MENY

Vil ha senter for fremragende undervisning

Kunnskapsdepartementet vil utrede sentre for fremragende undervisning. Etablering av et slikt senter er også en del av strategien til Universitetet i Stavanger.

Departementets initiativ går frem i et brev til Universitets- og Høgskolerådet (UHR). Der blir UHR bedt om å utrede etablering av slike sentre innen høyere utdanning, som ledd i oppfølgingen av Stjernø-utvalgets innstilling. Meningen er å sette økt fokus på undervisningen ved universiteter og høyskoler og heve kvaliteten i utdanningene.

Høy kvalitet
I Stjernø-utvalgets forslag heter det at tiltaket skal ”stimulere til og premiere høy kvalitet i undervisningen, gi grunnlag for videreutvikling av særlig gode læringsmiljøer og legge til rette for spredning av god praksis”.

Sentrene skal kunne tildeles alle typer utdanninger, og det kan også vurderes å etablere egne sentre for fremragende profesjonsutdanning.

Kriterier og finansiering
Departementet ber nå UHR om å utrede hvordan en slik ordning skal utformes. En del av jobben blir å finne ut hvor mange slike sentre som bør etableres, hvilke kriterier og prosedyrer som skal gjelde for å få søknader om slike sentre innvilget og hvordan ordningen skal forvaltes. Finansiering blir også et tema for utrederne.

Saken skal diskuteres på neste styremøte i Universitets- og høgskolerådet den 8. oktober. Utviklingen på dette området vil bli fulgt med interesse av Universitetet i Stavanger, som har et punkt om etablering av slike sentre i sin nye strategiplan.