MENY

Vedtak på styremøtet ved UiS 5. oktober

På styremøtet ble regnskapsrapport for andre tertial gjennomgått. Styret drøftet innspill til budsjettforslag 2014, etablering av nye studier og omorganisering av Felles ressurssenter.

Her er en oversikt over sakene styret behandlet på fredag:

Rektor Marit Boyesen orienterte om møte mellom kunnskapsminister Kristin Halvorsen og de tre "nye" universitetene, som i tillegg til UiS er Universitetet i Agder og Universitetet i Nordland. De tre universitetene fremmet et samlet ønske om bedre finansiering, og ba spesielt om 20 nye stipendiatstillinger per universitet per år i fem år framover.

Overskudd fra økte KD-bevilgninger
Universitetsdirektøren la fram regnskapsrapport pr 31. august 2012 for Universitetet i Stavanger (styresak 75/12). Delårsregnskapet viser at universitetet har gått 17,7 millioner kroner i overskudd hittil i år. Mesteparten av dette er et resultat av økte bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet. Eksterne inntekter er lavere enn i 2011, og utgjør 17,9 prosent av bevilningen fra Kunnskapsdepartementet ved andre tertial.

Lønnskostnadene har samtidig økt med ni prosent. Universitetsdirektøren uttrykte bekymring med tanke på de langsiktige økonomiske virkningene av en fortsatt økning i antall årsverk ved universitetet. Han ønsker å fokusere på dimensjonering av aktivitetene, vurdering av ressursbruk og muligheter for omprioritering. Styret ble bedt om å omdisponere 3,2 millioner kroner til investering i "hybelcontainere" (studenthybler). Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Innspill til budsjettforslag 2014
Budsjettforslag for 2014 ble behandlet (styresak 77/12). Kunnskapsdepartementet har bedt UiS om innspill både innenfor og utenfor bevilgningsrammen. Universitetsdirektøren foreslår å spille inn følgende prioriterte budsjettsatsninger utenfor rammen for 2014:

 • Oppgradering av bygg og vitenskapelig utstyr: 500 millioner kroner
 • Finansiering - Universitetsutvikling: 55 millioner kroner
 • Endringer i studieportefølje: 25,6 millioner kroner

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Nye studieprogrammer
Styret behandlet fire søknader om nye studieprogrammer (styresak 78/12). Forslag til vedtak var at styret etablererte følgende tre studieprogrammer:

 1. Mastergradsprogram i utdanningsvitenskap med oppstart høsten 2014 (Humanistisk fakultet)
 2. Bachelorprogram i religion, kultur og globalisering i samarbeid med Misjonshøgskolen og med oppstart høsten 2013 (Humanistisk fakultet)
 3. European Master in Social Work with Families and Children med oppstart høsten 2013 (Samfunnsvitenskapelig fakultet)

Rektor fant det vanskelig å støtte oppstart av bachelorprogrammet i punkt 2. Hun ønsket istedenfor å etablere et masterprogram i dokumentarproduksjon ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, som opprinnelig ikke var godkjent i vedtaksforslaget fra universitetsdirektøren. Dessuten ønsket rektor å fremskynde oppstarten av mastergradsprogrammet i punkt 1 til høsten 2013.

Rektor fikk støtte fra flere styremedlemmer til endringsforslagene. På bakgrunn av dette formulerte universitetsdirektør og rektor et revidert forslag til vedtak som omfattet følgende:

 1. Mastergradsprogram i utdanningsvitenskap med oppstart høsten 2013 (Humanistisk fakultet)
 2. European Master in Social Work with Families and Children med oppstart høsten 2013 (Samfunnsvitenskapelig fakultet)
 3. Mastergradsprogram i dokumentarproduksjon med oppstart høsten 2013 (Samfunnsvitenskapelig fakultet)

Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

Rene forsker- og undersvisningsstillinger
Ved overgangen fra høgskole til universitet i 2004 ble det innført en stillingsstruktur for faglige stillinger som samsvarte med strukturen ved de øvrige universitetene. De senere årene har en sett behovet for rene forskerstillinger tilknyttet eksternt finansierte forskningsprosjekter og rene undervisningsstillinger der det har vist seg vanskelig å få tak i personer med forskerkompetanse.

