MENY

Foredragsholdere på Samfunnssikkerhetskonferansen

 • Lillian Stene

  Lillian Stene, førsteamanuensis ved Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet SEROS, UiS

  Lillian Katarina Stene vil holde innlegg om internasjonal kriseledelse og ISAF-styrkene i Afghanistan. Tittel på foredraget: Crisis management – Civil-military coordination in a complex emergency. Findings from a study of the International Security Assistance Force (ISAF) organization in North-Afghanistan.

  Lillian Stene er førsteamanuensis i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger og Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging. Hun er tilknyttet Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet, SEROS. Hun har master og doktorgrad i risikostyring og samfunnssikkerhet og har skrevet avhandling omhandlende internasjonal krisehåndtering. Hun har om lag 20 års erfaring med HMS arbeid; revisjoner/ verifikasjoner, regelverksutvikling og kompetanseutvikling og mange års erfaring fra ulike militære og sivile posisjoner i Forsvaret; HR, HMS, krisehåndtering, internasjonale operasjoner. Hun har også mange års erfaring fra tilsynsvirksomhet; veiledning, kontroll, oppfølging av lov & forskrifter, lokale, regionale og nasjonale prosjekt. Stene underviser nå på bachelor- og masterutdanningen i samfunnssikkerhet ved UiS og holder egenutviklede kurs for Forsvaret.

  Her finner du presentasjonen.

   

   

 • Hans J. Røsjorde, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet (Foto: Olav Heggø, Fotovisjon)

  Hans J. Røsjorde, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet

  Statssekretær Hans J. Røsjorde i Justis- og beredskapsdepartementet vil holde innlegg på Samfunnssikkerhetskonferansen 2015.

  Foto: Olav Heggø, Fotovisjon

 • Jan Fredrik Andresen (Foto: Berit Roald)

  Jan Fredrik Andresen, direktør i Statens helsetilsyn

  Direktør i Statens helsetilsyn, Jan Fredrik Andresen, vil i sitt innlegg kretse rundt aspekter ved det nasjonale risikobildet, betydningen av risikoanalyser og øvelser, forventinger fra overordnet nivå til ytre etater og til slutt omtale samvirke-prinsippet. Tittel på foredraget: Tilsyn med beredskap i offentlig forvaltning og operative enheter. Erfaringer fra tilsynet med Justis- og beredskapsdepartementet.

  Jan Fredrik Andresen er utdannet lege og er spesialist i psykiatri med en mastergrad i helseledelse. Han har vært direktør i Statens helsetilsyn i drøyt to år.

  Her finner du presentasjonen.

 • Ove Njå

  Ove Njå, professor ved Universitetet i Stavanger og Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet, SEROS

  I sitt foredrag retter Ove Njå oppmerksomheten mot ROS-analysens rolle i samfunnssikkerhetsarbeidet. Det bygger blant annet på erfaringsdata fra en pågående studie om risikobilder. Formålet med prosjektet er å utvikle kunnskap om livsløpet til risikobilder, hvordan de utvikles, forankres og brukes på ulike forvaltningsnivåer i Norge. I dette foredraget fokuseres det på arbeidet som gjøres i kommuner og hvordan kommunene håndterer sin rolle i samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Tittel på foredraget: ROS-analyse - en trussel mot samfunnssikkerhetsarbeidet?

  Ove Njå jobber som professor ved Universitetet i Stavanger (UiS) tilknyttet fagmiljøet risikostyring og samfunnssikkerhet. Njå underviser og veileder master- og phd-studenter. Hans forskningsområder er risikoinformert styring, beredskapsplanlegging, krisehåndtering og ulykkesgranskning. Risiko og sikkerhet handler om tverrfaglige problemstillinger og teorier. Njå er utdannet teknolog og har jobbet med ulike fagtradisjoner (psykologi, statsvitenskap, sosiologi, antropologi, m.m), som er nødvendig for å forstå og kople vesentlige risikofaktorer. Læreboken Samfunnssikkerhet, utgitt på Universitetsforlaget, er et resultat av dette.

  Her finner du presentasjonen.

