MENY

Forskerspill i arkeologi

«Jakten på fortiden» er laget spesielt med tanke på å formidle arkeologisk forskningsmetode, på en motiverende måte. Utgangspunktet for dette interaktive læremiddelet er valgfaget «Forskning i praksis» på ungdomsskolen.

Å forske på forhistorien er å gå på jakt i kildene. Derav navnet «Jakten på fortiden», en tittel som egner seg til å vekke nysgjerrighet. Arkeologisk museum og NettOp ved UiS har utviklet et interaktivt spill, for å gjøre forskningen så spennende og uforutsigbar som den jo ofte er. Kilden i dette spillet er Krosshaug på Klepp.

 

Du får tilgang til løsningen her:

www.jaktenpaafortiden.no

 

I faget «Forskning i praksis» skal elevene få erfaring med vitenskapelige metoder og arbeidsmåter, de skal granske kilder, undersøke spørsmål knyttet til kultur og samfunnsliv, og få erfaring i å diskutere og gi tilbakemeldinger underveis i en forskningsprosess.

Arkeologisk forskning kan ikke testes og måles på samme måte som den naturvitenskapelige, men egner seg godt til diskusjon og gir muligheter for å utvikle evnen til å stille nye spørsmål. Formålet med valgfaget «Forskning i praksis», er ifølge Læreplanen, blant annet å styrke lysten til å lære.

I dette læremiddelet har arkeologisk museum laget problemstillinger eleven skal forske på. Elevene velger en problemstilling som de gjennom å granske kilder kan finne svar på. De møter forskeren direkte, i video-opptak, får gå i kildene som er tekster fra innberetninger og artikler som vi har samlet i «boka», og de kan se bilder og lese tekster om de originale gjenstandene. Her møter de den etablerte forskningen som trekkes inn i deres eget forskningsløp i programmet. Målet er å samle på relevant informasjon i forhold  til deres

I arkeologisk forskning er det ofte ikke en endelig fasit. Elevene kan ha funnet relevante eller mindre relevante svar, de kan gi en fyldig og god rapport, eller en som kunne ha vært arbeidet bedre med.

Rapporten de skriver ut egner seg godt til diskusjon i klassen der elevene får erfaring i å diskutere og gi tilbakemeldinger til andres «forskning». De vil også få trening i å hente ut relevant informasjon fra kildene de bruker. I plenumsdiskusjonen vil en kunne oppsummere og konkludere i forhold til problemstillingene.

 

Læremiddelet skal også brukes i undervisningen av Grunnskolelærerstudenter i samfunnsfag.

Krosshauggraven

Elevene skal bruke forstørrelsesglasset til å finne frem i graven.