MENY

Foredragsholdere

Her er foredragsholderne på Samfunnssikkerhetskonferansen 2017.

 • Morten Haga Lunde, sjef Etterretningstjenesten i Forsvaret

  Morten Haga Lunde, generalløytnant og sjef Etterretningstjenesten i Forsvaret

  Generalløytnant Morten Haga Lunde er sjef for Etterretningstjenesten i Forsvaret. Lunde tiltrådte stillingen den 5. januar 2016.

  Lunde ble uteksaminert fra Luftkrigsskolen i 1987, han har gjennomført Forsvarets Stabsskole, samt NATO Defense College i Roma. Lunde har mange års luftoperativ erfaring fra taktisk nivå, og bred bakgrunn fra flere militærstrategiske stillinger. Han har vært avdelingsleder i Forsvarsdepartementet og sjef for Operasjonsavdelingen i Forsvarsstaben. Før stillingen som sjef Etterretningstjenesten var han sjef for Forsvarets Operative Hovedkvarter (FOH).

  Lunde er født den 20. desember 1960, i Os utenfor Bergen. Han er gift og har to voksne barn. 

  Terrortrusselen etter ISIL:

  Om foredraget:
  "ISIL er på vikende front i Midtøsten. Hvordan vil ISILs svekkelse påvirke den regionale konfliktdynamikken, og hva vil dette ha å si for terrortrusselen mot Europa og Norge i tiden fremover?"

   

 • Jon Fixdal, fagdirektør i Justis- og beredskapsdepartement

  Jon Fixdal, fagdirektør i Justis- og beredskapsdepartement

  Jon Fixdal er fagdirektør i Samfunnssikkerhetsavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. Han har det siste halvannet året særlig arbeidet med den nye stortingsmeldingen om samfunnssikkerhet. Meldingen ble lagt frem 9. desember 2016.

  Fixdal vil i sin presentasjon primaert fokusere på arbeidet med å forebygge terror. Han vil også trekke frem noen hovedpoeng fra den nye stortingsmeldingen.

  Se Fixdals presentasjon (pdf)

 • Tore Bjørgo, professor Universitetet i Oslo

  Tore Bjørgo, professor ved Universitetet i Oslo og senterleder ved Senter for ekstremismeforskning (C-REX)

  Professor Tore Bjørgo (født 1958) er professor ved Universitetet i Oslo, og senterleder ved Senter for ekstremismeforskning (C-REX). I tillegg er han professor II ved Politihøgskolen (PHS), hvor han har vært professor i politivitenskap siden 2004, og forskningssjef i perioden 2005 - 2007.

  Til og med 2015 hadde han en bistilling som seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). Siden 2002 har han vært koordinator for Konsortium for forskning om terrorisme og internasjonal kriminalitet.
  Høsten 2014 var han Fulbright Scholar ved John Jay College of Criminal Justice i New York.

  Bjørgo tok sin doktorgrad ved Universitetet i Leiden Nederland i 1997 med en avhandling om rasistisk og høyreekstrem vold i Skandinavia. I arbeidet med sitt hovedfag i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo i 1987, tilbrakte han ti måneder med feltarbeid, med base i Jerusalem.

  Faglige interesser:
  Bjørgos forskning dekker mange emner, ofte i kombinasjon: politisk vold og terrorisme, rasisme og høyreekstremisme, deradikalisering og løsrivelse fra voldelige grupper, kriminelle gjenger og subkulturer, kriminalitetsforebygging/terrorbekjempelse, politivitenskap, Midtøsten-konflikten og politisk kommunikasjon.
  Gjennomgangstemaet i hans forskning er voldelig ekstremisme og terrorisme generelt, og høyreorientert ekstremisme spesielt, med vekt på forebygging.

  Han er anerkjent som pioner innen forskning på deradikalisering og løsrivelse fra ekstremistgrupper. Han har redigert (alene eller sammen med andre) seks bind og har bidratt i åtte andre bøker, de fleste utgitt av internasjonalt anerkjente forlag, som Macmillan, Routledge, and Palgrave.

