MENY

Utvikler framtidas smarte sykehus

Hva vil framtida bringe av ny teknologi og løsninger som kan påvirke måten vi utøver helsehjelp? Finnes det allerede teknologi som kan støtte behov og løse utfordringer helsearbeidere står ovenfor?

Matt Broom fra Bouvet viser hvordan AR-teknologi brukes i industrien. Matt Broom fra Bouvet presenterte hvordan ekspertstøtte via AR-teknologi brukes i industrien. Nå skal det testes hvilken rolle det kan ha innen helse.

Forskningsnettverk for helse og teknologi inviterte nylig til en workshop hvor de presenterte teknologien «augmented reality» (AR) som et mulig verktøy for å ta beslutninger i felten.

– Norge ligger langt framme med tanke på teknologisk infrastruktur som kan benyttes i helse- og omsorgssektoren. Utprøving av nye løsninger kan være utfordrende fordi vi må endre måten vi arbeider på, men det kan også møte et behov vi tidligere ikke har klart å løse, sier Hanne R. Hagland, som leder Forskningsnettverk for helse og teknologi.

Møteplass for ulike fag

Hun var fornøyd med resultatet fra nettverkets første workshop, der deltakere med ulike fag presenterte utfordringer og diskuterte løsninger for framtidas smarte sykehus. Representert på workshopen var helsepersonell fra Stavanger universitetssjukehus, Norsk luftambulanse, samt teknologisk personell fra Helse vest IKT og Bouvet, i tillegg til paramedisinutdanning og jordmorutdanning fra UiS.

En konkret utfordring som skal jobbes videre med, er såkalte gule oppdrag i ambulansetjenesten. Gule oppdrag haster og sykdomsbildet er ofte sammensatt. Ambulansetjenesten skulle gjerne hatt både video, lyd og sanntidsdata fra medisinske målinger strømmet til fastlege, legevakt eller sykehus. Dette er avgjørende for å kunne treffe riktige avgjørelser om pasienten der han eller hun er.

Paramedisin er positive

Nina Vatland leder paramedisinutdanningen ved UiS og har erfaring fra operativt arbeid i ambulansetjenesten. Hun presenterte utfordringene ambulansetjenesten står ovenfor og er positiv til å teste ut ny teknologi.

– Geografien i Norge er utfordrende for transport av pasienter inn til sykehus. Sentralisering av ulike helsetilbud gir lengre reisevei for de som har behov for øyeblikkelig hjelp. En forsterket støtte i felt ved hjelp av videokommunikasjon mellom ambulansepersonell og lege, kan være til stor hjelp for den prehospitale tjenesten. I disse tilfellene vil man kunne få hjelp av spesialister i de krevende og utfordrende oppdragene hvor hjelpen haster, sier Vatland.

Ekspertstøtte via AR-briller

Hanne R. Hagland viser til at videostøtte til helsearbeidere på olje- og gassplattformer i Nordsjøen er i bruk i dag, men dette er statiske innretninger hvor dedikerte rom er rigget med videoutstyr. Framtida vil bringe løsninger der man kan strømme video i felt og i tillegg få styrt støtte fra eksperter via AR-briller.

Denne teknologien er tatt i bruk i industriproduksjon, som ekspertstøtte ved operasjon av komplekse instrumenter, men det er ikke testet hvilken rolle det kan ha innen helse.

Derfor blir veien videre nettopp å teste ut teknologien i en «proof of concept»-test, hvor helsepersonell i samråd med utviklere diskuterer erfaringer. I tillegg skal ulike aktører som ønsker å bidra i prosjektet involveres.

– Vi ønsker at våre tematiske workshoper også skal inkludere de som ikke jobber direkte i nedslagsfeltet for tematikken. Tanken er at man skal komme med sine synspunkter på et gitt tema som skal diskuteres. Vi sitter alle på erfaringer og kunnskap som kan bidra til å løse utfordringer i helse- og omsorgssektoren, sier Hanne R. Hagland. 

Tekst: Benedicte Pentz
Foto: Mari Hult