MENY

Vedtak på styremøtet 18.4.

Økonomi og bemanningsplaner sto høyt på agendaen på dagens styremøte ved UiS. Alle sakene ble vedtatt i tråd med innstillingen.

Her er en oversikt over sakene styret behandlet onsdag:

Mer ekstern finansiering
UiS bruker, sammenlignet med de etablerte universitetene, relativt sett mer av ressursene på utdanning, og har ekstra store utfordringer med å finne økonomisk rom for satsning på forskning. Universitetet blir dermed stadig mer avhengig av ekstern finansiering for å styrke forskningen.

Vedtak: Styret tar de treårige prognosene per april 2012 til orientering.

Bemanningsplanene er klare
Som et tiltak under prosjektet ”Balansert omstilling for utvikling” har styret tidligere vedtatt at det skal utarbeides bemanningsplaner for alle enheter for perioden 2012-2016. Dette skal sikre en langsiktig planlegging av fremtidig bemanning.

Vedtak:

1. Styret tar enhetenes bemanningsplaner for perioden 2012-2016 til orientering.

2. Styret forutsetter at bemanningsplanene videreutvikles slik at de blant annet:
a. gir tilstrekkelig beslutningsstøtte ved personalplanlegging, herunder tiltak for å styrke fremtidig rekrutteringsgrunnlag, behov for kompetanseutvikling og omstilling
b. utarbeides på et nødvendig detaljeringsnivå samtidig som de enkelt kan vedlikeholdes ved endringer i strategi-, handlings- og aktivitetsplaner, samt endrede forventninger om tilgjengelige økonomiske ressurser.
c. rapporteres etter en fastsatt mal som gjør det mulig å aggregere bemannings-/kompetanse-behovet på institusjonsnivå

3. Oppdaterte treårige bemanningsplaner legges årlig frem for styret i forbindelse med budsjettsaken, første gang i juni 2013.

Ny rammeplan for ingeniørutdanningen
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TN) søker om reetablering av bachelorprogram i ingeniørfag med oppstart høsten 2012. Til grunn for reetableringen ligger ny forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning.

Fakultetet presiserer i søknaden at omleggingen dreier seg om en reetablering av allerede etablerte studier, og ikke innebærer etablering av noen nye program. Fakultetet opplyser videre at det totale antallet studenter ved utdanningen antas å være det samme som tidligere.

Vedtak: Universitetsstyret etablerer følgende bachelorprogram i ingeniørfag for oppstart høsten 2012:

• Bachelor i ingeniørfag, bygg med studieretninger innen
o Byutvikling og urban design
o Konstruksjonsteknikk
o Teknisk planlegging

• Bachelor i ingeniørfag, elektro med studieretninger innen
o Industriell automatisering
o Elektronikk og kommunikasjonsteknologi

• Bachelor i ingeniørfag, data
• Bachelor i ingeniørfag, kjemi og miljø
• Bachelor i ingeniørfag, maskin
• Bachelor i ingeniørfag, petroleumsgeologi
• Bachelor i ingeniørfag, petroleumsteknologi med studieretninger innen
o Reservoar
o Boring
o Produksjon

Tre nye doktorer
Tre nye kandidater har forsvart sine avhandlinger ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet:
Mari Mæland Nilsen har disputert med avhandlingen “Plasma proteomic profiling of Atlantic cod (Gadus morhua) exposed to produced water and alkylphenols”.
Jon Tømmerås Selvik har disputert med avhandlingen “Contributions to treatment of uncertainty in reliability and risk informed operations & maintenance planning”.
Marivi N. Moen har disputert med avhandlingen ”Mechanisms and structures in DNA base lesion repair”.

Disse ble av styret kreert til Philosophiae Doctor (ph.d.).

Andre saker:

  • UiS’ medlemsskap i Scholars at Risk
  • Justering av forskrift for phd-graden
  • Politikk for immaterielle rettigheter (IPR) ved UiS
  • Ansettelse av instituttleder ved Institutt for matematikk og naturvitenskap
  • Årsmelding for klagenemnda ved UiS
  • Årsrapport HMS 2011
  • Fullmaktssaker
  • Orienteringssaker

Også disse ble enstemmig vedtatt i henhold til innstilling.