 • Terje Aven

  Terje Aven, professor ved Universitetet i Stavanger og Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet, SEROS

  Aven vil i foredraget diskutere hvorfor det er viktig å fokusere på sorte svaner i sikkerhetsarbeidet - det vil si overraskelser i forhold til ens oppfatninger og kunnskap. Han gir eksempler på ulike typer sorte svaner og hvordan en kan møte denne form for risiko. Problemstillingene relateres til hvordan vi forstår og analyserer risiko. Tittel på foredraget: Hvorfor det er viktig å fokusere på sorte svaner i sikkerhetsarbeidet

  Terje Aven er professor i risikoanalyse og -styring ved Universitetet i Stavanger. Han har også arbeidet ved International Research Institute of Stavanger (tidligere Rogalandsforskning), NTNU, Universitetet i Oslo, Statoil og DNV. Hans forskning har de senere årene i stor grad vært knyttet til grunnleggende problemstillinger innenfor risikoanalyse og -styring. Aven er leder for European Safety and Reliability Association (ESRA).

  Her finner du presentasjonen.
   

 • Major General Reinhard Wolski

  Reinhard Wolski, generalmajor, Joint Warfare Centre NATO

  Generalmajor Reinhard Wolski fra Joint Warfare Centre, NATO, vil i sitt innlegg snakke om hvordan NATO og JWC løser krisehåndtering gjennom en effektiv trening, utdanning og sertifisering av de styrkene som NATO tilbyr i et krisescenario. Han beskriver også hvordan NATO bruker mest mulig realistiske scenario for å oppnå best mulig realistiske treningsvilkår for de som trenes for dette formålet. Tittel på foredraget: Internasjonal kriseledelse ved JWC NATO

  Major General Reinhard Wolski started his long military career in 1974 at 27 Airborne Brigade. From 2005 to 2006 Major General Wolski was the Deputy Chief of Staff Operations, NATO's HQ KFOR, Film City in Pristina, Kosovo, followed by a re-assignment as Deputy Commander, Airmobile Division, Wuerzburg until 2009. He then served as Director German Army Air Corps and Commander German Army Aviation School in Bueckeburg, from 2009 to 2013. In May 2013, he deployed to Afghanistan as NATO's HQ ISAF Deputy Chief of Staff Resources. He was promoted to Major General on July 2013 in Mazar-i-Sharif, Afghanistan. Major General Reinhard Wolski became the Centre's seventh Commander on 24 September 2014.

  You can see the presentation.

 • Geir Sverre Braut (Foto: Wikipedia)

  Geir Sverre Braut, seniorrådgiver ved Stavanger universitetssjukehus og professor II i samfunnssikkerhet ved UiS og i helsefag ved Høgskolen Stord/Haugesund

  I Stavanger-området er det mange offentlige og private virksomheter som arbeider med samfunnssikkerhet. Mange av disse har allerede i dag et godt samarbeid. Men sannsynligvis er det fremdeles mulig å utvikle enda mer robuste og effektive samarbeidsordninger mellom disse. Dette vil kunne styrke både forskning og utviklingsarbeid, samt gi et bedre grunnlag for forvaltning og praksisnære tiltak nasjonalt og lokalt. I dette innlegget vil Braut gi en kort oversikt over de styrker, svakheter og muligheter som vi i dag har innenfor fagutviklingen av samfunnssikkerhet her i området. Tittel på innlegget: Samfunnssikkerhet i vitenskap og praksis: Hva er potensialet i Stavanger-området?

  Geir Sverre Braut er seniorrådgiver ved Stavanger universitetssjukehus, Forskningsavdelingen og professor II i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger og i helsefag ved Høgskolen Stord/Haugesund. Han har tidligere vært assisterende direktør i Statens helsetilsyn og fylkeslege i Rogaland.

  Her finner du presentasjonen.

 • Mons Skrettingland

  Mons Skrettingland, ordfører i Hå kommune

  Ordfører i Hå kommune på Jæren, Mons Skrettingland, vil i sitt innlegg fortelle om flommen på Vigrestad og situasjonen om morgenen den 7. august 2014. Han vil også snakke om omfanget av hendelsen og gi en oppsummering.

