MENY

Foredragsholdere

Oversikt over foredragsholdere på Beredskapsrådets konferanse 2018.

 • Torbjørn Røe Isaksen

  Torbjørn Røe Isaksen

  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har ansvar for å gjennomføre regjeringens politikk for barnehager, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring, fagskoleutdanning og høyere utdanning. Han er også ansvarlig for voksnes læring og for regjeringens forskningspolitikk.

   

 • Tore Bjørgo

  Tore Bjørgo

  Tore Bjørgo er professor ved Universitetet i Oslo og Politihøgskolen (bistilling), og leder for Senter for ekstremismeforskning ved UiO, som særlig har ansvar for forskning på høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold. Han har forsket på ulike former for ekstremisme og terrorisme i mer enn 30 år, med særlig henblikk på forebygging. Blant hans seneste arbeider er bøkene Leaving Terrorism Behind: Individual and Collective Disengagement (2009), Strategies for Preventing Terrorism (2013), The Dynamics of a Terrorist Targeting Process: Anders B. Breivik and the 22 July Attacks in Norway (2016), og Preventing Crime: A Holistic Approach (2016), samt rapportene "Forskning om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme: En kunnskapsstatus" (2015), "Trusler og trusselhendelser mot politikere: En spørreundersøkelse blant norske stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer" (2017), "Hvordan håndtere hjemvendte fremmedkrigere og andre syriafarere?" (under utgivelse), og "Høyreekstremisme og konspirasjonsteorier i Norge: Utviklingstrekk og forebyggingsstrategier" (under utgivelse).

   

 • Sissel Haugdal Jore

  Sissel Haugdal Jore

  Sissel Haugdal Jore er førsteamanuensis i Samfunnssikkerhet og Senterleder for SEROS -Senter for Risikostyring og Samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger. Hun forsker på temaene terrorisme, sikring og risiko. Hun underviser i flere kurs, blant annet masterkurset «Security/sikring-– Risikostyring og sikkerhet i forhold til tilsiktede angrep». Jore har hatt flere utenlandsopphold ved amerikanske Universiteter, blant annet ved det amerikanske konsortiet for terrorisme forskning (START). Hun har sittet i flere ekspertutvalg blant annet Norges forskningsråds ekspertutvalg for forskning på terrorisme og ekstremismen, Programstyret til SAMRISK (NFR), Fight against terrorism and crime, Horizon 2020, EU. Jore er også leder for Security-Komiteen i  SRA-E, og hun har blant annet deltatt som sikkerhetsekspert i evaluering av sikkerheten i det fremtidige regjeringskvartalet.

   

 • Anne Birgitta Nilsen

  Anne Birgitta Nilsen

  Anne Birgitta Nilsen er professor og forskningsleder på Institutt for internasjonale studier ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Ved høgskolen er hun også leder for forskergruppen "Profesjonskompetanse om ekstremisme og radikalisering" (PROFEKS) og har sammen med Lars Gule utviklet videreutdanningskurset Kunnskap om ekstremisme og radikalisering. Siden 2006 har Nilsen forsket på hatretorikk, og særlig ekstreme islamisters hatretorikk. Siden 2014 har hun forsket på radikalisering på sosiale medier blant kvinnelige ekstreme islamister. Med utgangspunkt i radikalisering på sosiale medier deltar hun i forskningsprosjektet «DARE-Dialogue about Radicalisation and Equity (2017-2021)» finansiert under Horisont2020, EU.

  Blant hennes seneste aktuelle arbeider er "Hatprat" (2014), "Sheykh Osama bin Laden – an evolving global myth" (2014), "Hatretorikk: den intolerante språkbruken" (2014), "Den visuelle Osama bin Laden" (2013), "Hatets verbale og visuelle retorikk" (2012), "The Linguistics of othering" (under utgivelse), "The linguistics in bullying" (under utgivelse).

   

 • Martin Sjøen

  Martin Sjøen

  Martin Sjøen har utdanning innenfor utviklingsstudier og utdanningsvitenskap. Han jobber for tiden som doktorgradsstipendiat på Senter for Risikostyring og Samfunnssikkerhet (SEROS) ved Universitetet i Stavanger, hvor han forsker på hvordan utdanning kan forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme blant barn og unge. Martin Sjøen har tidligere jobbet med spørsmål knyttet til reintegrering av tidligere barnesoldater og forebygging av fordommer og rasisme i skolen.

