MENY

Foredragsholdere

Her er foredragsholderne på Samfunnssikkerhetskonferansen 2018. Oppdateres etter hvert som foredragsholderne bekreftes.

 • Hans-Wilhelm Steinfeld

  Hans-Wilhelm Steinfeld

  Hans-Wilhelm Steinfeld har en lang karriere som utenrikskorrespondent, forfatter og ekspert på russisk historie. Han har mottatt mange utmerkelser for sitt arbeid. Bak seg har han 4 perioder, fra 1980, som Moskvakorrespondent for NRK har skrevet flere bøker om forhold i Russland og på Balkan. 


  Steinfeld tok høyere embetseksamen med graden Cand.philol ved Universitetet i Bergen våren 1977 med historie hovedfag. Under hovedfagsstudiet hadde han lengre opphold til feltstudier ved Moskvas Statsuniversitet og St. Antony’s College, Oxford 1975-1976.

  Hans foredrag: "Bak Putins kulisser" (pdf,1509kb) forklarer hvorfor han tok Krim i februar/mars 2014. 

   

 • Geir H. Karlsen

  Geir Haagen Karlsen, oberstløyntnant ved Forsvaret stabsskole

  Geir Hågen Karlsen er oberstløytnant og hovedlærere strategisk kommunikasjon ved Forsvarers stabsskole, hvor han forsker, underviser og rådgir norske myndigheter.

  Han er en mye brukt foredragsholder i Norge og NATO, hvor han har fokusert på strategisk kommunikasjon, informasjonsoperasjoner, og særlig russisk propaganda og påvirkningsaktivitet. Han gav nylig ut et bokkapittel med tittelen «Tools of Russian Influence: Information and Propaganda», og er i ferd med å publisere «Divide and Rule – Ten Lessons About Russian Influence Activities in Europe»

  Han er utdannet ved Krigsskolen og Forsvarets stabsskole, har en master i strategisk kommunikasjon fra BI, og har tjenestegjort flere år i det tidligere Sovjetunionen og sammen med russiske luftlandestyrker.

 • Ole Andreas Engen

  Ole Andreas Hegdal Engen, professor SEROS/Universitetet i Stavanger

  Om foredraget (pdf, 863 kb): 
  Arbeids- og sosialdepartementet inviterte i november 2016 berørte parter og myndigheter til en arbeidsgruppe for en felles vurdering og drøfting av HMS-tilstanden og – utviklingen i norsk petroleumsvirksomhet. Bakgrunnen var at utviklingen i 2015 og 2016 skapte behov for å sette HMS-situasjonen i petroleumsvirksomheten på dagsorden. Gruppen har vært ledet av professor i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger, Ole Andreas Engen.

  Ole Andreas Engen er utdannet cand.polit (samfunnsøkonomi) ved Universitetet i Oslo og dr.polit (sosiologi) ved Universitetet i Bergen. Hans faglige interesser er politikk, teknologiutvikling og risikoregulering, og han har i de siste årene særlig arbeidet med regulering og tilsyn i petroleumsvirksomheten, nasjonal og internasjonalt. I 2012-2013 ledet han nasjonalt ekspertutvalg: «Tilsynsstrategi og HMS-regelverk i norsk Petroleumsvirksomhet». Han har også ledet en rekke forskningsprosjekter knyttet risikoregulering i petroleumssektoren (Robust Regulation og SAFERA EU) og vært tilknyttet  prosjekter som omhandler risikostyring og legionella i Stavanger kommune (IRIS), risikohåndtering i maritim sektor (RISKOP, Høgskolen på Vestlandet) og industriell utvikling, innovasjon og teknologi i petroleumssektoren (SIVAC, Universitetet i Oslo). 

   

 • Alf Inge Molde, Lise Andreassen Hagir og SEROS-leder Sissel Haugdal Jore

  Lise Andreassen Hagir og Alf Inge Molde fikk SEROS-prisen 2018 for fremragende masteroppgave

  Masteroppgaven  (pdf, 2482 kb) ser de nærmere på krisekommunikasjon i 19 alvorlige uønskede hendelser i Norge i perioden 1997 til 2016. Presentasjonen (pdf, 660 kb) som ble vist på Samfunnssikkerhetskonferansen 2018.

 • Stian Antonsen

  Stian Antonsen, førsteamanuensis NTNU

  Stian Antonsen har doktorgrad i organisasjonssosiologi fra NTNU som omhandler temaet sikkerhetsledelse og organisasjonskultur. Han har over ti års erfaring med forskning på organisatoriske betingelser for sikkerhet innen jernbane, sjøfart, olje og gass, bygg og anlegg, samt offentlig sektor. Han har også erfaring fra rådgivning og utviklingsprosjekter rettet mot organisasjonsendringer og forbedring av sikkerhet i ulike virksomheter. 

  Om foredraget:
  Samordning og uklare roller og ansvarsforhold er områder vi kjenner fra gammelt av, men som fort kan gjøre seg gjeldende på nye måter. Foredraget vil se på utvikling av samordning innenfor uklare rammer og ansvarsforhold.

