MENY

Råd for samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren (Beredskapsrådet)

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt råd for samfunnssikkerhet og beredskap i kunnskapssektoren, som har som overordnet mål å styrke arbeidet med disse temaene i kunnskapssektoren.

Studenter i kantinen

Rådet er et frivillig tiltak for å styrke arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i et bredt lag av kunnskapssektoren. Siktemålet er at statlige og private institusjoner opparbeider seg kunnskap om feltet slik at de kan arbeide systematisk og godt med dette.

En viktig oppgave for rådet vil være å legge til rette for at det kan utvikle seg en samordnet praksis i sektoren på områder det vurderes hensiktsmessig, og bidra til deling av beste praksis og erfaring mellom virksomhetene.

Rådet bør bl.a. bidra til at private virksomheter tilegner seg kunnskap om krav og føringer som er gitt fra myndighetene til de statlige institusjonene.