MENY

Vedtok å avslutte fusjonsprosessen

Et enstemmig UiS-styre vedtok 21. juni å avslutte fusjonsprosessen med HSH. Årsaken er at styret innser at HSH ikke i tilstrekkelig grad ønsker sammenslåing med UiS.

Styremøte UiS Et enstemmig UiS-styre vedtok søndag 21. juni å avslutte fusjonsprosessen med HSH.

UiS-styret beklaget under dagens styremøte den manglende viljen ved HSH til å imøtekomme UiS-styrets forutsetninger for fusjon og en felles fusjonsplattform.

– UiS-styret har hele tiden vært positive til en fusjon med HSH og ønsket å få dette til. Derfor ville også et flertall i UiS-styret gå en siste runde med HSH for å få på plass en felles fusjonsplattform, sier rektor Marit Boyesen, som med vemod må innse at prosessen nå avsluttes.  

Styrke UiS             
UiS-rektoren understreker at hun nå er opptatt av å se framover og å styrke universitetet i tråd med vedtatt strategi.

– UiS vil utnytte det potensialet som ligger i samarbeidet med IRIS og i konsortiet av Europas innovative universiteter, hvor UiS er eneste norske medlem, og fortsette arbeidet med å bygge fremragende forsknings- og utdanningsmiljøer.

Marit Boyesen understreker at det kan være en fordel å være liten og effektiv med en tydelig profil som skiller UiS fra andre institusjoner i Norge i et nasjonalt landskap med stadig likere institusjoner.

Vurdering og vedtak
Et enstemmig styre vedtok å avslutte fusjonsprosessen og støttet universitetsdirektørens vurderinger i saksfremlegget: «Universitetsdirektøren tar til etterretning at tross styrets klare vedtak, har ikke partene klart å enes om en felles fusjonsplattform innen tidsfristens utløp.

Universitetsdirektøren registrerer at det er manglende vilje i HSH til å finne ordninger som styret ved UiS har satt som forutsetning for fusjon og et omforent innhold i en felles fusjonsplattform. Videre tar universitetsdirektøren på alvor den skepsis som finnes i fagmiljøer ved UiS for fusjonen.

Styret har vært opptatt av at det må følge med økt basisbevilgning til den kompetansehevingen som er påkrevd i en fusjonert enhet. Universitetsdirektøren kan ikke berolige styret med at det er gitt tilstrekkelig sikre signaler om dette fra Kunnskapsdepartementet.

Etter en totalvurdering mener universitetsdirektøren at en fusjon med HSH vil være et for stort risikoprosjekt for UiS og universitetets videre utvikling.

Basert på forannevnte faktorer ser ikke universitetsdirektøren at strukturreformens intensjon om høyere kvalitet i utdanning og forskning og mer robuste institusjoner blir innfridd ved en fusjon for UiS sitt vedkommende, særlig tatt i betraktning de skjerpede kvalitetskravene Stortinget har innført.

UiS oppfyller alene alle krav som er satt til akkreditering av studietilbud og som universitet. Universitetsdirektøren er nå opptatt av å få ro til å konsentrere virksomheten om å styrke universitetet i tråd med vedtatt strategi».

Les hele styresaken.

Tekst: Elin Nyberg