MENY

Vedtak på styremøtet torsdag 13. juni 2013

Revidert strategi for Universitetet i Stavanger var blant sakene som ble behandlet på styremøtet ved Universitetet i Stavanger 13. juni 2013.

Møtet ble holdt ved Aalborg Universitet, København.

Revidert strategi for Universitetet i Stavanger ble vedtatt og styret sluttet seg til «Tverrgående handlingsplan for Universitetet i Stavanger 2013-2017» med tillegg av et nytt prosjekt om internasjonalisering og studentutveksling, inkludert European Consortium of Innovative Universities (ECIU) -samarbeid.

Revideringen av strategidokumentet hadde sin bakgrunn i eiers styringssignaler fra 2012. Kunnskapsdepartementet
(KD) mente styret burde arbeide for å få fram universitetets profil og satsinger i strategi og virksomhetsmål.

Institusjonene i universitets- og høgskolesektoren har fått større frihet til selv å fastsette virksomhetsmål og styringsparametre, og KD ønsker en bedre samordning av målstrukturen i institusjonenes ulike planer.

I tillegg er UiS blitt medlem i ECIU og ønsker å utvikle en tydeligere profil i tråd med kjennetegnene til institusjonene i konsortiet.

Statlig finansering 2014
I og med at statsbudsjettet ikke er klart, baserer den foreløpige interne fordelingen av statlig finansiering for 2014 seg på en 3-årig prognose som beregner et anslag på statlig bevilgning til UiS i 2014 på 1091,6 mill. Dette er en nominell økning totalt på 43 mill. (4,1 prosent) sammenlignet med endelig budsjettfordeling for 2013.

Universitetsdirektøren vurderer budsjettet for 2014 å være stramt, og tar en hensyn til reelle aktivitetsøkninger på utdanning (studieplassøkninger) og at det forventes en høyere lokal lønnsvekst (4,3 prosent) ved UiS i 2013 enn det Kunnskapsdepartementet vanligvis kompenserer for, innebærer budsjettforslaget en realnedgang fra 2013 til 2014 totalt sett.

Studieplassøkninger
Universitetsdirektøren gikk i budsjettforslaget for 2014 inn for å bevilge i underkant av 13 millioner som følge av studieplassøkninger  videreført fra statsbudsjettet for 2011 samt fra revidert nasjonalbudsjett for 2012.

Det var videre foreslått å sette av 7,5 millioner av forventede økte huskostnader som følge av vedtatte nybygg med byggestart 2013. Tilsvarende beløp ble avsatt/omdisponert for 2013.

Universitetsdirektøren foreslo også å sette av om lag 11 millioner av bevilgningen for 2014 til å støtte opp om de to tverrgående strategiske satsningene «undervisning og læringsmiljø» og «økt ekstern finansiering». 

I tillegg var det foreslått å sette av 1 million til oppbygging av et fond for stimulering av kommersialiseringsaktiviteten ved UiS.

Universitetsdirektørens foreløpige forslag til fordeling ble vedtatt på styremøtet.

Alle de øvrige sakene på sakskartet ble vedtatt i tråd med innstillingen.

Ti nye doktorgrader
Ti nye kandidater har forsvart sine avhandlinger ved UiS og ble kreert til doktor på styremøtet.

Margareth Kristoffersen  ble kreert til philosophiae doctor på avhandlingen «Strekke seg mot tinder, stå i kneiker: Om å fortsette i sykepleien. En studie av livsforståelsens betydning for sykepleieres utøvelse av sykepleien».

Margrethe Jernes  ble kreert på avhandlingen «Interaksjoner i digitale kontekster i barnehagen».

Rui Máximo Esteves ble kreert på avhandlingen «Cluster Analysis for Big Data and Failure Detection».

Hildegunn Støle ble kreert på avhandlingen «Interjections in Late Middle English Play Texts: A Multi-Variable Pragmatic Approach».

Liv-Helen Heggland ble kreert på avhandlingen «Patient participation in decision-making in surgical treatment».

Marianne Lorentzen ble kreert på avhandlingen «Synthesis of PAH-metabolities to be used in Environmental Research».

Ove Mikkelsen ble kreert på avhandlingen «Modelling of wind loads and wind-induced response of a long-span bridge in time-domain».

Pål Evensen ble kreert på avhandlingen «Event Processing Applied to Streams of TV Channel Zaps and Sensor Middleware with Virtualization».

Yu Bai kreeres på avhandlingen «Collaborative work processes in Integrated oil & gas production environments: Development and Deployment of Integrated planning»

Jasper A. Agbakwuru ble kreert på avhandlingen «Methods for Close-Visual Inspection of Pipelines in Muddy Water».

Se saksliste og dokument her.

 

Styret ved Universitetet i Stavanger

Styret ved Universitetet i Stavanger har sitt neste møte 13.juni 2013 ved Aalborg Universitet.