et grunnlag.

Kombinasjon

- Tanken om å kombinere lektor/lærerutdanning med teknologi oppstod for noen år siden, sier Bjørn Auestad og universitetslektor Kirsten Johnsen på Praktisk-pedagogisk utdanning på Institutt for kultur- og språkvitenskap. - I utgangspunktet ville vi lage lektorstudier i realfag på samme måte som de andre universitetene. I stedet har vi tatt utgangspunkt i realfagene som hører til i ingeniør- og sivilingeniørutdanningene våre. Det vil si fag med siktemål å gjøre teknologi mer forståelig. Dette er viktig for å kunne illustrere praktisk nytte av realfagene i videregående skolen.

Matematikk

Matematikk er lagt inn som hovedfaget. I tillegg er det 60 studiepoeng i enten fysikk eller kjemi slik at det blir undervisningskompetanse i to realfag. Det humanistiske fakultet har ansvar for den Praktisk-åedagoiske utdanningen (PPU).

- Studentene er sikret opptak på PPU det fjerde året i studieløpet og tar 30 stp pedagogikk inkl. praksis det fjerde året. Det femte året tar de 15 + 15 stp fagdidaktikk i matematikk og naturfag inkl. praksis. Parallelt med PPU jobber studentene med faglig fordypning og masteroppgaven i matematikk, sier Kirsten Johnsen.

Målgruppen er studenter som ønsker å bli lærere i videregående skolen, men utdanningen er også relevant for ungdomskolen.

- Studenter som er usikre på om de ønsker å bli lærer, kan hoppe av etter tre år og ende opp med bachelor i matematikk eller ingeniørfag, påpeker Auestad og Johnsen.

Nå er det en kjensgjerning at det i løpet av få år kan bli stort behov for lærere med undervisningskompetanse i realfag fordi mange av dagens lærere er på vei inn i pensjonistenes rekker.

Stort behov

- På den bakgrunn er behovet er stort for nye realfagslærere, og vi har forhåpninger om god søkning til det nye studiet, sier Bjørn Auestad.

- Hensikten med studiet er derfor nettopp å rekruttere flere godt kvalifiserte lærere til skolen i realfag, sier Kirsten Johnsen. – Godt kvalifiserte lærer vil ytterligere motivere elevene, slik at samfunnet forhåpentligvis får dekket sitt fremtidige behov for godt kvalifiserte realister. Samtidig kan den pedagogiske kompetansen være attraktiv også for opplæring internt i næringsliv og industri og gir dessuten muligheter til å veksle mellom skoleverket og industri og næringsliv.

Fylkeskommunen       

Rogaland fylkeskommune har vært engasjert i etableringen av det nye masterstudiet og har bidratt når det gjelder utformingen av fagplanen for å sikre at utdanningen er attraktiv for den videregående skolen.

Auestad og Johnsen regner med å ta opp 15 studenter i høst.

- Vi venter at det vil bli god søkning til studiet og i så fall vil opptakspoeng fra videregående skole være avgjørende for tildeling av studieplasser, sier Bjørn Auestad og Kirsten Johnsen.

Realfagssatsing

- Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet har en ambisjon om å intensivere satsingen på realfag, sier Helge Bøvik Larsen, fungerende prodekan for undervisning. – Det er ingen tvil om at ny teknologi krever kandidater med god realfagskompetanse.

- Vi har i løpet av de siste årene etablert et fullt studieløp i biologisk kjemi fra bachelor-, master- til doktorgradsnivå og forskerutdanning. Bacheloren i kjemi gir også valgmuligheter på masternivå mot biologisk kjemi og teknisk miljøvern.

Matematikk er et kjernefag i realfagssatsingen.

- I år etablerer vi en 3-årig bachelor i matematikk, sier Helge Bøvik Larsen. I tillegg inngår matematikk og fysikk som viktige fag i masterstudiene i petroleumsteknologi og offshoreteknologi og også innen kybernetikk og signalbehandling og i alle teknologirelaterte studier for øvrig.

- Vi har nå planer om få til en bachelor i petroleumsgeologi med oppstart høsten 2008. Det vil gi en god tilvekst til realfagsporteføljen på fakultetet, sier Helge Bøvik Larsen.