MENY

Vil videreutvikle bruk av simulering og e-læring

For at helsepersonell skal være rustet til å møte fremtidens helseutfordringer, er det et økende behov for simulering og e-læring. Dette var bakgrunnen for UiS sin søknad SIMeLEARN i årets utlysning av senter for fremragende utdanning.

Foto: UiS/Mari Hult Fra venstre: Dekan Kristin Akerjordet, avdelingsleder Thor Ole Gulsrud, prodekan Bjørg F. Oftedal og prorekor Astrid B. Eggen.

Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger var med sin søknad SIMeLEARN – Senter for fremragende simulering og e-læring en av syv finalister til å oppnå status som Senter for fremragende utdanning (SFU) i 2019.

– Vi er selvsagt skuffet over at vår søknad SIMeLEARN ikke nådde helt til topps denne gang. Samtidig er vi stolte over at vi nådde helt til finalerunden i skarp konkurranse med andre sterke fagmiljøer, sier Thor Ole Gulsrud, avdelingsleder ved Det helsevitenskapelige fakultet.

Konsortsiet bak søknaden består av Det helsevitenskapelige fakultet ved UIS, Laerdal Medical og Stavanger Universitetssjukehus. Thor Ole Gulsrud og Bjørg F. Oftedal, prodekan for utdanning ved fakultetet, har ledet arbeidet gjennom denne prosessen.

Store utfordringer i helsesektoren

Helsesektoren står overfor store utfordringer, både nasjonalt og globalt. Mangel på arbeidskraft, spesielt sykepleiere, setter grenser for hvordan oppgaver i helsetjenestene kan løses. Utdanning av helsepersonell innebærer mye praktisk trening og kostnaden forbundet med øvingslaboratorier er ofte høy. Ny teknologi og nye diagnostiske verktøy innføres også i høyt tempo i sektoren.

Den Nasjonale helse- og sykehusplanen 2020–2023 slår fast at for å løse fremtidens helseutfordringer må en samarbeide om å utvikle simuleringsaktiviteter og digitale verktøy. Videre fremheves det at simulering og digitale løsninger må brukes aktivt i undervisning. Helsepersonell må trene på samarbeid, og det må legges til rette for livslang læring.

Nye løsninger krever samarbeid

– Arbeidet vi har nedlagt i søknadsprosessen har vært nyttig og lærerikt, og gir retning for hvordan vi kan videreutvikle våre helseutdanninger slik at de i størst mulig grad bidrar til å løse de fremtidige utfordringene innenfor helsesektoren, påpeker Gulsrud.

Representanter fra konsortiet og studenter ved Det helsevitenskapelige fakultet har bidratt til søknaden SIMeLEARN. I tillegg har konsortiet utviklet et godt samarbeid med kommunehelsetjenesten og andre helseaktører i regionen.

– Vi har opplevd stort engasjement fra helseaktører i regionen, og ikke minst fra studentene våre. Vi er enormt takknemlige for den innsatsen alle involverte har lagt ned gjennom hele prosessen, og særlig under komitebesøket i september, sier Oftedal.

Behov innovative læringsmetoder

Gjennom SIMeLEARN ønsker konsortiet å utvikle og implementere en innovativ samskapingsmodell for livslang læring slik at helsepersonell både er motivert for, og forberedt på å takle de fremtidige utfordringene i helsesektoren. Dette krever en fleksibel infrastruktur basert på et tett samarbeid mellom universitet, helsesektoren og industrien.

For å ytterligere styrke dette samarbeidet i regionen, ble Helsecampus Stavanger etablert av UiS, Stavanger universitetssjukehus, Laerdal Medical, Norwegian Research Centre (NORCE) og Stavanger kommune. Helsecampus Stavanger åpnet høsten 2019 et test-, innovasjons- og simuleringssenter som vil være viktig infrastruktur i en satsning på simulering i sektoren.

Tross at det ikke ble gjennomslag ved årets tildeling, stoppes ikke det gode samarbeidet som ble utviklet i søknadsprosessen:

– Vi ønsker å sette i gang de aktivitetene som vi har beskrevet i søknaden, selv om vi nå må nedskalere omfanget, fastslår Gulsrud.

Om tildelingen

Sentre for fremragende utdanning (SFU) er en nasjonal ordning for kvalitetsutvikling i høyere utdanning som finansieres av Kunnskapsdepartementet. Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU)  har 11. desember 2019 tildelt 4 fagmiljøer i utdanningssektoren status som Sentre for fremragende utdanning (SFU). DIKU mottok 21 søknader og av disse var syv videre til finalerunden. Avgjørelsen om tildeling ble foretatt av en internasjonal ekspertkomite.

Tekst: Cathrine Sneberg
Foto: Mari Hult