MENY

Vedtak i oppfølging av varslingssaken

Styret ved UiS har i dag fulgt opp varslingssaken fra forrige styremøte. Deler av saken ble behandlet for lukkede dører. Diskusjonen endte opp med et flertallsvedtak og et mindretallsforslag som falt.

Med seks av ti stemmer ble følgende vedtatt:

”Styret viser til vedtak i sak 56/09 (Varslingssaken) og står fast på dette.
Styret viser til fremkommet korrespondanse i vedlegg til sak 59 og tar disse til orientering.

Styret finner det nødvendig med følgende presiseringer:

1. Styret har behandlet oppfølgingen av varslingssaken på selvstendig og fritt grunnlag i dagens styremøte.
2. I tilknytning til vedtakets punkt 4 vil styret presisere at en aldri har underkjent dekan Bjørkums egen opplevelse av de hendelser som har funnet sted.
3. Med bakgrunn i referatene fra samtalene som ble gjennomført med de tre impliserte parter av styremedlemmene Gunnar Berge og Kjetil Clementsen (to samtaler med Bjørkum), notatene fra de tre partene, individuelle samtaler med de tre involverte samt redegjørelser fra de tillitsvalgte for de tre største fagforeningene ved UiS i styremøte 14.05., mener styret at en har fått tilstrekkelig oversikt over situasjonen.
4. Styret vurderer at det passerte ikke kan ansees som mobbing eller trakassering og mener at videre undersøkelser verken er nødvendig eller ønskelig.

Tiltaksplan:
5. Styret ser behov for tiltak som kan bedre arbeidsklima ved UiS. Direktøren har fått i oppdrag å utarbeide en tiltaksplan. Planen vedtas i styret og følges opp med rapporteringer i senere styremøter.”

Mindretallsforslaget
Mindretallet på fire besto av Aud Sæbø, Jann-Rune Ursin, Egil Gabrielsen og Fredrik Skaar. De stemte for følgende forslag:
”Styret har registrert en betydelig uro i UiS-organisasjonen denne våren, og ser at dette synes å ha forsterket seg som følge av hendelser etter styremøtet 14. mai 2009.
Styret tar denne uroen høyst alvorlig og vil derfor i et ekstraordinært styremøte senere i juni etablere et uhildet utvalg med et bredt mandat som skal gjennomgå og gi sin vurdering av ulike sider av den omtalte varslingssaken.”

Veien framover
Deretter ble den videre prosessen diskutert i åpent møte. Det resulterte i et enstemmig vedtak, hvor styret ga sin tilslutning til den foreliggende handlingsplan.