MENY

UiS har passert 1.000.000 Mediasite-visninger

Siden Mediasite-opptakene startet i august 2010, har studentene ved UiS brukt Mediasite-opptakene i ca. 426. 500 timer. Studentene ser i snitt ca. 25 minutter på hver visning. Mediasite er et komplett system for opptak av forelesninger.

- Det aller meste i vår statistikk kommer kun fra intern bruk bak FEIDE-pålogging – svært få av opptakene ligger offentlig ute, sier Arne Thomas Lund Nilsen ved NETTOP. Arne Thomas har hatt ansvaret for implementeringen av Mediasite-systemet ved UiS.

-Vi har nå 7 auditorier og et rom i Måltidets Hus som er rigget for bruk. I tillegg har vi et studio i Kitty Kiellands hus som er rigget med opptaksutstyr, så det er mange muligheter til å gjøre opptak. Det siste rommet vi rigger for opptak er på Institutt for musikk og dans i Bjergsted. Rommet vil stå ferdig til semesterstart.

 

Opptak innen et mangfold av emner

Det er mange fag som benytter seg av opptaksmulighetene ved UiS etter hvert, blant annet Jan Terje Kvaløy i statistikk. - Jeg startet med noen studio-opptak i sannsynlighetsregning og statistikk 2 på Teknat og BØK104 Statistikk (på SV-fakultetet, og gjorde også etterhvert auditorieopptak i disse emnene. Nå gjør jeg begge typer opptak; auditorie og opptaksstudio i sannsynlighetsregning og statistikk 1 som er et av de største emnene ved UiS i studentantall.

På spørsmålet om hvorfor han gjør opptak i tillegg til auditorieforelesningene, svarer Kvaløy: - For å formidle ting jeg av ulike grunner ikke finner det hensiktsmessig å gå gjennom på forelesning. Enten fordi videoformatet passer bedre, fordi det kun er relevant for et mindretall av studentene, eller fordi det er et ekstra supplement til den ordinære undervisningen. Det kan for eksempel være demonstrasjoner av hvordan utføre ulike analyser i en bestemt programvare, repetisjoner av viktig forkunnskap fra tidligere kurs som noen trenger en oppfrisking av, gjennomgang av innleveringer, etc.  Ved noen anledninger har jeg også spilt inn ordinære forelesninger i videostudioet, f.eks. når jeg har hatt kollisjoner mellom undervisning og faglige konferanser jeg har ønsket å dra på. Videostudioet er et veldig nyttig verktøy som jeg utelukkende er positiv til.
 

Og studentene kommer fortsatt på forelesning?

- På forelesningene i STA100 i vår har oppmøtet vært såpass lavt at jeg seriøst vurderer om det ikke ville være mer hensiktsmessig å gjøre forelesningene om til rene videoforelesninger.

Auditorieopptak gjør jeg dels fordi det nærmest er blitt standard og forventet i de store grunnkursene, og dels fordi det selvfølgelig er et godt tilbud til de som av gode grunner ikke har anledning til å gå på forelesning. Mulighetene studentene har til å gå tilbake og repetere ting i ettertid er selvfølgelig også et gode så lenge det gjøres reflektert og kritisk. Men jeg ser også noen ankepunkter som økt fare for at studenter blir liggende på etterskudd når forelesningene alltid er tilgjengelige og kan sees senere, dårligere studentmiljø når færre studenter går på forelesning, for mye fokus på den passive forelesningen som i opptaksform blir en ren enveiskommunikasjon, etc. Så mens jeg er veldig positiv til muligheten for målrettede studioopptak har jeg et mer tosidig forhold til auditorieopptakene.


Leder Atle Løkken ved NETTOP legger vekt på at hverken forelesninger eller opptak av dem sjelden er et mål i seg selv, men at disse metodene må benyttes riktig både alene og i kombinasjon for å gi studentene et best mulig læringsutbytte. Et gjennomtenkt tilbud av opptak gir bokstavelig talt både nye muligheter, tid og rom for mer studentaktive læringsformer, dialog og samhandling, som tradisjonelle forelesninger uansett ikke er egnet til.

- Når forelesningene er tilgjengelig på nettet, er det ikke overraskende at noen studenter velger ikke å møte for å overvære disse på campus. Innholdet i opptakene er jo det samme. Og det kan sågar hevdes at opptakene også kan gi et bedre utbytte. Studentene kan bruke dem mer konsentrert, uten forstyrrelser, gjerne i grupper og selvfølgelig så mange ganger man måtte ha behov. Utfordringen som opptak av forelesninger da reiser, er slik vi ser det, ikke lavere oppmøte i auditoriet, men heller hvordan tiden med studentene på campus kan brukes mer aktivt. Opptak vil med andre ord ikke være isolert fra andre undervisningsformer, men påvirke disse.

Stikkordet er såkalt omvendt undervisning, som innebærer en forventning om at studentene stiller forberedt til planlagte aktiviteter på campus. Dette kan også sikres ved at studentenes bruk og utbytte av opptakene faktisk kan registreres. Systematisk bruk av slike data kan gi et svært godt utgangspunkt for målrettede faglige aktiviteter for studentene på campus og ikke minst nettopp hindre at noen blir liggende på etterskudd. - Vi har sett gode eksempler på hvordan lærere følger med på studentenes aktivitet på nettet og kontakter dem som har manglende progresjon direkte. Dette er svært effektivt for redusere frafall og i praksis kun mulig med bruk av digitale læremidler, sier Løkken.

Responsen fra studentene er upåklagelig sier Kvaløy. - Jeg har vel stort sett bare fått positive tilbakemeldinger fra studentene, spesielt på studioopptakene. Jeg vet noe om hvordan studentene bruker opptakene, men der burde jeg gjøre en mer systematisk kartlegging, avslutter Kvaløy.

Er du interessert i gjøre opptak innenfor ditt emne, har du listen over rommene her.