MENY

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 23. april 2015

Det holdes møte i styret for UiS torsdag 23. april 2015 kl. 1000. Møtet holdes i styrerommet i Arne Rettedals hus.

Dokumentene kan lastes ned som pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.

Program for møtet:

Informasjonsutveksling:
SiS
StOr
Tjenestemannsorganisasjonene
Hovedverneombud
Ledelsen

Presentasjon:
Institutt for kultur- og språkvitenskap
 

Saksliste
US 42/15 Godkjenning av innkalling og saksliste

US 43/15 Godkjenning av møtebok fra styremøtet 12.03.2015

US 44/15 Evaluering og justering av intern budsjettfordelingsmodell

US 45/15 Orientering om Meld. St. 28 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet - Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren

US 46/15 Styringsordning etter 01.01.16 - institusjonsledelse

US 47/15 Prolongering av fakultets- og instituttstyrer

US 48/15 Etablering av eksternt finansiert studium: Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling

US 49/15 Studieportefølje ved UiS, opptaksrammer og dimensjonering av studier 2016

US 50/15 Om ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for sosialfag (unntatt offentlighet §25)

US 51/15 Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for musikk og dans

US 52/15 Ny kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi

US 53/15 Medarbeiderundersøkelsen 2015

US 54/15 Områdeutvikling for Universitetet i Stavanger

US 55/15 Tildelinger av graden philosophiae doctor til styremøtet 23.04.2015

US 56/15 Årsrapport 2014 PROFRES

US 57/15 Samarbeid med Technion

US 58/15 Fullmaktssaker til styremøtet 23.04.2015

US 59/15 Orienteringssaker til styremøtet 23.04.2015

Eventuelt