MENY

Vedtak på styremøtet 14. juni

Etablering av Executive MBA og videreutvikling av innovasjon og kommersialisering var blant sakene styret for UiS behandlet 14. juni. Alle sakene på sakskartet ble vedtatt i tråd med innstillingen.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet ønsker å etablere en Executive MBA (Master of Business Administration), en erfaringsbasert master i økonomi og ledelse på 90 studiepoeng for etter- og videreutdanningsmarkedet med oppstart høsten 2012.

Universitetsdirektøren foreslo å etablere Executive MBA (Master of Business Administration) som et etter- og videreutdanningstilbud ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøyskolen UiS og UiS Pluss med oppstart høsten 2012, og dette ble vedtatt.

Statlig finansiering 2013
I og med at statsbudsjettet ikke er klart, baserer den foreløpige interne fordelingen av statlig finansiering for 2013 seg på de 3-årige prognosene som styret fikk seg forelagt i april 2012.

Prognosen beregner et anslag på statlig bevilgning til UiS i 2013 på 1039,7 millioner kroner. I tillegg legges det her til grunn de 70 nye studieplassene som ble tildelt UiS i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2012. Med 1 ½ års budsjettvirkning vil dette utgjøre ca 7,1 millioner kroner i 2013. Totalt til fordeling kommer 1046,8 millioner kroner. Dette er en nominell økning totalt på 60,5 mill. (7,6 prosent) sammenlignet med budsjettfordelingen for 2012.

Universitetsdirektøren vurderer budsjettet for 2013 å være stramt, tross nominell vekst. Tar en hensyn til reelle aktivitetsøkninger på utdanning (studieplassøkninger) og at det forventes en høyere lokal lønnsvekst (4,3 prosent) ved UiS i 2012 enn det Kunnskapsdepartementet vanligvis kompenserer for, innebærer budsjettforslaget ingen realvekst fra 2012 til 2013 totalt sett.

Universitetsdirektøren gikk i sitt forslag til vedtak inn for at 28,2 millioner kroner går til institusjonelle fellestiltak og 6,1 millioner kroner til Studentsamskipnaden, StOr og Folken. Resterende del av den statlige totalbevilgningen på 1046,8 millioner blir fordelt på enhetene internt.

I saken ble det tverrgående satsningsområdet utdanning, undervisning og læringsmiljø foreslått styrket med totalt 6,5 millioner kroner. Universitetsdirektøren gikk også inn for å avsette 2 millioner kroner til nødvendige tiltak i tilknytning til prosessene knyttet til ”Balansert omstilling for utvikling”. Videre forutsetter universitetsdirektøren at fakultetene og Arkeologisk museum avsetter minst 6 millioner kroner til videre oppfølging og styrking av satsingene på programområder innen forskning.

Universitetsdirektøren vil legge fram endelig forslag til fordeling når statsbudsjettet for 2013 er klart, men det foreløpige forslaget til fordeling ble vedtatt på styremøtet.

Innovasjon og kommersialisering
I styresak US 53/12 ble det gitt en status for UiS og Ullandhaugmiljøets arbeid med innovasjon og forskningsbasert kommersialisering som grunnlag for samfunns- og næringsutvikling. I saken ble det skissert tiltak som vurderes som riktige grep for å skape større nasjonal synlighet for totalaktivitetene innen innovasjon og forskningsbasert verdiskaping. Universitetsdirektøren gikk inn for å øremerke 1 million kroner til å følge opp kommersialiseringsinitiativ. Dette ble vedtatt.

Nye kreeringer til doktor
Åtte nye kandidater har forsvart sine avhandlinger ved UiS og ble kreert til doktor på styremøtet.

Marius Sikveland har disputert med avhandlingen "Økonometriske analyser av råvarepriser".  

Magne Rogne har disputert med avhandlingen ”Mot eit moderne norskfag – ein studie i norskfagets tekstomgrep”.

Seyed Jafar Fathi har disputert med avhandlingen ”Water-Based Enhanced Oil Recovery (EOR) in Carbonate Reservoirs - Initial Wetting Condition and Wettability Alteration by “Smart Water”.

Karène Jacques Jensen har disputert med avhandlingen  "Circadian organisering av nitrogen- og svovelomsetningen i Neurospora crassa".

Pål Roland har disputert med avhandlingen "Implementering av skoleutviklingsprogrammet Respekt".

Sølvi Natland har disputert med avhandlingen "Strukturer av nanopartikler utfelt fra fast løsning i metallmatriks":

Babak Jafarizadeh har disputert med avhandlingen "Simulation Methods for Real Options analysis in the upstream petroleum projects".

Marit Alstveit har disputert med avhandlingen ” Å være gravid og å bli mor i lys av yrkesaktivitet: En fortolkning av yrkesaktive kvinners og helsepersonells perspektiver”.

Disse ble kreert til Philosophiae Doctor (ph.d.).

Mer om alle sakene kan du lese .