MENY

Samfunnssikkerhet og beredskap

 • Illustrasjonsfoto logo

  Offisiell kriseinfo Norge

  Kriseinfo.no er en nettportal som formidler viktig informasjon fra myndighetene til befolkningen før, under og etter kriser. Den tilsvarende svenske portalen heter Krisinformation.

 • Illustrasjonsfoto logo

  DSB

  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fører oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet og skal være en pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, samt bidra til god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. 
  DSBs blogg for hverdagssikkerhet er www.sikkerhverdag.no.

 • Illustrasjonsfoto logo

  Hovedredningssentralene

  Norge har to hovedredningssentraler, med hvert sitt ansvarsområde. Sentralene har det overordnede koordineringsansvaret for alt rediungsarbeid på sjø, land og i luft. Hovedredningssentralen for Sør-Norge (HRS S-N) er plassert ved Stavanger Lufthavn Sola, mens Hovedredningssentralen for Nord-Norge (HRS N-N) ligger i Bodø. Felles nettadresse er www.hovedredningssentralen.no

 • Illustrasjonsfoto logo

  Sivilforsvaret

  Sivilforsvaret er en statlig forsterkningsressurs for nød- og beredskapsetatene ved håndtering av uønskede hendelser - og er dermed en viktig støttespiller i den norske redningstjenesten. Sivilforsvaret ivaretar også befolkningens behov for beskyttelse i tilfelle krig og er beskyttet etter Genevekonvensjonen. 

 • Illustrasjonsfoto logo

  Politiets sikkerhetstjeneste

  PSTs primære ansvar er å forebygge og etterforske straffbare handlinger som truer rikets sikkerhet. Dette gjør tjenesten gjennom ulike metoder og arbeidsmåter. Sentralt står innsamling av informasjon om personer og grupper som kan utgjøre en trussel, utarbeidelse av ulike analyser og trusselvurderinger, etterforskning og andre operative tiltak, samt rådgivning. Les mer her.

 • Logo NSM

  NSM

  Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet, og det nasjonale fagmiljøet for IKT-sikkerhet. Direktoratet er nasjonal varslings- og koordineringsinstans for alvorlige dataangrep og andre IKT-sikkerhetshendelser.

 • Logo FORF

  FORF

  Frivilliges organisasjoners redningsfaglige forum er paraplyorganisasjonen for den frivillige redningstjenesten i Norge. Organisasjonen representerer et bredt register innenfor redning. Enten det er i sjø, på land eller i luften. Organisasjonene har kompetanse og beredskap for å kunne takle oppdrag i alle tre nevnte elementer.