MENY

Utvikler studentenes digitale kompetanse

Jorunn Thortveit og Hans Erik Bugge har dette året prøvd ut ulike digitale verktøy i undervisningen på grunnskolelærerutdanningen. – Vi ville gi studentene mulighet til å utvikle deres digitale didaktiske kompetanse, sier de.

Jorunn Thortveit og Hans Erik Bugge ønsker at studentene skal utvikle sin digitale didaktiske kompetanse. Jorunn Thortveit og Hans Erik Bugge ønsker at studentene skal utvikle sin digitale didaktiske kompetanse.

Førstelektor Jorunn Thortveit og universitetslektor Hans Erik Bugge ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk ved UiS har ledet prosjektet «Digitalt prosjektrom og samarbeidsteknologi, utforsking av muligheter for meningsskaping og relevans i et kombinert klasserom».

Utvikle kompetansen
Prosjektet er støttet av Forum for studentaktive undervisningsformer. Målet med prosjektet var å prøve ut digitale verktøy i egen undervisning, og bidra til at studentene utvikler digital didaktisk kompetanse for lærerarbeidet.

– Vi ville øke våre egne didaktiske ferdigheter og samtidig gi studentene mulighet til å utvikle sin digitale didaktiske kompetanse- I dette prosjektet fikk vi utforsket ulike muligheter for «kombinert klasserom», der undervisning og læring kan foregå både på og utenfor campus. Vi ønsket pgså å se nærmere på studentenes meningsskaping både i denne i denne typen undervisning, og i deres egen produksjon av læringsinnhold, forteller Bugge.

– Lite kreativt
Ifølge Thortveit er det mangler når det kommer til variert bruk av digitale verktøy i høyere utdanning i Norge. De fagansatte tilrettelegger sjelden for bruk av digitale verktøy og studenter savner i stor grad andre digitale ressurser enn de som de får tilgang til, ifølge Norgesuniversitets digitale tilstandsrapporter fra 2011/2014. I disse rapportene blir det konkludert med at det i stor grad har vært lite utforsking og kreativ skapende bruk av digitale verktøy i høyere utdanning.

– I dag har våre liv blitt såpass «medialisert» at hverdagslivet blander seg med skole eller jobb. Utdanningssystemet må gi kommende lærere kompetanse til å kunne diskutere betydningen av digital teknologi for læring og undervisning i skolen, sier hun.

I lærerutdanningene må bruk av digitale verktøy følge et tofeltsspor: Det må støtte den enkelte students egenutvikling i arbeidet med læringsutbytte i studiet og samtidig støtte en didaktisk kompetanseutvikling for den kommende lærerens bruk av dette i sitt arbeid som lærer.

– Kompleks situasjon
Thortveit og Bugge er begge opptatt av hvor viktig det er at de kommende lærerne i dagens digitaliserte samfunn har en god digital didaktisk kompetanse. Det kan gi rom for bedre læring for elevene.

– Det er en kompleks situasjon at samfunnet er blitt så digitalisert, også for små skolebarn. Det finnes fascinerende muligheter, men det må også tas didaktiske grep og man må finne mening i de digitale verktøyene man ønsker å bruke. I dette prosjektert har vi jobbet med å finne disse verktøyene. Det er en utfordring for kommende lærere når de er ferdigutdannet og skal prøve å finne fram i havet av digitale hjelpemidler, derfor ønsket vi å vise studentene at det finnes mye fornuftig der ute også, som fint kan brukes i undervisningssammenheng, sier Thortveit.

Sammen med Bugge valgte hun først å se nærmere på noen utvalgte verktøy i prosjektet som ville legge til rette for samarbeid, samhandling og studentrespons og som de vurderte som egnet i undervisningssammenheng.

Prøvde ut digitale verktøy
Et av disse var utvidet bruk av læringsplattformen It's Learning. Studentene på grunnskolelærerutdanningen 1.-7.trinn og 5.-10. fikk mulighet til å oppleve programmet fra «lærersiden» gjennom utforsking av prosjektfunksjonaliteten på plattformen. De fikk opprette, produsere og vurdere innhold samt lære seg å bruke plattformen i skolesammenheng.

Studentene fikk også prøve ut ulike samskrivingsverktøy som Google Docs og Office 365. I tillegg forsøkte faglærerne å utfordre studentene på grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn samt 5.-10. trinn til å finne nye digitale verktøy som de selv kunne teste ut. Det var også viktig for Bugge og Thorveit at studentene skulle få en teoretisk innføring i koblingen mellom mening og relevans. Bugge holdt derfor videobaserte forelesninger supplert med en innføring i temaet. Målet var økt bevissthet knyttet til hvordan studentene selv skaper relevans i det de velger ut og hvordan studentene kan vurdere relevans i forhold til egne elever i klasserommet.

Kombinert klasserom
I det «digitale prosjektrommet» som Thortveit og Bugge skapte sammen med studentene i dette prosjektet, prøvde faglærerne seg frem med andre digitale verktøy som Kahoot! og Padlet. Dette er digitale læringsverktøy for studentaktivitet- og respons med stort brukspotensial i mange undervisningssammenhenger. Sammen skal Thortveit og Bugge forske videre på hvordan studenter på grunnskolelærerutdanningen skal få økt sin digital didaktiske kompetanse under utdanningen.

I tillegg har de på beddingen en vitenskapelig artikkel om sitt eget møte som universitetslærere med dette komplekse bruksfeltet. Artikkelfokuset er særskilt på hva digitaliseringen gjør med didaktisk tenkning.


Tekst og foto: Maria Gilje Torheim