  Mons Skrettingland er utdannet agronom, og har yrkesbakgrunn som gårdbruker med svinehold på Varhaug, og som selvstendig næringsdrivende. Skrettingland har vært medlem av Hå kommunestyre siden 2003 og ordfører siden 2011.
   


   

 • Gunn Alice Birkemo

  Gunn Alice Birkemo, seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

  Forsvarets forskningsinstitutt har gjennom prosjektserien Beskyttelse av samfunnet (BAS) studert samfunnssikkerhet i over 20 år. I denne presentasjonen vil Gunn Alice Birkemo presentere noe av det arbeidet FFI har gjort innen tema forsyning og matsikkerhet. Hun skal blant annet diskutere hvordan man kan utvikle gode scenariobaserte metoder for identifisere ulike typer sårbarheter som påvirker forsyningssikkerheten. Tittel på foredraget: Trusler mot norsk matforsyning

  Gunn Alice Birkemo er PhD (UiO, 2004) med doktorgrad i biokjemi. Hun arbeidet som seniorforsker på Teagasc Food Research Centre i Irland før hun ble ansatt som seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt i 2008. Birkemo arbeider innen samfunnssikkerhet og beredskap og med forsvarsanalyser. Hun har bred erfaring med utvikling og bruk av scenarioer, og har blant annet gjennomført studier av sivilmilitært samarbeid, Forsvarets forsyningsberedskap, kommunikasjon i kriser og militære operasjoner i Norge. Birkemo er Norges representant i Natos analysegruppe “Risk Based Planning”. Hun veileder studenter og var nylig ansvarlig for å arrangere FFI-konferansen “Norsk matproduksjon og matforsyning – er vi forberedt på tøffere tider?”.

  Her finner du presentasjonen.

   

 • Lars Fredrik Stuve

  Lars Fredrik Stuve

  Fundamentet for en høy matproduksjon med mål om økt selvforsyning og matberedskap i Norge ligger i at vi er i stand til å bruke hele det knappe jordbruksarealet til produksjon av mat og matråvarer. Norsk kjøtt og melkeproduksjon må i framtida i størst mulig grad baseres på norsk fôrproduksjon, både gras og korn, for at målsettingene om «norskprodusert mat og matvareberedskap» skal ha reelt innhold. Norsk kornproduksjon er avgjørende for å kunne øke vår selvforsyning, men også bærebjelke i norsk fôrproduksjon. Endringer i klimaet og befolkningsøkning både globalt, men også her i Norge, vil medføre økt etterspørsel etter mat. Det gir store muligheter og stort behov for økt norsk produksjon av mat og fôr. Tittel på foredrag: Norsk matvareberedskap i et globalt perspektiv – bruken av norske jordbruksarealer

  Lars Fredrik Stuve er administrerende direktør i Norske Felleskjøp, en stilling han har innehatt siden 1998. Norske Felleskjøp har siden 2001 hatt markedsregulatoransvaret for korn da Statens kornmonopol ble endelig avviklet. Han har tidligere arbeidet som næringspolitisk sjef i Norges Skogeierforbund, som politisk rådgiver i Landbruks- og matdepartementet og som organisasjonssjef i Drammensdistriktets Skogeierforening. 

  Her finner du presentasjonen.

 • Nils Vagstad

  Nils Vagstad, forskningsdirektør i Bioforsk

  Sikker og forutsigbar tilgang på mat er fundamentet i all samfunnsutvikling. Denne mest kritiske av alle faktorer for liv og levekår tas ofte som en selvfølge i de industrialiserte deler av verden, på tross av økende sårbarhet og potensial for svært alvorlige konsekvenser selv ved kortvarige eller moderate endringer i tilgangen på mat. Hvilke beredskapsmessige perspektiv er fornuftig å legge til grunn i spørsmål knyttet til nasjonal matsikkerhet, - både i en kort og i en mer langsiktig tidshorisont? Tittel på innlegg: Matsikkerhet, samfunnssikkerhet og beredskap

  Nils Vagstad. Forskningsdirektør i Bioforsk. Bred landbruks- og miljøfaglige bakgrunn fra nasjonalt og internasjonalt arbeid, blant annet i spørsmål knyttet til matproduksjon, matsikkerhet og bærekraftig utvikling. 

