MENY

Vedtak fra styremøtet 27. november

Det var en lang liste med viktige saker UiS-styret gikk gjennom på dagens møte. Les om de fleste vedtakene her.

Opptak på Idrett
Bachelorprogrammet i idrett/kroppsøving skal ta opp 30 studenter neste høst. Det ble et kompromiss mellom forslaget fra Humanistisk fakultet (25) og UiS-direktør Per Ramvi, som innstilte på 35 nye studenter. Under debatten argumenterte ansattrepresentant Aud Sæbø iherdig mot direktørens forslag.

– Kroppsøving er ikke et auditoriumfag, hvor man bare kan putte flere studenter inn på forelesningene. Veldig mye dreier seg om gruppeøvelser, og gruppene kan ikke være større enn 15. Det er også HMS-regler som kommer inn. Hvis vi skal ha ti ekstra studenter, må det tilføres store ekstra ressurser, sa Sæbø .

Denne argumentasjonen tok direktør Per Ramvi til etterretning, og justerte sitt forslag ned fra 35 til 30. Dette ble vedtatt.
Sæbø fikk derimot ikke medhold da hun protesterte mot nullopptak på to andre humanistiske studieretninger. Det gjaldt masterprogrammene i henholdsvis grunnskolens matematikk og barnehagevitenskap.

– Det er viktig at de som har gode søkertall, utnytter dette til å øke studieopptaket. De som over tid har dårlige søketall, må redusere eller legge ned for å frigjøre ressurser til andre studier, sa universitetsdirektør Per Ramvi. Han presiserte også at det er snakk om nullopptak, ikke nedleggelse.

Ramvi vant fram med sitt syn. Det alternative forslaget om å opprettholde plassene på de to nevnte studiene, ble nedstemt. Resten av saken om opptaksrammer gikk gjennom enstemmig, med mindre endringer.

Retningslinjer for professorkompetanse
Søkere til professorstillinger ved UiS skal fortsatt bli rangert av komiteene som vurderer dem. Det vedtok universitetsstyret med knappest mulig flertall, seks mot fem stemmer. Dette var rektor Aslaug Mikkelsens syn.
Direktør Per Ramvi mente derimot at komiteene bør gi sine vurderinger av professorkandidatene, uten å rangere dem. Da kan tilsettingsmyndighetene føle seg bundet, mente han. Et knapt flertall stemte altså mot dette synet.

Fakultetenes handlingsplaner
Handlingsplanene til de tre fakultetene ved UiS ble vedtatt sendt tilbake til fakultetene. I sin oppsummering sa rektor at planene burde bli mer konkrete, at mål måtte følges opp med tiltak og at tydeligere faglige prioritieringer av satsingsområder må komme klart fram. I tillegg må tiltak for å øke gjennomstrømningen og redusere frafallet i studier synliggjøres. Videre at studentene involveres mer i planarbeidet. Planene skal rulleres i styremøtet i juni.

– Ta det på mildeste måte, men jeg synes det virker litt som hastverksarbeid. Dette kunne vært mer lesbart, kortere og mer konkret, sa studentrepresentant Kjetil Clementsen. Han tok til orde for å sende planene tilbake til fakultetene.
Rektor Aslaug Mikkelsen syntes at den utstrakte bruken av verb som ”styrke” og ”forbedre” var temmelig uforpliktende. Samtidig mente hun det var vel drastisk å sende planene tilbake for en hastig bearbeidelse. Rektor vil heller gi fakultetene et halvt år på seg til å videreutvikle sine planer, og fikk gehør for det. Handlingsplanene ble tatt til orientering, med følgende tilleggspunkter:

Tiltak for gjennomstrømming
Universitetsstyret har vedtatt tiltak for å bedre gjennomstrømmingen av studenter ved UiS. Utfordringen med studenter som slutter underveis i studiene, var et stadig tilbakevendende tema på styremøtet torsdag.
Planen som ble lagt fram for styret, ble vedtatt. I tillegg var ansattrepresentant Lene Fosshaug opptatt av mer umiddelbare tiltak. Hun foreslo fem tilleggspunkter, som et enstemmig styre tiltrådte. De går ut på at fakultetene skal planlegge og iverksette tiltak som skal sikre UiS lik eller høyere gjennomstrømming enn landsgjennomsnittet. Fakultetene skal integrere dette arbeidet i sine handlingsplaner. Universitetsdirektøren skal utarbeide sammenliknbart tallmateriale for gjennomstrømmingen ved UiS og tallmateriale for analyse av UiS i forhold til utdanninger i resten av landet. Relevant tallmateriale skal innarbeides i målekortene fra og med 2009-2010.

