MENY

Tor-Geir Myhrer, professor ved Politihøgskolens forskningsavdeling

Tor-Geir Myhrer, f. 1952, cand. jur 1976, dr. juris 2000, har tidligere arbeidet som dommerfullmektig, politiinspektør, førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet og lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling. Fra 2006 er han professor i politirett ved Politihøgskolens forskningsavdeling og var fra 2005 -2010 professor II ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.

Tor-Geir Myhrer var fast medlem av Straffelovrådet i perioden 1988-1999, og i 2000 - 2003 medlem av Politiregisterutvalget nedsatt av Justisdepartementet for å komme med forslag til ny lov for avløsning av gjeldende strafferegistreringslov.  (NOU 2003:21 Kriminalitetsbekjempelse og personvern – politiets og påtalemyndighetens behandling av opplysninger.) I 2012-2013 ledet han arbeidsgruppen som utarbeidet forslag til ny «Våpeninstruks for politiet».

Han utgitt blant annet Personvern og samfunnsforsvar - Om taushetsplikt og ytringsrett i straffesaksbehandlingen (2001), Som siste utvei - Rettslige rammer for politiets bruk av skytevåpen (2005), 4. utgave av Johs. Andenæs: Norsk straffeprosess (2009) og Bastet og bundet – Rettslige rammer for bruk av håndjern (2012). Han er også medforfatter av Utlendingsrett (2004), Juss og etikk (2005), Juss for vektere (2013) og Innføring i politivitenskap (2014). I tidsskriftet Nordisk politiforskning, 2015 nr. 1 side 34-71 har han publisert artikkelen «… dø om så det gjelder»? – Rettslige rammer for den individuelle handleplikten ved farlige politioperasjoner.

Her finner du presentasjonen.