MENY

Vedtak på styremøtet torsdag 3. oktober 2013

Nytt teknologisenter for petroleumsindustrien og finansiering av et eget toppforskningsprogram var blant sakene som ble diskutert på styremøtet ved Universitetet i Stavanger 3. oktober.

Universitetet i Stavanger er gitt en ny rolle og status i tre nye nasjonale sentre; Nasjonalt senter for økt oljeutvinning, SBBU-Senter for boring, brønn og økt utvinning og Roald Amundsen Petroleum Research Consortium; herunder Nasjonalt senter for Arctic Exploration.

For at UiS på en best mulig måte skal kunne levere de resultater som forventes, må laboratorier og andre fasiliteter til forskning og utvikling utvides. Styret drøftet derfor mulighetene for et nytt teknologisenter, som skal planlegges i tett samarbeid med industrien.

Et nytt teknologisenter på Campus Ullandhaug vil bestå av laboratorier, undervisningsrom, kontorer, kurslokaler og møteplasser for studenter, professorer og fagfolk fra industrien. Industrien skal også kunne bruke laboratoriefasiliteter i nybygget. Det er utarbeidet et skisseprosjekt som ble lagt fram for styret.

Styret vedtok å gi ledelsen ved UiS mandat til å arbeide videre med planene for teknologisenteret.


Toppforskningsprogram og stimuleringsmidler
I sak US 68/13 ble styret invitert til å gå inn for å søke Universitetsfondet for Rogaland om åtte millioner kroner i året i fem år til et toppforskningsprogram ved UiS og 0,4 millioner kroner i året i fem år til stimuleringsmidler for forskningsbasert innovasjon.

Toppforskningsprogrammet skal bidra til å styrke universitetets posisjon i utlysingen av nasjonale Sentre for fremragende forskning (SFF), Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og prosjekter i European Research Council.

UiS’ styre vedtok i juni 2012 (US/52 Forskningen ved UiS – en statusrapport) å opprette et eget toppforskningsprogram nettopp for å utvikle flere miljøer som kan hevde seg i nasjonal og internasjonal konkurranse om forskningsmidler – og prestisje. På møtet 3. oktober, 2013, vedtok styret å gi rektor fullmakt til å utarbeide faglige kriterier for tildelinger fra toppforskningsprogrammet ved UiS i samråd med universitetsdirektøren.

Universitetsdirektøren anbefalte samtidig at styret går inn for å søke Universitetsfondet om økonomisk støtte til et toppforskningsprogram ved UiS og til stimuleringsmidler for forskningsbasert innovasjon.


Delårsregnskap og budsjettforslag for 2015
Universitetsdirektøren la fram regnskapsrapport per 31.08.2013 for UiS til orientering for styret. Delårsregnskapet viser et positivt driftsresultat på 4,1 mill., herunder 16,1 mill. relatert til den bevilgningsfinansierte delen av virksomheten. Utviklingen innen den eksternfinansierte delen av virksomheten synliggjør fortsatte utfordringer med å oppnå et ønsket nivå på finansieringen.

Styret godkjente forslag til omdisponering av budsjettmidler på 11,3 mill., tidligere avsatt til institusjonelle fellestiltak/strategiske satsinger samt energi 2013. Omdisponeringene vil blant annet gå til IT-investeringer, stipendiatboliger, innovasjon og entrepenørskap i studieporteføljen, studentaktiv læring, en egenandel til nytt idrettsanlegg i tilknytning til Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, samt inventar i nye lokaler til UiS etter- og videreutdanning i Måltidets Hus.

Sak US 65/13 gjaldt innspill til departementet om satsingsforslag innenfor og utenfor bevilgningsrammen for 2015. Universitetsdirektøren foreslo følgende prioriterte budsjettsatsninger utenfor rammen for 2015; 55 millioner kroner til strategiske satsingsområder, 698 millioner til bygg, infrastruktur og vitenskapelig utstyr og 28,6 millioner kroner til endring i studieporteføljen og antall studentplasser. Styret ga universitetsdirektøren fullmakt til å sende innspillene til departementet.

I forslagene til de strategiske satsingsområdene ligger 20 millioner kroner til nye stipendiatstillinger, samt 35 millioner kroner til satsing på nettbasert læring og e-campus, flere robuste forskningssentre og nasjonalt kompetansesenter for samfunnssikkerhet og beredskap. I forslaget til satsing på bygg, infrastruktur og utstyr ligger nybygg på Arkeologisk museum, nytt teknologisenter, påbygg på Hulda Garborgs hus, husleiekompensasjon for nye bygg og vitenskapelig utstyr.


Andre saker på styremøtet
Noen av de andre sakene på styrekartet gjaldt endringer i styringsparameter, resultater og resultatmål (strategi 2020), studieporteføljen ved UiS og studentopptaket 2013/2014, evalueringen av styrer på fakultets- og instituttnivå, og retningslinjer for vurdering av søkere til stipendiatstillinger.

Se saksliste og dokumenter her.


Syv nye doktorgrader
Syv nye kandidater har forsvart sine avhandlinger ved UiS og ble kreert til doktor på styremøtet.

Dag Husebø ble kreert til philosophiae doctor på avhandlingen «Fagdidaktisk utprøving av en fortolkende kulturbevisst tilnærming til Religion, livssyn og etikk-undervisning – Om forholdet mellom teori og praksis i lærerutdanningsfaget og grunnskolefaget RLE».

Lucas-Adam Griffith ble kreert på avhandlingen «Structuring Neighbourhood Space – An investigation into the Production of Neighbourhood Space as Planned, Practised, and Lived in Post-Industrial Norway».

Andrea Bagi ble kreert på avhandlingen «Effekt av lav temperatur på biologisk nedbrytning av hydrokarboner i marin miljø».

Arunyoti Sarkar ble kreert på avhandlingen «Offshore Wind Turbines Supported by Monopiles – Installation Technology, a Passive Damper and a Study on the Breaking Wave Induced Vibration».

Sindre Høyland ble kreert på avhandlingen «Sikker arbeidspraksis i tverrfaglige kirurgiske team – modellutvikling og validering».

Nejm Saadallah ble kreert på avhandlingen «Scheduling Drilling Processes With Petri Nets».

Kumuduni Prasangika Abeysinghe ble kreert på avhandlingen «A novel approach to surfactant flooding under mixed-wet conditions».

Sak US 69/13 ble vedtatt med én endring. Forslag til vedtak punkt 3 «Styringsordningen evalueres på nytt innen fem år» ble endret til at ordningen vil evalueres om tre år.

Øvrige saker ble vedtatt i henhold til innstilling.