MENY

Erik Furevik, utredningsleder ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Befolkningen stiller stadig større krav til at offentlige organisasjoner som kommuner effektivt og hensiktsmessig håndterer store uønskede hendelser. Liv og helse kan stå på spill. I dette bildet befinner folkevalgte politikere seg uventet i lederposisjoner hvor krevende, tidskritiske beslutninger skal tas. Få har kunnskap om eller erfaring med slike situasjoner. De flest har det ikke. Hvilke utfordringer og dilemmaer gir dette for vår samfunnssikkerhet? Tittel på innlegget: Kommunal beredskap - de folkevalgtes ansvar

Erik Furevik er ansatt i DSB som sivilforsvarssjef i Midtre-Hålogaland og fra 2014 som utredningsleder for regjeringens nasjonale CBRNE-strategi. Han har yrkeserfaring fra blant annet KS ,som direksjonssekretær i Schibsted-konsernet, som forsker på Handelshøyskolen BI og fra kommunal praksis som rådmann. Furevik deltok i prosjektarbeidet som ledet frem lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret. Han har utredet forskrifter om evakuering av sivilbefolkningen ved væpnet konflikt og om sivile rekvisisjoner og skrevet læreboken om sivilbeskyttelsesloven. Han var regjeringsoppnevnt medlem i Utlendingsnemnda i perioden 2009-12. Fra 2009 fagansvarlig/universitetslektor i bachelorkurset Kommunal sikkerhet og beredskapsplanlegging ved Universitet i Tromsø.

Her finner du presentasjonen.