MENY

Vedtak på styremøtet 27. november 2013

Etablering av flere masterstudier og omorganisering av doktorgradsprogram var blant sakene styret ved UiS behandlet 27. november 2013. Alle sakene på sakskartet ble vedtatt i tråd med innstillingen.

Universitetsdirektøren foreslo i sak US 92/13 å etablere «Master in Technology and Operations Management» med oppstart høsten 2014. Programmet er et 90-studiepoengs erfaringsbasert masterprogram. Dette ble vedtatt.

Det ble også vedtatt å etablere master i sykepleie med oppstart høsten 2014 med spesialiseringer i  anestesisykepleie, intensivsykepleie og operasjonssykepleie.

Videre vedtok styret å slå sammen dagens doktorgradsprogram ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet til ett felles doktorgradsprogram i teknologi og naturvitenskap fra 2014. Programmet vil ha følgende studier; petroleumsteknologi, offshoreteknologi, informasjonsteknologi, matematikk og fysikk, risikostyring og samfunnssikkerhet, og kjemi og biovitenskap.

Statsbudsjettet 2014
Totalt får UiS 1 093,9 millioner kroner i regjeringens budsjettforslag 2014. Det gir en nominell økning fra 2013 på 4,7 prosent. Fratrukket pris- og lønnsvekst gir det en realvekst på 1,2 prosent.

Nesten hele realveksten kommer som følge av tilføring av ny aktivitet i form av nye studieplasser. Samtidig er det en realnedgang i produksjonsbasert bevilgning. Produksjonen bør utvikle seg i takt med aktivitetsøkningene, som har vært positive hvert år siste femårsperiode, påpekte universitetsdirektøren i sak US 87/13 og viste til at når produksjonsbevilgningene reelt går ned, betyr dette at budsjettet for 2014 blir stramt.

I tilleggsproposisjonen fra den nye regjeringen foreslås det å øke finansieringen knyttet til forskningsproduksjon. Dette gir UiS ca 2,4 millioner mer enn i det opprinnelige forslaget til statsbudsjett.

I tilleggsproposisjonen foreslås det også å trekke tilbake foreslått styrking av barnevernpedagogutdanningen. Det vil si at det  i tilleggsproposjonen legges opp til en samlet bevilgning for UiS som er om lag 1 million kroner høyere enn det opprinnelige forslaget til statsbudsjett.

Prognose 2017
Stramheten i statsbudsjettet reflekteres også i de økonomiske framskrivningene fram mot 2017.

Universitetsdirektøren mener likevel at ut fra det man per november 2013 vet om institusjonens samlede aktivitetsnivå, produksjon av studiepoeng og forskning, og utvikling i de statlige bevilgningene, er de økonomiske utsiktene 3 år fram i tid noe forbedret sammenlignet med samme tid i fjor.

Justert foreløpig fordeling
I sak US 88/13 viste universitetsdirektøren til at økningen i de statlige rammene til UiS i hovedsak skyldes tildelingen av 35 nye studieplasser og 4 nye stipendiatstillinger samt økt uttelling (bedre priser) på forskningsproduksjonen i forhold til det som lå til grunn for den foreløpige fordelingen som ble presentert i juni.

Utover den tildelte statlige rammen på 1.093,9 millioner for 2014 gikk styret inn for å bruke totalt 4,3 millioner av tidligere års positive driftsresultat og avsatte produksjonsutjevningsmidler.

Strategier og studieportefølje
I sak US 89/13 om fakultetenes og Arkeologisk museums strategier for 2014-2017 påpekte universitetsdirektøren at universitetet nå har fått et gjennomgående planverk bestående av en institusjonsstrategi (Strategi for UiS 2013-2020), fakultære strategier og årsplaner (sak US 90/13) som viser en tydelig profil, en tydelig utviklingsretning med klare og samstemte mål og prioriteringer.

Dette er i tråd med universitetets egne ønsker og i samsvar med styringssignalene til eier Kunnskapsdepartementet. I tillegg mener universitetsdirektøren at strukturen i planverket gjør det enkelt å lese, sammenligne og følge opp.

På styremøtet ble også studieporteføljen diskutert. Studieporteføljen utgjør nærmere 70 prosent av universitetets samlede virksomhet. Universitetets styre og ledelse har fokus på at studieporteføljen hele tiden utvikles for best mulig å støtte opp under universitetsstrategien.

De øvrige sakene ble vedtatt i henhold til innstillingen.

Saksliste og dokumenter til styremøtet.

Tre nye doktorgrader
Tre nye kandidater har forsvart sine avhandlinger ved UiS og ble kreert til doktor på styremøtet.

Berit Zachrisen ble kreert på avhandlingen «Interetniske møter i barnehagen. Vilkår for barns samhandling i lek».

Torstein Stray ble kreert på avhandlingen «DAt-Kon – et verktøy for differensiering av atferds- og konsentrasjonsvansker hos barn».

Kjetil Vikhamar Thengs ble kreert på avhandlingen «English medieval documents of the Northwest Midlands: A study in the language of a real-space text corpus»

 

UiS-logo