Styret fikk muligheten til å åpne for dette (styresak 81/12). Dessuten ønsker en å fastsette retningslinjer for bruk av bistillinger (som f.eks. professor II), for å sikre at stillingene brukes etter sin hensikt.

Deler av styret ga uttrykk for sterk bekymring for hvilke følger rene forsker- og undervisningsstillinger ville medføre. Universitetsdirektøren poengterte at slike stillinger kun ville bli brukt unntaksvis, dersom det ikke var mulig å finne personer med nødvendig kompetanse for førsteamanuensis-stillinger.

Forslaget til vedtak ble vedtatt med tre stemmer mot.

Omfattende omlegging av Felles ressurssenter
Universitetsdirektøren la fram forslag til omorganisering av Felles ressurssenter med virkning 1. januar 2013 (styresak 82/12).

En arbeidsgruppe foreslo følgende omorganisering, oppsummert:

 • IT-avdelingen skilles ut som en egen enhet og rapporterer direkte til universitetsdirektøren.
 • Enhet for studentservice legges organisatorisk inn under Utdanningsavdelingen.
 • Dokumentsenteret knyttes organisatorisk til universitetsdirektørens sekretariat.
 • Gjenværende oppgaver i Felles ressurssenter rendyrkes i en enhet for utvikling og drift av eiendom og bygningsmasse.
 • Stillingen som ressursdirektør omdefineres til leder for enhet for utvikling og drift av eiendom og bygningsmasse.

Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt.

13 nye doktorer
12 doktogradskandidater ble kreert til Philosophiae doctor (ph.d.):

 • Elisabeth Melby (SV) har disputert med avhandlingen "Mat-relaterte foreldre-barn interaksjoner: betydningen av barns kognisjoner og foreldres matrelaterte atferd for barns inntak av sunne matvarer".
 • Vahid Alipour Tabrizy (TN) har disputert med avhandlingen "Investigated Miscible CO2 Flooding for Enhancing Oil Recovery in Wettability Altered Chalk and Sandstone Rocks".
 • Lorents Reinås (TN) har disputert med avhandlingen "Wellhead Fatigue Analysis - Surface casing cement boundary condition for subsea wellhead fatigue analytical models".
 • Nina Eiring Drange (SV) har disputert med avhandlingen ”Omsorgen for barna i velferdsstaten”.
 • Xiao Yu Ni (TN) har disputert med avhandlingen "Reaction Kinetic Models for Robust Homeostatic Control".
 • Satu Oltedal (TN) har disputert med avhandlingen "Påvisning av mikrometastaser i vaktpostlymfeknuter hos pasienter med tykktarmskreft".
 • Seyed Farzad (TN) har disputert med avhandlingen "Vannbasert økt oljeutvinning fra karbonater ved hjelp av fuktendring".
 • Jorge Moreno Trejo (TN) har disputert med avhandlingen "Undervannsproduksjonssystemer og -tjenester - Konseptvalg, installasjon og vedlikehold".
 • Behzad Heidari Ahootapeh (TN) har disputert med avhandlingen "Arabidopsis Protein phospatases 2A and their roles in metabolism and development".
 • Knut Erik Bang (TN) har disputert med avhandlingen "Globalisering og endringer i selskapers konkurransesituasjon".
 • Barbara Maria Wrobel (TN) har disputert med avhandlingen “Ultrasonic Measurement and Characterization of Liquid Particle Flow”.
 • Henriette Thune (HUM) har disputert med avhandlingen "Mikhail Bakhtins estetiske objekt. Adapsjonsanalyse av Sara Stridsbergs roman Drömfakulteten og teateradapsjonen Valerie Jean Solanas skal bli president i Amerika".

Én doktorgradskandidat ble kreert til Doctor philosophiae (dr.philos.):

 • Ingjerd Høien-Tengesdal (HUM) har disputert med avhandlingen: "Components of Reading. Theory and Practical Implications".

Andre saker

Disse sakene ble enstemmig vedtatt i henhold til innstilling.