   

 • Ove Njå

  Ove Njå, professor Universitetet i Stavanger

  Ove Njå jobber som professor ved Universitetet i Stavanger (UiS) tilknyttet fagmiljøet risikostyring og samfunnssikkerhet. Han er også tilknyttet SASIRO og SEROS. Njå underviser og veileder master- og phd-studenter. Hans forskningsområder er risikoinformert styring, beredskapsplanlegging, krisehåndtering og ulykkesgranskning. Forskningen hans er spesielt opptatt av tverrfaglige problemstillinger og teorier. Tunnelsikkerhet har vært en viktig del av forskningsaktivitetene hans, og det jobbes hardt med å få utviklet et kompetansesenter i Rogaland som har så mange tunneler. Njå er utdannet teknolog og har jobbet med ulike fagtradisjoner, (psykologi, statsvitenskap, sosiologi, antropologi, m.m), som er nødvendig for å forstå og kople vesentlige risikofaktorer i samfunnssikkerhetsarbeidet.

  Om foredraget (pdf, 572 kbt):
  Tunneler skal risikoanalyseres. Vanlig praksis er at sannsynligheter for hendelser som truer tunnelsikkerheten angis. Det gjelder også svært sjeldne hendelser som alvorlige branner. Det er vesentlig usikkerhet involvert. Foredraget problematiserer bruken av sannsynligheter i tunnelsikkerhetsarbeidet og drøfter forslag til løsninger.

 • Jan Knudtzon Sommerfelt-Pettersen

  Jan Knudtzon Sommerfelt-Pettersen, Kontreadmiral, Sjef for Forsvarets sanitet

  Jan Knudtzon Sommerfelt-Pettersen har en omfattende bakgrunn innen medisin og forsvar. Nå som Kontreadmiral – Sjef for Forsvarets sanitet og assisterende fylkeslege i Hordaland. Er Cand.med. Spesialist i samfunnsmedisin fra Universitetet i Bergen og utdannet ved Forsvarets stabsskole og Forsvaret Høgskole. 

  Om foredraget:
  Forsvarets fremste oppgave er å forsvare vårt land. Totalforsvaret  er  - sammen med våre allierte - en fundament for forsvarets operative evne. Primærhelsetjenesten i kommunene og spesialisthelsetjenesten i helseforetakene er begge viktige og svært sentrale aktører for å ivareta befolkningens helse, men ikke bare i fred men minst like viktig - ja kanskje viktigere - i krise og krig.  For å sikre freden må helsetjenesten - på alle nivå - og Forsvaret - på alle nivå - etablere gjensidig samarbeide i hele krisespekteret fra fred til krig. Her har vi en dugnadsjobb å gjøre.

 • Dr Cristina Archetti

  Christina Archetti, professor ved Universitet i Oslo

  Cristina Archetti is Professor in Political Communication and Journalism at the University of Oslo. She is author, among other books, of Understanding Terrorism in the Age of Global Media: A Communication Approach (Palgrave, 2012). Her research interests cover security, politics, and strategic communication: the role of communication in extremism and political violence, the impact of new media on diplomacy and public diplomacy 2.0, the media coverage of war and conflict, the effect of digital technologies on politics and journalism.

  Cristina serves on the editorial board of the journal Critical Studies on Terrorism and has over a decade of experience in teaching political communication. Beyond academia, Cristina has taught about the role of communication in Countering Violent Extremism (CVE) on courses provided by the Unites States Institute of Peace (USIP) and the Hedayah Center (Abu Dhabi); she regularly lectures for the NATO Strategic Communication Centre of Excellence in Riga (Latvia).

  The presentation  (pdf, 1297 kb) at the conference.

 • Odd Einar Olsen

  Odd Einar Olsen, professor ved SEROS/UiS

  Odd Einar Olsen er professor i risikostyring og samfunnssikkerhet ved universitetet i Stavanger. Han har arbeidet med ulike elementer som samfunnssikkerheten består av, men mest med krisehåndtering. Han har i mange år pendlet mellom stillingen på universitetet og oppdrag for FN i konfliktområder og naturkatastrofer.

  Om foredraget  (pdf 477 kb) Naivitet, tillit og migrasjon: De siste årene har holdningen til flyktninger blitt markert mer negativ både i Norge og resten av den rike verden. Det heter seg at man ikke skal være naiv, og positive holdninger til flyktninger og asylsøkere i Norge har blitt utlagt som naivitet.   Et viktig element i samfunnssikkerhet er tillit, både til andre mennesker og offentlige institusjoner. Uten tillitt til folk som av ulike grunner flykter til Norge kan det bli svært vanskelig å opprettholde et sikkert samfunn.

 • Kirsten Voigt Juhl

  Kirsten Voigt Juhl, 1.amanuensis SEROS/Universitetet i Stavanger

  Kirsten Voigt Juhl om foredraget (pdf, 583 kb):

  Hva er sosial tillit og hvorfor er den en forutsetning for et trygt og sikkert samfunn?
  Sosial tillit – dvs. tillit til andre mennesker i samfunnet, mellom forskjellige sosiale identitetsgrupper og til samfunnets institusjoner – kan ikke vedtas på Stortinget og ikke kan den ivaretas av en etat. Likevel må sosial tillit ses på som en kritisk samfunnsfunksjon. Og faktisk vil lave nivåer av sosial tillit utgjøre en alvorlig trussel mot samfunnssikkerheten. Norge har sammen med de andre nordiske landene verdens høyeste nivåer av sosial tillit. Men tillit er ikke en selvfølge. Den er lett å miste og vanskelig å gjenoppbygge. Så hvordan bygger vi egentlig tillit – og hva skjer når vi mister den? Hvem har egentlig ansvaret?