  Bjørgo har i tillegg skrevet utallige artikler og forskningsrapporter. Han har blant annet gitt ut bøkene "Racist Violence in Europe" (1993), "Terror from the Extreme Right" (1995), "Racist and Right-Wing Violence in Scandinavia" (doctoral thesis, 1997), "Nation and Race: The Developing Euro-American Racist Subculture" (1998), "Root Causes of Terrorism" (2005), "Leaving Terrorism Behind: Individual and Collective Disengagement" (2009), "Strategies for Preventing Terrorism" (2013), "The Dynamics of a Terrorist Targeting Process: Anders B. Breivik and the 22 July Attacks in Norway" (2015), og "Preventing Crime: A Holistic Approach" (2016).

  Bjørgo har lang erfaring med å lede og koordinere nasjonale og internasjonale forskningsaktiviteter og -prosjekt, blant annet fra fem store internasjonale bokprosjekt og en europeisk longitudinal studie kalt "Recruitment, Education and Careers in the Police".

  Han har vært sterkt involvert i utvikling og formidling av forskningsbasert kunnskap og metode for forebygging og intervensjon i forbindelse med fremmedfiendtlig vold, rasistiske ungdomsgrupper, kriminelle ungdomsgjenger, og terrorisme og politisk vold. Han har vært ekspertrådgiver for en rekke kommuner, politiet, offentlige etater, frivillige organisasjoner, nasjonale myndigheter i flere europeiske land og internasjonale organisasjoner (innen EU og FN).

  Bjørgo var initiativtaker til «project Exit»» for å fremme løsrivelse fra rasistiske grupper, et prosjekt som senere ble innført i Sverige, Finland, Tyskland, Nederland og Sveits. Han har også vært medlem av nasjonale og internasjonale ekspertgrupper, inkludert en europeisk ekspertgruppe om voldelig radikalisering, som rapporterte til EU-kommisjonen (2005-2008), og en internasjonal ekspertgruppe som ga innspill til FNs antiterrorstrategi (2005).

  Se Tore Bjørgos presentasjon (pdf)

 • Jan Oskar Engene

  Jan Oskar Engene, førsteamanuensis Institutt for sammenliknende politikk Universitetet i Bergen, UiB

  Jan Oskar Engene er førsteamanuensis ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen. Han har arbeidet med mønstre og utviklingstrekk i terrorisme, særlig i Europa, så vel som med terrorismebekjempelsespolitikk. Engene har utgitt bøker som Terrorism in Western Europe: Explaining the Trends since 1950 og Norge i kamp mot terrorisme (sistnevnt med Iselin Nordenhaug). På bakgrunn av voldsomme terroranslag i vår del av verden, stilles ofte spørsmålet om vi har mer terror nå enn før. Engene vil ta opp terrortrusselens utvikling i lys av et kritisk blikk på hva datakilder kan si om dette spørsmålet.

  Se Jan Oskar Engenes presentasjon (pdf)

 • Bilde av Kristin Sørung Scharffscher

  Kristin Sørung Scharffscher, førsteamanuensis SEROS/Universitetet i Stavanger

  Kristin Sørung Scharffscher er førsteamanuensis i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger og faglig koordinator for Risk-Net, et baltisk-nordisk samarbeidsprosjekt om samfunnssikkerhet som støttes av Erasmus+. I sin forskning har Scharffscher fokusert på FN-systemet, humanitære organisasjoner og kjønnsbasert beskyttelse i komplekse nødhjelpsoperasjoner. Hun har blant annet gjort feltarbeid i Sierra Leone, Sri Lanka, Haiti og Kenya/Somalia, og har tidligere arbeidet for Flyktninghjelpen, Norad, UN-OCHA og Utenriksdepartementet. Scharffscher underviser i kriser og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger, og har vært sentral i oppbyggingen av samfunnssikkerhetsstudiet ved Universitetet i Tromsø. Hun har doktorgrad og mastergrad i samfunnssikkerhet fra Universitetet i Stavanger, og bachelorgrad i journalistikk fra the University of Westminster.

