MENY

Images of health futures - Molecules, individual and society

Vitenskapsakademiet i Stavanger og Universitetet i Stavanger arrangerer 6. -7. juni konferansen ” Images of health futures - Molecules, individual and society”.

Images of health futures - Molecules, individual and society

Vitenskapsakademiet har jevnlig arrangert slike konferanser som er akademisk innrettet med nasjonale og internasjonale foredragsholdere i toppklasse. Disse oppfordres til å presentere sine synspunkter i kraft av sin ekspertise og innsikt, og ikke som talspersoner for bestemte interesser.

Årets konferanse har helsesektorens langsiktige utfordringer som tema, se vedlagte program.

Den gjennomføres i tråd med tradisjonen for disse konferansene. I programmet er det er forholdsvis fast mønster av plenumsforedrag (key note speeches), opposisjon (discussants), temaer (tracks), og åpne plenumsdiskusjoner innenfor spesielle fagfelter og temaer.

Aktuelle tema
I år vil man introdusere noen dagsaktuelle internasjonale temaer og parallellføre disse med de nasjonale og regionale utfordringer. Flere norske plenumsforedrag, sammen med internasjonale foredragsholdere er på plass i programmet.

Hovedideen bak temavalget for årets konferanse er å belyse de endringer som i dag og i den kommende generasjon vil sette preg på europeisk helsevesen på ulike nivåer.

Konferansen bygger på forståelsen av at moderne helseinstitusjoner må finne frem til nye og stabile former for samstyring, hvor de sterkeste kilder til autoritetsutøvelse (eierskap, ekspertise og administrasjon) kan møtes uten at det skapes uløselige spenninger og motsetningsforhold.

Rask endring
Særlig vekt vil legges på prospektive aspekter ved helsetjenesteorganisering, politiske løsninger og samfunnsmessige endringer, så vel som samfunnsansvaret knyttet til helsesektorens kvalitet, leveringsdyktighet og ressursbruk.

Helsesektoren opplever i dag et raskt endrende landskap. Demografiske trekk indikerer at sektoren vil møte nye utfordringer hos økende grupper av eldre, av grupper med kroniske helseplager, eller av grupper med ulike livsstilssykdommer.

Forskning
Offentlige reformer viser at sykehus og andre tilbydere av helsetilbud, må kunne møte kravene fra en modernisert, offentlig eiersektor.

Samtidig er den rolle som forskning og vitenskap tildeles i det å skape et helsesamfunn mer anerkjent enn tidligere. Disse endringene ses som eksogene i den forstand at de påvirker helseinstitusjonene, men institusjonene kan ikke overse dem eller unngå dem.

De må møtes offensivt.

Delta på konferansen
Deltagelse er stort sett basert på invitasjoner, men også andre interesserte kan delta ved å melde seg til sekretariatet v/ Ivar Langen. Send en e-post til ivar.langen@uis.no.