MENY

Foredragsholdere

  Jørgen Kosmo ble utnevnt til riksrevisor i 2005 Han var innvalgt på Stortinget i årene 1985- 2005. Fra 2001var han stortingspresident. Han har også vært forsvarsminister 1993-1997 og arbeids- og administrasjonsminister 2000-2001.
   
Per Brekke har bakgrunn fra Sjøforsvaret. Operativ tjeneste som ubåtsjef og skvadronsjef. Arbeidet ved hovedkvarteret i Bodø i tre år. Har tjenestegjort ved NATO stab i England. Militær sekretær i FD for forsvarsministrene Løwer og Fjærvoll. Forsvarsattache i Nederland, Seksjonsleder i FD – sikkerhetspolitiske avdeling, enhetsleder i DSB Strategisk krisehåndtering og beredskap, leder for Redningsavdelingen i Redningsselskapet og nå avd dir i DSB – avdeling for utredning og nasjonal beredskap.
   
Jon A. Lea, direktør Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Har vært avdelingsdirektør i AAD og konstituert fylkesmann i Hedmark og Buskerud. Han har vært direktør for DSB siden det ble opprettet i 2003.
   
Mats Ruge Holte er utdannet statsviter med mastergrad i internasjonal politikk. Han har yrkeserfaring fra Fredsforskningsinstituttet (PRIO) og Etterretningstjenesten. Siden 2007 har Mats Ruge Holte jobbet som seniorrådgiver i analyse og utredningsenheten i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.mb
   
  Pamela van Erve is a Senior Policy Advisor for the Directorate of National Security of the Ministry of Security and Justice. She is, amongst others, responsible for the Dutch methodology for risk assessment (National Risk Assessment) and in this regard was involved in the development of a risk assessment methodology for the regional level in the Netherlands. Currently, she is alos involved in the drafting and implementation of Guidelines for Risk Assessment and Risk Mapping for Civil Protection by the European Commission.
   
  Lasse Berg Andersen har Dr.grad i risikostyring og lang erfaring fra ulike konsulentselskaper og forskningsinstitusjoner. Hans erfaring med risikostyring omfatter bl.a Olje/Gass operatører, bore/service selskaper, diverse prosessindustri samt bank og finansindustrien. Han har internasjonal erfaring fra bl.a latinamerika, USA, UK og Asarbajan. Siden 1997 har han bygget opp to konsulentselskaper innen risikostyring og er i dag styreleder i Bayes Risk Management. Lasse har siden 2006 vært tilsatt som førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger der han bl.a har ansvaret for et større forskningsprosjekt på styring av operasjonell risiko for seks norske banker og Finanstilsynet.
   
  Trond Eirik Schea er ØKOKRIM-sjef. Han har siden 2004 inngått i ledelsen for ØKOKRIM. Tidligere har han arbeidet i ulike team ved enheten, vært hos riksadvokaten, i politiet, i Finansdepartementet og ved Det juridiske fakultet i Oslo. Han er utdannet jurist.
   
  Ellen S. Kittelsbye er seniorrådgiver med ansvar for strategiske analytiker ved ØKORKIM. Hun har jobbet der siden 2006. Tidligere har hun jobbet som strategisk analytiker både ved Kripos og i Politidirektoratet. Hun er utdannet sosiolog.
   
  Carlo Aall er forskningsleder ved Vestlandsforsking driver forsking innenfor feltene kommunal miljøpolitikk, klimapolitikk, klimatilpassing, bærekraftig reiseliv og forbruk og miljø.
   
  Haavard Stensvand er fylkesberedskapssjef hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. I 2009-2010 var han sekretariatsmedlem i Klimatilpassingsutvalget, som i november la fram NOU-rapporten "Tilpassing til et klima i endring".
   
  Kyrre Groven er forsker og arbeider med forskingsfeltene lokal klimapolitikk, klimatilpassing og samfunnssikkerhet. Han har nyleg starta eit PhD-arbeid om tilpassing til klimaendringer i byggsektoren.
   
 

Idun A. Husabø er forsker og gruppeleder for miljøgruppen ved Vestlandsforsking. Hun arbeider med forskingsfeltene lokal klimapolitikk og klimatilpassing, samfunnssikkerhet og klimasårbarhet.

   
  Oberst Bror Myrvang er sjef for øvingsavdelingen i Forsvarets operative hovedkvarter. Han har bakgrunn fra kontroll- og varslingssystemet i Norge og forskjellige stillinger i operativ ledelse i inn- og utland.
   

Karina Aase er professor i sikkerhet ved Universitetet i Stavanger, Institutt for Helsefag. Hun har bred erfaring innen sikkerhetsforskning og har de 10 årene ledet forskningsprosjekter innen petroleumsindustri, luftfart og helsevesen. I sin doktorgrad fra 1997 studerte hun erfaringsoverføring og organisatorisk læring i oljeselskaper.