   

 • Mona Wille

  Mona Wille

  Mona Wille har en mastergrad i Higher Education Studies og mellomfag i medievitenskap fra UiO. Hun har undervisningserfaring fra grunn- og videregående skole, og har jobbet som kommunikasjonsansvarlig i et konsulentselskap som leverer beredskapstjenester til blant annet universitets- og høyskolesektoren. Wille hadde et seksmåneders opphold ved Universitets- og høyskoleavdelingen i Kunnskapsdepartementet i 2017 under arbeidet med masteroppgaven "Countering radicalisation and violent extremism. The role of Norwegian higher education institutions."

   

 • Ingrid Lund

  Ingrid Lund

  Ingrid Lund er professor i spesialpedagogikk, forfatter og familieterapeut og arbeider i dag ved Universitetet i Agder på Pedagogisk Utviklingssenter (PULS). Hun har jobbet i skole og barne- og ungdomspsykiatri i mange år, spesielt inn i forhold til barn, unge og voksne som utfordrer relasjoner og systemer. Den siste undersøkelsen hennes er knyttet til mobbing i høyere utdanning.

  Hennes forskning er knyttet til atferdsproblematikk og læringsmiljøutvikling og hun har ledet flere store forskningsprosjekter. Hun veileder, kurser og underviser ved universiteter og høgskoler, for kommuner, organisasjoner, skoler og barnehager m.m. Hun har utgitt en flere bøker og artikler der tematikken er atferd, læringsmiljøutvikling og psykisk helse.

   

 • Kai Steffen Østensen. Foto: Audun Øvrebø.

  Kai Steffen Østensen

  Kai Steffen Østensen er i tillegg til å være studentleder på UiA, også leder av studentrådet i UH-nettverk Vest. Han er medlem av sentralstyret til Norsk studentorganisasjon (NSO) og har jobbet mye med mobbing og trakassering i sektoren. Han er aktiv i arbeidet med forebygging av utenforskap og har bakgrunn fra blant annet KDs egen Komité for kjønnsbalanse og mangfold i høyere forskning. 

   

 • Lars Lyster

  Lars Halaas Lyster

  Lars Halaas Lyster er psykologspesialist/spesialrådgiver ved RVTS Øst. Han arbeider med kompleks traumeproblematikk, kriser og katastrofer, selvmordsforebygging, radikalisering og voldelig ekstremisme. Lyster har tidligere arbeidet flere år i Forsvarets stressmestringsteam, og har bred klinisk erfaring i arbeid med voksne, barn, ungdom og familier. Han har jobbet både på institusjon og poliklinikk.

  Lars har vært sentral i utviklingen, prosjektleder, av kunnskapsportalen utveier.no og koordinerer RVTS-ene sitt nasjonale arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme. RVTS har i regjeringens handlingsplan fått i oppgave å gjennomføre kompetanseheving til blant annet kommune og spesialisthelsetjeneste. Målsettingen har vært å gjøre kommuner bedre i stand til å forebygge radikalisering, samt ivareta returnerte fremmedkrigere. Han har bidratt til å utvikle ulike kursmoduler om temaet, kurslederkurs, og har gjennomfører fortløpende kompetanseheving til skole, politi, kommune og spesialisthelse. 

   

 • Peder Nustad

  Peder Nustad

  Peder Nustad er undervisningsleder ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret). Han leder satsningen Dembra, Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemitisme, som støtter skoler i forebygging av antisemittisme og rasisme, udemokratiske holdninger og radikalisering.

  Nustad har lang erfaring med å undervise og utvikle materiell til elever, studenter og lærere om antisemittisme, rasisme og ekstremisme. Han veileder skoler og gir kurs i rammen av Dembra-prosjektet og har vært prosjektleder for utviklingen av pedagogiske ressurser om radikalisering og voldelig ekstremisme tilgjengelig på www.dembra.no.

  Nustad har tidligere arbeidet som høgskolelektor i religion og etikk ved lærerskolen i Hedmark og er medforfatter av lærebok-serien " Vi i verden" fra Cappelen Damm.

   

 • Charlotte Hansen Søyland

  Charlotte Hansen Søyland

  Charlotte Hansen Søyland er utdannet lærer og jobber nå på 7. trinn på en barneskole. Samtidig er hun inne i sitt siste år på masterstudent i historie ved Universitetet i Stavanger. De to siste årene har hun også vært en del av styret til studentsamskipnaden i Stavanger, det siste året som styreleder.