MENY

Zafer Özgen har disputert

Zafer Özgen ved Institutt for musikk og dans disputerte 11. desember 2008 for Ph.D-graden i musikkvitenskap ved City University of New York, USA. Avhandlingen hans omhandler operaer skrevet mellom 1955 og 1965 av den tyske komponisten Hans Werner Henze.

Doktoravhandlingen har tittelen Tonality and Chromaticism in Hans Werner Henze’s Early Operas. Henze (f.1926) betraktes som det kanskje viktigste navnet innen sceniske verk i etterkrigstiden, og han har skrevet mer enn 20 operaer og 11 balletter. Selv om han også har skrevet symfonier og andre instrumentale og vokale verk, er Henzes bidrag til operarepertoaret hans mest fremragende bidrag til samtidsmusikk. Hans siste opera, Phaedra, ble urfremført ved slutten av 2007 i Berlin.

Tre hovedmål
I avhandlingen hadde Özgen tre hovedmål, som er diskutert gjennom en analyse av Henzes operaer: det første var å påvise at selv om Henze tok avstand fra den estetiske visjonen utviklet ved den såkalte Darmstadtskolen i 1950-årene, bruker han de kompositoriske virkemidlene som kjennetegner dette moderne musikkuttrykket. Det andre målet var å redegjøre for de kompositoriske metodene Henze bruker for å henspille på tonalitet. Özgen påviser i sin avhandling at Henze bruker grunnleggende elementer fra tradisjonelle musikalske uttrykksmidler (tonale ideer), men sammenvever disse med samtidsmusikkens uttrykksformer. I opera som genre, hvor forholdet mellom tekst og musikk er avgjørende, fungerer spenningen mellom tonalt klingende musikk og modernistiske musikkuttrykk som et virkemiddel til å skildre forskjellige rollefigurer eller forskjellige sinnstilstander. Det tredje punktet var å utvikle en metode som kan forklare Henzes teksturer i sin helhet. Özgen påpeker en stor svakhet i eksisterende forskning, som tar utgangspunkt i isolerte elementer fra disse operaene (f.eks. ledemotiver, rytmiske mønstre, akkordikk o.l.). I stedet sikter hans metode på å tolke det dramatiske forholdet mellom tekst og musikk med utgangspunkt i det totale lydbildet.

Henze neglisjert

Frem til nå har Henze blitt neglisjert i musikkvitenskapelig sammenheng, med kun sporadisk forskning av noen utvalgte emner, som for eksempel hans politiske engasjement. Den foreliggende avhandlingen ble vurdert som et viktig bidrag til en fullstendig forståelse av etterkrigstidens kunstmusikk. Den redegjør premissene for en alternativ musikkestetisk retning eksemplifisert av Henze, i motsetning til Darmstadtmiljøet som ensidig dominerte musikkhistorisk tenkning i 1950- og 1960-årene.

Tverrfaglig bakgrunn
Zafer Özgen studerte i fem år i USA, hvor han hadde stipendiatstilling. I deler av studieperioden hadde han også støtte fra Norge-Amerika-Foreningen. Under sitt opphold i USA underviste han ved Baruch College i New York, og ved Brandeis University i Massachusetts. Siden 2003 har han vært ansatt i ulike prosentstillinger ved HiS/UiS. Han underviser ved Institutt for musikk og dans i teoretiske musikkfag samt klassisk gitar i talentutviklingsprogrammet Unge Musikere. Özgen har en tverrfaglig bakgrunn med både hovedfag i musikkvitenskap og i filosofi, samt gitareksamen fra Trøndelag Musikkonservatorium (NTNU).