MENY

Universitetsdirektør Per Ramvis tale ved semesteråpningen i Tjodhallen 17. august 2010

Kjære nye studenter - jeg heter Per Ramvi og er universitetsdirektør.
Dere starter i dag opp studier ved et ungt universitet med høye ambisjoner - på egne og studentenes vegne.
Dere vil møte faglige utfordringer, og et profesjonelt administrativt apparat som står klar til å støtte og hjelpe dere.
Vi vet at studentene vanligvis trives ved UiS.
Det viser våre årlige undersøker om studenttilfredshet - som vi har både blant de norske og de internasjonale studentene.
Og vi vil jo at dere skal trives her, og vi vil gjerne at dere deltar aktivt i utviklingen av universitetet.
Derfor oppfordrer jeg dere til en-ga-sje-ment!
Ta kontakt med administrasjonen eller Studentorganisasjonen StOr, hvis dere har gode ideer til å gjøre ting annerledes og bedre.
Riktig velkommen!

Kjære alle venner av UiS;
Etter at vi ble universitet har vi hatt et strategisk fokus på utviklingen av substans og profil.
Tre områder har vært pekt ut;
• Økt forskning
• Flere gjennomgående løp - fra Bch til Master og Dr.grader.
• Internasjonalisering
Det er i all hovedsak disse tre forholdene som skiller et universitet fra en høgskole.
UiS har de siste årene gjort betydelige investeringer på disse områdene. Det er gledelig at dette nå gir resultater:
Vi har aldri hatt mer forskning og publikasjonspoeng enn nå.
Og min spådom er - at innen et års tid har vi oppnådd både en SFI,
et Senter for forskningsdrevet innovasjon,
òg en SFF,
et Senter for fremragende forskning
Gjerne i samarbeid med andre.
Fra før deltar vi allerede i en såkalt FME, et Senter for fremragende miljø- og energiforskning, på vind.

Vi har aldri hatt flere masterstudenter og masterkandidater; nærmere 1.500 masterstudenter totalt.
330 masterkandidater sto siste året ferdig for innsats i samfunnet.
Vi har aldri hatt flere dr.gradsstudenter og dr-gradskandidater; 29 ferdige kandidater i fjor, og minst like mange i år.
Og: Vi har aldri hatt flere internasjonale studenter enn nå; nærmere 300 nye i år, og over 600 totalt.
Her har vi utviklet om lag 20 internasjonale programtilbud, hvorav halvparten er masterprogram.
Og vi har gjort egne investeringer og tilrettelegginger for botilbud til rundt 120 internasjonale studenter - ut over normaltilbudet fra Samskipnaden.
Neste år vil vi gi ytterligere 70 internasjonale studenter et nytt botilbud.
Kostnadene ved den omfattende internasjonale aktiviteten overstiger foreløpig inntektene.
Det er en strategisk investering for UiS og for regionen.

Men altså;
Vi har aldri hatt flere søkere.
Det var nesten 5.000 søkere til de internasjonale studieprogrammene.
Om lag 7.500 norske søkere hadde UiS som sitt førstevalg.
Og langt flere hadde satt opp UiS blant sine prioriterte ønsker.
Totalt ble det behandlet 36.000 søknader ved vår institusjon i år!
Vi regner derfor med å ha flere studenter inne, enn noen gang før.
Vi passerer i år 8.700.

Når vi så er over 1.200 ansatte, betyr det at 10.000 mennesker frekventerer UiS.
Og i tillegg kommer forskningsselskapet vårt IRIS.
Årsinntekten vår ifjor passerte én milliard.

Denne strategiske satsingen og utviklingen har vært vellykket takket være brei innsats i hele organisasjonen, og med god støtte fra samfunn og næringsliv rundt oss.
Likevel er slike satsinger – uten økte økonomiske rammer fra staten – svært krevende.
Vi har derfor hatt høyt fokus på eksterne inntekter fra forskningsråd og næringsliv, og har økt disse radikalt de seinere år.

Samtidig har vi gått inn i interne prosesser for å frigjøre og omprioritere ressurser til våre prioriterte satsinger.
Satsinger hvor vi mener å ha særlige forutsetninger for å bli virkelig gode, og dermed verdifulle for studenter og for samfunnet rundt oss.
Et eget treårig program for balansert omstilling og utvikling – BOFU – er i gang, og har brei oppslutning i styret og i organisasjonen.

Men å gjøre prioriteringer er nok noe av det vanskeligste et universitet gjør. Det er både uvant og komplisert; og det blir gjerne høylydte diskusjoner.
Og diskusjonene foregår ikke i et internt vakuum, men med engasjerte interessenter i våre omgivelser.
Slik er det, og slik skal det være ved et universitet.

Vi på UiS ber om fortsatt regional støtte til utviklingen av det ledende universitetet – det ledende av de nye og moderne universitetene i Norge.