Rekruttering av studenter
En ny plan for studentrekruttering ble enstemmig vedtatt på styremøtet torsdag. Det vanket mange lovord om planen, som blant annet innebærer økt satsing på internett.
– Det er der både eksisterende og potensielle studenter ferdes, sa strategi- og kommunikasjonsdirektør Anne Selnes da hun presenterte planen for styret.

AmS inn i UiS
I dag kom også det formelle styrevedtaket som innlemmer Arkeologisk museum i Stavanger i UiS.
- Dette er et vedtak med historisk sus over seg, sa Per Ramvi på styremøtet.
Vedtaket innebærer at AmS blir en del av Universitetet i Stavanger fra 1. januar 2009. Da vil museet få det nye navnet Arkeologisk Museum/Universitetet i Stavanger, med forkortelsen AM/UIS. Styret ga universitetsdirektøren fullmakt til å gjøre de tilpassinger som er nødvendige for at AM skal passe inn i organisasjonen.
Det var foreslått et museumsråd på åtte personer: Museumsdirektør, to faglig ansatte, to teknisk/administrativt ansatte og tre eksterne som skal velges av universitetsstyret. Etter forslag fra studentrepresentant Kjetil Clementsen, ble det også vedtatt at en studentrepresentant skal sitte i museumsrådet.

Nytt masterstudium
Universitetsstyret har vedtatt å opprette et nytt studium innen petroleum. Fra høsten 2009 etableres et masterprogram i Environmental Managment in the Northern Oil and Gas Production Regions.
Det ble samtidig vedtatt å legge ned bachelorprogram i økonomi og informatikk, bachelor i restaurantledelse og videreutdanning i barnevern. SV-fakultetet skal sørge for overgangsordninger slik at studentene får fullført studiene sine. I forbindelse med nedleggingene, etableres en fordypning i restaurantledelse som fordypning på bachelorstudiet i hotelledelse. Samtidig blir markedsføring og risikostyring spesialiseringer innenfor masterprogram i økonomisk-administrative fag.

Statlig finansiering
Får administrasjonen ved UiS for mye ressurser, mens fakultetene utarmes? Det mener ansattrepresentant Bjørn Kvalsvik Nicolaysen. Hans forslag om å vurdere dette forholdet ble vedtatt av styret torsdag. På bakgrunn av en slik utredning skal styret ta stilling til om noen ressurser fra stab kan overføres til instituttene. Denne saken skal forelegges styret i februar.

Forslaget kom opp i forbindelse med saken om fordeling av statlig finansiering for 2009. Nyheten om at UiS får 5,5 millioner kroner ekstra fra staten neste år, kom passende nok mens styret behandlet denne saken.
Saken om budsjettforslaget for 2010 ble også vedtatt. Der går det blant annet fram at UiS skal søke om å få 60 millioner kroner til strategiske satsingsområder, 477 millioner til oppgradering av bygg og vitenskapelig utstyr og 13 millioner kroner til å etablere kiropraktorutdanning.

Kvalitetsplaner
Årsrapport for kvalitet og tilhørende tiltaksplaner ble vedtatt, med et tillegg om at fakultetenes tiltak skal innarbeides i tiltaksplanene. Læringsmiljøutvalgets rapport for 2007-2008 ble også godkjent, med en mindre presisering. Styret vedtok dessuten et tilleggspunkt fra studentrepresentant Kristine Nesvik. Det går ut på at styret skal få framlagt en sak før sommeren 2009. Der skal det redegjøres for mål og tiltak for å sikre studenter aktiv medvirkning i kvalitetsarbeidet på institusjons-, fakultets- og instituttnivå.

Innkalling og saksfremlegg til styresakene