  Her finner du presentasjonen.

 • Preben Aavitsland

  Preben Aavitsland, daglig leder i rådgivningsselskapet Epidemi

  Ebolaepidemien i Vest-Afrika er en påminnelse om at epidemier fortsatt er viktige trusler. Det unike med epidemier er smittsomheten, som gjør risikovurdering utfordrende. Risikoen kan vurderes som produktet av sykdommens spredningspotensial og sykdommens alvorlighet (målt ved for eksempel dødsrisiko). Spredningspotensialet bestemmes av sykdommens smittsomhet, smittevarigheten, kontaktforholdene i samfunnet og eventuell immunitet. De samme fire faktorene kan angripes med forebyggende tiltak. Prinsippene vil bli illustrert med to epidemier: den globale svineinfluensaepidemien i 2009 og Ebola-epidemien i Vest-Afrika i 2014. I det første tilfellet var det nødvendig med tiltak i Norge; i det andre tilfellet bør norske myndigheter bruke ressursene i Vest-Afrika. Tittel på foredrag: Ebola - epidemier og risiko

  Preben Aavitsland leder rådgivningsselskapet Epidemi. Han er lege med bred bakgrunn i epidemiologi, folkehelse, kommunikasjon og beredskap. Han jobbet i Folkehelseinstituttet fra 1991 til 2012, hvorav ti år som Norges statsepidemiolog og sju år som beredskapsdirektør. Han var også leder for Matsmittekomiteen og sekretær for Antibiotikakomiteen. Han var Norges medlem i fagrådet for European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) og EUs smittevernkomite. Han var i tretten år medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening. Han underviser ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen og har en bistilling som kommuneoverlege i Arendal kommune.

  Her finner du presentasjonen.

 • Torkel Myklebust

  Torkel Myklebust, ordfører i Suldal

  Riksvei 13 gjennom Suldal og vidare til Odda og Hardanger er ein av dei mest rasfarlege vegane på Vestlandet. Teknisk Ukeblad kunne for ei tid sidan dokumentera nær på 2000 ras langs RV 13 i Rogaland og Hordaland, fleire med personskade, dei siste 30 åra. I Suldal er RV 13 den viktigaste trafikkåra, med daglege skuleruter og som arbeidsveg for mange. Difor arbeider Suldal kommune aktivt for å sikra denne og andre rasfarlege vegar i kommunen. Tittel på foredrag: Enda eit ras i Suldal

  Torkel Myklebust er utdanna veterinær og har vore ordførar i Suldal i to periodar; frå1992 til 1998 og frå 2007.
  Her finner du presentasjonen.

 • Erik Furevik

  Erik Furevik, utredningsleder ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

  Befolkningen stiller stadig større krav til at offentlige organisasjoner som kommuner effektivt og hensiktsmessig håndterer store uønskede hendelser. Liv og helse kan stå på spill. I dette bildet befinner folkevalgte politikere seg uventet i lederposisjoner hvor krevende, tidskritiske beslutninger skal tas. Få har kunnskap om eller erfaring med slike situasjoner. De flest har det ikke. Hvilke utfordringer og dilemmaer gir dette for vår samfunnssikkerhet? Tittel på innlegget: Kommunal beredskap - de folkevalgtes ansvar

  Erik Furevik er ansatt i DSB som sivilforsvarssjef i Midtre-Hålogaland og fra 2014 som utredningsleder for regjeringens nasjonale CBRNE-strategi. Han har yrkeserfaring fra blant annet KS ,som direksjonssekretær i Schibsted-konsernet, som forsker på Handelshøyskolen BI og fra kommunal praksis som rådmann. Furevik deltok i prosjektarbeidet som ledet frem lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret. Han har utredet forskrifter om evakuering av sivilbefolkningen ved væpnet konflikt og om sivile rekvisisjoner og skrevet læreboken om sivilbeskyttelsesloven. Han var regjeringsoppnevnt medlem i Utlendingsnemnda i perioden 2009-12. Fra 2009 fagansvarlig/universitetslektor i bachelorkurset Kommunal sikkerhet og beredskapsplanlegging ved Universitet i Tromsø.

  Her finner du presentasjonen.