  Se Kristin Sørung Scharffschers presentasjon(pdf)

 • Erna Fladmark

  Erna Karine Kvame Fladmark

  Erna Karine Kvame Fladmark leverte i fjor sin masteroppgave om bruk av sannsynlighetsbegrepet i omtale av terrortrusler. Under Samfunnssikkerhetskonferansen ble hun tildelt SEROS-prisen, samt at hun redegjorde for funnene i oppgaven.

  Se Erna Karine Kvame Fladmarks presentasjon (pdf)

  Les masteroppgaven (pdf)

 • Sissel Haugdal Jore, leder Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet, SEROS

  Sissel Haugdal Jore, leder Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet, SEROS

  Sissel Haugdal Jore er Senterleder og førsteamanuensis ved SEROS -Senter for Risikostyring og Samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger. Hun har dr. grad og har forsket på temaene: terrorisme, anti-terrortiltak, organisatorisk sikring og sikkerhet og sikringsrisikoanalyse.

  Jore underviser i masterkurset Sikring/ Security: Risikostyring og sikkerhet i forhold til tilsiktede angrep. Hun er for tiden Nasjonalt kontaktpunkt for EU på Temaet Bekjempelse av terrorisme og kriminalitet, og hun sitter også i programplanutvalget for forskning på terrorisme og ekstremisme i Norges Forskningsråd. Jore har hatt flere utenlandsopphold i USA, blant annet ved det amerikanske konsortiet for terrorismeforskning.

  Se Sissel Haugdal Jores presentasjon (pdf)

 • Karen Lund Petersen, director Centre for Advanced Security Theory, CAST

  Karen Lund Petersen, director Centre for Advanced Security Theory, CAST

  Karen Lund Petersens primære forskningsinteresser omfatter vestlig sikkerhetspolitikk, corporate security, offentlighetens (borgere og virksomheter) inndragelse og ansvarliggjørelse i amerikansk og europeisk terrorbekjempelse, terrorisme og organisert kriminalitet, risiko- og sikkerhetskommunikasjon, etterretningstjenester, Homeland Security, beredskap, Security Studies, Risk Studies, kriminologi, politisk teori og begrepshistorie.

  Se Karen Lund Petersens presentasjon (pdf)

 • Arnstein Mykletun, professor og psykolog Folkehelseinstituttet, FHI

  Arnstein Mykletun, professor og psykolog Folkehelseinstituttet(FHI), Universitetet i Tromsø(UiT) og Helse Vest (SIFER)

  Arnstein Mykletun benytter i hovedsak statistiske og epidemiologiske tilnærminger til å forstå og belyse aktuelle samfunnsutfordringer. Han er mest kjent for forskning omkring årsaker til og konsekvenser av psykiske lidelser, samt forskning om sykefravær og uførhet. Mykletun deltar i den offentlige debatt om samfunnsaktuelle spørsmål, i den senere tid også om terrorens psykologi og politibevæpning.

  Se Arnstein Mykletuns presentasjon (pdf)

 • Bilde av Kim Tråvik, ambassadør

  Kim Traavik, ambassadør

  Kim Traavik var tilknyttet utenrikstjenesten fra høsten 1977 til høsten 2016.

  På åttitallet var han ambassadesekretær ved ambassaden i Helsingfors, FN-delegasjonen i New York og NATO-delegasjonen i Brussel. I 1989 ble han byråsjef og leder av UDs kontorer for henholdsvis NATO-saker og OSSE/rustningskontroll. I 1992 ble han underdirektør og leder av departementets europapolitiske seksjon. 

  Fra 1994 til 1997 var Traavik stasjonert ved EU-delegasjonen i Brussel, først som ministerråd og leder av delegasjonens politiske avdeling, deretter som minister og delegasjonens nestkommanderende. 

