MENY

IKT- og informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerhet handler om å sikre at informasjonen ikke blir kjent for uvedkommende (konfidensialitet), ikke blir endret utilsiktet eller av uvedkommende (integritet) og er tilgjengelig ved behov (tilgjengelighet). IKT-sikkerhet handler om å beskytte maskin- og programvare.

 • Logo UNINETT

  UNINETT og UNINETT CERT

  UNINETT driver blant annet nett og nettjenester for universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner og er eid av Kunnskapsdepartementet som en nøytral og ikke-kommersiell aktør.

  UNINETT CERT er sikkerhetsteam for UH-sektoren. CERTs hovedoppgave er å håndtere og koordinere sikkerhetshendelser som berører UNINETTs kunder. Sikkerhetsteamet rådgir kundene i sikkerhetsspørsmål, gjennomfører trafikkovervåkning og varsler om uønskede hendelser.

 • Logo Difi

  Difi

  Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ansvar for statlig og kommunal sektor og har som oppdrag å utvikle og fornye offentlig sektor. Difi arbeider blant annet med forebyggende IKT-sikkerhet i statsforvaltningen.

 • Logo NSM

  NSM

  Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet, og det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet. Direktoratet er nasjonal varslings- og koordineringsinstans for alvorlige dataangrep og andre IKT-sikkerhetshendelser.

 • Illustrasjonsfoto logo

  Datatilsynet

  Datatilsynet er både tilsyn og ombud, og har som oppgave å føre kontroll med personvernregelverket og medvirke til at enkeltpersoner ikke blir krenket gjennom bruk av opplysninger som kan knyttes til dem. Datatilsynet er et uavhengig forvaltningsorgan administrativ underordnet Kongen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

 • Logo NorSIS

  NorSIS

  Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) er en del av regjeringens helhetlige satsing på informasjonssikkerhet i Norge. Målgruppen for NorSIS’ aktivitet er norske virksomheter i privat og offentlig sektor. NorSIS skal så langt som mulig også imøtekomme innbyggernes behov, og alle samfunnsgrupper skal kunne dra nytte av NorSIS tjenester. NorSIS skal opptre som en nøytral informasjonssikkerhetsinstans, og skal samarbeide med virksomheter for gjennomføring av informasjonssikkerhetstiltak.