MENY

Folkestyrets forutsetninger

11. september, 2014 holder en av vår tids store tenkere Jürgen Habermas foredraget Democracy in Europe på UiS. I den anledning blir det forelesninger og debatt om temaet folkestyrets forutsetninger i globaliseringens tidsalder 12. september.

Jürgen Habermas Det gjennomgående temaet for Jürgen Habermas’ vidtfavnende forfatterskap er forutsetningene for et demokratisk samfunn. Foto: Holbergprisen/Florian Breier

Jürgen Habermas (f. 1929) ble tildelt Holbergs internasjonale minnepris i 2005. Han er en av de mest betydningsfulle filosofene og samfunnstenkerne i vår tid.

Habermas’ vitenskapelige arbeid representerer en tyngde og et spenn som er få forunt. Han ble først kjent gjennom sin studie Strukturwandel der Öffentlichkeit (1962; på norsk: Borgerlig offentlighet), som er en moderne samfunnsvitenskapelig klassiker.

Siden slutten av 60-talet har han beveget seg fra vitenskapsfilosofi til språkfilosofi, handlingsteori og modernitetsteori og derfra til moralfilosofi og retts- og demokratiteori.

Habermas hovedverk er Theorie des kommunikativen Handelns (Theory of Communicative Action) i to bind fra 1981, hvor han utvikler sin teori om språket som medium for sosial interaksjon, om kommunikativ rasjonalitet og om kulturell og sosial rasjonalisering i moderne samfunn. I Faktizität und Geltung (Between Facts and Norms) fra 1992 viderefører han teorien om kommunikativ handling i en analyse av rett og demokrati. Hans idé om deliberativt demokrati har spilt en sentral rolle i de siste årtiers demokratiteori.

Habermas har gjennom hele sitt virke deltatt aktivt i samfunnsdebatten. De senere år har han både i akademiske fora og som offentlig intellektuell viet særlig oppmerksomhet til spørsmålstillinger om religionens rolle i samfunnet og det politiske liv og om overnasjonal rett og politikk. Ikke minst har han vært opptatt av Europas framtid og utfordringene for EU. 

På dette symposiet legges vekten på Habermas som demokratiteoretiker og fremfor alt på hans tenkning om postnasjonalt demokrati.  Den første dagen foreleser Habermas om Democracy in Europe. Forelesingen omhandler EU og forsøket på å bygge demokrati over landegrensene. Habermas vil møte inviterte kommentatorer som kjenner hans arbeid godt. Denne dagen vil innleggene foregå på engelsk.

Den andre dagen er temaet folkestyrets forutsetninger i lys av Habermas sin tenkning. Foredragsholderne er alle Habermas-kjennere. Denne dagen vil innleggene være på norsk. Ulike sider ved det norske demokratiets utfordringer i året for grunnlovjubileet blir belyst, og spørsmål knyttet til overnasjonalt demokrati blir debattert.

Symposiet vil bli avsluttet med en jubileumsforelesning i anledning Universitet i Stavanger sitt tiårsjubileum. Denne forelesning vil bli holdt av Björn Kvalsvik Nicolaysen og omhandle akademias rolle i den kritiske offentligheten. 

Alle interesserte er hjertelig velkomne. Det er fri inngang. For de som ønsker det, vil det bli en konferansemiddag torsdag kveld kl. 19.30 på Big Horn Steak House i Skansegt. 1 i Stavanger. Frist for å melde seg på middagen er 4. september.

Program

Torsdag 11. september, UiS

1215-1220: Velkomsthilsen, ved Marit Boyesen

1220-1225: Tale ved kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

1225-1230: Tale ved faglig leder Holbergprisen, Ivar Bleiklie

1230-1245: Grunnriss i Habermas’ tenkning, ved Bjørn Kvalsvik Nicolaysen

1245-1345: Jürgen Habermas: Democracy in Europe

1345-1400: Pause

1400-1445: Kommentarer fra Sverker Gustavsson og Erik Oddvar Eriksen

1445-1530: Replikk fra Habermas, kommentarer og spørsmål


Fredag 12. september

0915-0945: Hvorfor deliberativt demokrati?, ved Anders Molander

0945-1000: Spørsmål og kommentarer

1000-1030: Demokratiske borgerdyder, ved Silje Aambø Langvatn

1030-1045: Spørsmål og kommentarer

1045-1100: Pause

1100-1130: Ekspertise og deliberativt demokrati, ved Cathrine Holst

1130-1145: Spørsmål og kommentarer

1145-1245: Lunsj

1245-1315: Er postnasjonalt demokrati mulig? Ved Erik Oddvar Eriksen

1315-1400: Paneldebatt om nasjonale og overnasjonale forutsetninger for demokrati

1400-1415: Pause

1415-1500: Jublileumsforelesning ved Bjørn Kvalsvik Nicolaysen: Akademias rolle i den kritiske offentligheten


Dag en holdes symposiet i Tjodhallen, Kjølv Egelands hus. Dag to er det i rom A1, Kjell Arholms hus.


Medvirkende

Marit Boyesen  er rektor ved Universitetet i Stavanger.

Erik Oddvar Eriksen er leder for ARENA, Center for European Studies, Universitetet i Oslo.

Sverker Gustavsson er professor emeritus i statsvitenskap ved Uppsala universitet. 

Cathrine Holst er seniorforsker ved ARENA, Center for European Studies, Universitetet i Oslo, og redaktør i Nytt Norsk Tidsskrift.

Silje Aambø Langvatn er postdoktor ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo.

Anders Molander er seniorforsker ved Senter for profesjonsstudier, Høgskolen i Oslo og Akershus, og forlegger i det svenske forlaget Daidalos.

Bjørn Kvalsvik Nicolaysen er professor i lesevitenskap ved Universitetet i Stavanger.


Information about the Habermas symposium in English.

Klikk her for påmelding.


Her kan du se presentasjonen Anders Molander holdt og presentasjonen Erik Oddvar Eriksen holdt på symposiet.