  1997 ble han utnevnt til hjemme-stasjonert ambassadør og koordinator av det norske formannskapet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE). I 2000 ble han utnevnt til ekspedisjonssjef og ledet først UDs plan- og utrednings-avdeling, deretter den europapolitiske avdelingen.

  I perioden 2001-2005 var Traavik statssekretær i UD. Hans portefølje omfattet bl.a. europa- og sikkerhetspolitiske saker, nordområdene og forholdet til Russland. Han fungerte i denne perioden også som vise-utenriksminister. Som statssekretær tok Traavik bl.a. initiativet til og ledet arbeidet med Bondevik-regjeringens stortingsmelding om nordområdene («Muligheter og utfordringer i nord», 2005). 

  Fra 2006 til 2010 var Traavik Norges ambassadør til NATO, og fra 2010 til 2014 tjenestegjorde han som ambassadør i London. Etter hjemkomsten fra London høsten 2014 tiltrådte Traavik et engasjement som spesialrådgiver for samfunnssikkerhet og beredskap ved Statsministerens kontor. Fra  september 2015 til august 2016 var han spesialrådgiver i UDs sikkerhetspolitisk avdeling.

  I 2012 ledet Traavik en ekstern evaluering av Politiets sikkerhetstjeneste. I april 2015 ble han utpekt til leder av et regjeringsoppnevnt utvalg («Sikkerhetsutvalget») som i oktober 2016 avleverte en NOU med utkast til en ny sikkerhetslov (NOU 2016: 19 Samhandling for sikkerhet). 

  Se Kim Traaviks presentasjon (pdf)

 • Anders Snortheimsmoen.

  Anders Snortheimsmoen, spesialrådgiver sikkerhet og beredskap

  Nylig pensjonert politioverbetjent og politimann av hele sitt hjerte.
  Anders Snortheimsmoen har 35 år politifaglig bakgrunn med spesialkompetanse innen bekjempelse av organisert kriminalitet og terror-/sabotasjehandlinger. Han tjenestegjorde i 32 år ved Beredskapstroppen, politiets nasjonale antiterroravdeling, som operatør, divisjonsleder, utdanningsansvarlig og andre lederfunksjoner.

  Han var to år ved Politihøgskolen med fagansvar for spesialtjenester ved etter- og videreutdanning.
  I Sikkerhetsledelse er han spesialrådgiver innen fagområdene sikkerhet, beredskap og kriseledelse. Innenfor dette arbeider han spesielt med rådgivning, risikostyring, kurs og alle typer øvelser. Et annet spesialfelt er personsikkerhet, forebygging og håndtering av tilsiktede uønskede handlinger, herunder alvorlige trusselsituasjoner og terror- og sabotasjehandlinger.

  Erfaring:
  2016- Sikkerhetsledelse AS, Spesialrådgiver sikkerhet, beredskap og krisehåndtering.
  2014-2016, PolitihøgskolenPolitioverbetjent ved etter- og videreutdanning. Ansvarlig for seleksjon og gjennomføring av studie for personell til Beredskapstroppen og Livvaktavsnittene. Undervisning på lederkurs i Stabs- og krisehåndtering, Etterforskningsledelse og Leder – og organisasjonsutvikling.
  2003-2014, Beredskapstroppen, Oslo politidistrikt. Leder for Beredskapstroppen, som er politiets nasjonale innsatsenhet mot terror og annen alvorlig kriminalitet.
  1982-2003, Beredskapstroppen, Oslo politidistrikt, Operatør/teamleder/aksjonsleder/instruktør/Nk. Spesialkompetanse på en rekke områder innenfor antiterrortjeneste. Flere ganger kursleder for Politihøgskolens grunnutdanning i bekjempelse av terrorhandlinger. Et omfattende antall representasjoner og samarbeidsprosjekt med Europeiske antiterrorenheter.
  1981-1982. Oslo politidistrikt. Operativ polititjeneste ved Grønland politistasjon.

  Se Anders Snortheimsmoens presentasjon (pdf)