MENY

Stort behov for nye studentboliger

I prosjektet «Rom for studenter» samarbeider Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) med sentrale aktører i næringslivet for å sikre finansieringen av nye studentboliger på Ullandhaug Campus.

Illustrasjon til «Rom for studenter»-prosjektet i regi av SiS.

Finansieringen vil være regionens gave i anledning Universitetet i Stavangers tiårsjubileum i år. I dag finansieres studentboliger ved tilskudd fra Kunnskapsdepartementet, men dette er ikke tilstrekkelig til å sikre målet om 20 prosents dekningsgrad. Øvrige kostnader må finansieres ved lån i Husbanken.

Prosjektet «Rom for studenter» er satt i gang av Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS), og tar sikte på at giverne skal matche summen fra Kunnskapsdepartementet. Bidrar giveren med 250.000 kroner, er det nok til å bygge én studentbolig. For én million får man bygget fire boliger. Den nedsatte komiteen skal gjennom sitt nettverk bistå SiS i arbeidet med å samle inn midler til flest mulig studentboliger.

Dyrest i landet
Det er flere årsaker til at studentenes boligsituasjon er utfordrende i vår region:

• Stavanger-regionen er det dyreste området i landet å leie bolig i, ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) sin leiemarkedsundersøkelse fra 2012. Gjennomsnittlig månedsleie i Stavanger er kr. 10.290, mens tallet for Oslo – som er nest dyrest – er kr. 9.470. I Kristiansand ligger månedsleien på rundt kr. 6.000
• Høyt lønnsnivå i regionen gjør at færre leier ut deler av sin egen privatbolig
• Regionen har mange ukependlere
• Det er mye småhusbebyggelse og få eller ingen leiegårder
• Studentsamskipnaden i Stavanger (SiS) har ventelister for studentboliger hele året

Får ikke bolig
I en undersøkelse foretatt av to økonomistudenter ved Universitet i Stavanger våren 2013, svarer 44,3 prosent av de 264 respondentene at de vet om én eller flere som har valgt bort Stavanger som studiested på grunn av boligsituasjonen.

Boligmangelen og prisnivået på utleieboliger svekker rekrutteringen av studenter til Stavanger-regionen. En undersøkelse gjort av UiS i 2010 viser at åtte av ti studenter bosetter seg i regionen etter endt studie. Sett i sammenheng peker disse to undersøkelsene på at studentboligsituasjonen har svært stor betydning for næringslivets fremtidige rekruttering av høyt kvalifisert arbeidskraft.
 

Les mer om prosjektet:

Avduket studentboliger til over 13 millioner kroner
Frir til næringslivet for å dempe boligkrisen
10 millionar til studentbustader fra Universitetsfondet
Studentbustader på sparebluss (temasak  i Univers nr. 2 2013)
90 nye bustader til stipendiatar og internasjonale studentar (temasak  i Univers nr. 2 2013)
Boksåpning på campus (temasak i Univers nr. 2 2013)