MENY

Økonomiavdelingen

Avdelinga er en del av fellestjenestene og har ansvar for økonomistyring, økonomiforvaltning samt innkjøpsfunksjonen ved Universitetet i Stavanger. Utarbeiding av leiingsinformasjon og saksførebuingar til universitetets styre innan området økonomirapportering inngår og i avdelinga sine oppgåver.

Universitetet ønsker hovudsakeleg å få elektronisk faktura på EHF-format. Vår elektroniske adresse er den same som vårt organisasjonsnummer: 971564679 (skal leggast inn utan mellomrom). 

I enkelte system må ein og oppgi landkoden. Adressa blir då: 9908:971564679

Komme i gang med elektronisk handelsformat (EHF)

Hvis det ikke er mulig å sende på EHF-format, kan faktura sendes som PDF på mail til faktura@uis.no. Vi vil ikke lenger ta imot fakturaer i papirformat.

Avdelinga omfattar totalt 38 årsverk.

Besøksadresse: Arne Rettedals hus, 2. etasje, Ullandhaug
Postadresse: Universitetet i Stavanger, Avdeling for økonomi- og verksemdstyring, PB 8600 Forus, 4036 Stavanger

Organisasjonsnummer:  971 564 679

Telefon:   5183 1000
Telefaks: 5183 3050
 


Leiar:
Økonomidirektør
Eli Løvaas Kolstø
Tlf: 51 83 30 42 e-post: eli.l.kolsto@uis.no

Økonomiavdelinga er organisert i fem hovudområde:

Rekneskap og budsjett
Leiar: Rekneskapssjef Turid Adamsen Husvæg
Eininga har ansvar for UiS sin rekneskapsrapportering.
Tlf: 51 83 12 85 e-post: turid.a.husveg@uis.no

Prosjektøkonomi
Koordinator: Seniorrådgiver Åse Liseth Ormøy
Eininga har ansvar for oppfølging av den eksterne verksemda ved UiS.
Tlf: 51 83 27 72 e-post: aase.ormoy@uis.no

Lønn
Leiar: Lønningssjef Alf Strand
Eininga sine hovudoppgåver er utbetaling av fast lønn, registrering og utbetaling av all variabel lønn, reiserekningar, forskot og rettleiing i lønnsrelaterte spørsmål.
Tlf: 51 83 30 52 e-post: alf.strand@uis.no

Anskaffing og innkjøp
Koordinator: Seniorrådgiver Katrine Thorsen
Eininga har ansvaret for at UiS retningslinjer for anskaffingar er iht Lov og Forskrift om offentlige anskaffingar og at anskaffingar er i samsvar med desse, i tillegg til hovedansvar for registrering i Bestillingsportalen.
Tlf: 51 83 30 25 e-post: katrine.thorsen@uis.no