MENY

Vil oppdage falske studiesøkere

Universitetet i Stavanger leder an i arbeidet med å lage bedre rutiner for å oppdage falske dokumenter blant utenlandske studiesøkere.

I forrige uke arrangerte UiS det første nasjonale seminaret for internasjonalt opptak noensinne. Initiativet blir startskuddet på et tettere samarbeid mellom de syv universitetenes internasjonale kontorer. I et sommerlig Stavanger ble det to intensive dager spekket med presentasjoner og fruktbare diskusjonsrunder.

Med utfordringene knyttet til falske dokumenter og andre former for utnytting av det norske utdanningssystemet som bakteppe, var dette temaet en naturlig del av seminaret. Representanter fra samtlige norske universiteter møttes i Stavanger for å diskutere løsninger på disse utfordringene. UDI og NOKUT beklaget at de ikke kunne stille, men var begeistret over UiS sitt initiativ.

Felles utfordringer
– Det er veldig positivt at UiS har tatt initiativ til et slikt arrangement. Det viser at utdanningssektoren tar sine arbeidsoppgaver på alvor og jobber for å kvalitetssikre sitt arbeid, sier Katinka Hartmann, fungerende enhetsleder for studie- og au pair-saker ved UDI.

Ettersom de norske universitetene arbeider ut ifra samme konvensjoner og juridiske rammeverk, og arbeider for å øke den internasjonale virksomheten, er det viktig å utveksle kompetansen som bygges opp lokalt. UiS’ initiativ til å arrangere dette seminaret ble derfor tatt godt i mot av kolleger ved de andre norske universitetene.

Utnytting av utdanningssystemet
– Viktigheten av verifisering av dokumenter og forebyggende arbeid gjennom kompetanseheving av saksbehandlere kan ikke understrekes nok. Slike arrangementer er i denne sammenheng meget viktige, mener Katinka Hartmann.

Politioverbetjent Fred Sherling, som til daglig jobber med menneskehandel, dokumentforfalskninger og sosial dumping ved Rogaland politidistrikt, holdt en presentasjon om utnytting av utdanningssystemet i form av menneskehandel og forfalskninger av dokumenter.

Deretter holdt Joachim Kallevig ved UiS en presentasjon om samme problemstiling sett fra utdanningssektorens ståsted.

Bedre dialog
Universitetet i Stavanger fremmet forslag om å opprette en nasjonal gruppe, hvor hver utdanningsinstitusjon stiller med en representant som skal fungere som bindeledd mellom utdanningsinstitusjonene. En slik gruppe vil være et nyttig verktøy for å utveksle erfaringer og ideer mellom utdanningsinstitusjonene, og på denne måten gi en kollektiv kompetanseheving på strategisk og driftsnivå.

En synergieffekt av opprettelsen av gruppen er bedre dialog med eksterne instanser som UD, UDI, Politiet og Kunnskapsdepartementet, og dermed et effektivt virkemiddel for å imøtekomme utfordringene som internasjonalisering av høyere utdanning medfører.

Sentralisering og flyt
– For å bedre kommunikasjonen mellom utdanningsinstitusjonene og eksterne aktører som UDI, er det flott at UiS tar til orde for å opprette en tverrinstitusjonell gruppe. Arrangementet i seg selv, og en eventuell opprettelse av en gruppe med representanter fra utdanningssektoren, fører til sentralisering og bedre kommunikasjonsflyt, sier fungerende enhetsleder for studie- og au pair-saker ved UDI, Katinka Hartmann.